Eventuella lagändringar 2016

I enlighet med regeringspropositionen skulle definitionen för begreppet företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att den motsvarar definitionen i lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagändringen skulle bland annat påverka situationen för dem som tidigare på grund av ringa företagarinkomst har tolkats utföra eget arbete.
I fortsättningen skulle främst arbete som man inte utför i förtjänstsyfte tolkas som eget arbete. Även efter lagändringen skulle man då tjäna in företagares arbetsvillkor först när FöPL/LFöPL-försäkringsinkomsten eller företagets delägares/företagares familjemedlems ArPL-lön är minst 12 420 € / år (2016).
Enskilda näringsidkare skulle tolkas ha lagt ned sin företagsverksamhet när de har avslutat sin eventuella pensionsförsäkring. Ytterligare skulle förutsättas att företagets produktionsmässiga och ekonomiska verksamhet har avslutats.
Arbete i egenskap av verkställande direktör skulle kunna tjäna in löntagares arbetsvillkor ifall arbetet inte utförs i företagarställning.