Fastställande av dagpenning

Inkomstdagpenningen omfattar grunddagpenning och förtjänstdel som grundar sig på företagarens årsarbetsinkomst/försäkringsnivå. Från och med 1.1.2022 är grunddelen 34,50 €. Förhöjd dagpenning betalas till personer som försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,41 € för ett barn, 7,95 € för två barn och 10,25 € för tre eller flera barn per dag. Företagares dagpenning fastställs utgående från försäkringsnivån, enligt vilken företagaren har försäkrat sig i Företagarkassan. Den i kassan valda försäkringsnivån får inte vara högre än den fastställda årsarbetsinkomsten (FöPL, LFöPL, ArPL) som ligger till grund för medlemmens pensionsförsäkring eller högst motsvara det sammanlagda beloppet av årsinkomsterna i de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) man har betalat med anledning av företagsverksamheten. Också medlemsavgiften fastställs på basen av årsinkomsten i pensionsförsäkringen. Dagpenningens belopp inklusive barnförhöjning får vara högst 90 % av arbetsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen. Vändpunkten för fastställande av dagpenning Du kan läsa om fastställande av dagpenning på sidan Dagpenningens fastställande och betalning.  Om försäkringslönen per månad är högre än grunddelen x 95 (95-faldig grunddel = vändpunkt), är förtjänstdelen för överskridande del 20 % (årsarbetsinkomst 39 330 euro år 2022).  Grunddelen är 34,50 € fr.o.m. 1.1.2022 Fastställs dagpenning 2018 eller 2019 är vändpunkten 3 078 € Fastställs dagpenning ...

Balansutredning och periodisering av försäljningsvinst

Man har inte rätt att få inkomstdagpenning för en tidsperiod över vilken företagstillgångarnas försäljningsvinst som står i samband med företagsverksamhetens nedläggning periodiseras. Försäljningsvinst som erhållits från företagets anläggningstillgångar eller övriga långfristiga investeringar betraktas stå i samband med företagets nedläggning även om sådan försäljningsvinst har erhållits inom sex månader före företagets nedläggning. Efter företagsverksamhetens nedläggning ska du utreda din eventuella försäljningsvinst även om företaget inte skulle ha sålts. Försäljningsvinstkalkyl ska göras på blanketten för utredning av försäljningsvinst. Som bilaga behöver vi följande dokument: Balansräkning för minst den sista fullständiga räkenskapsperioden och följande räkenskapsperiod (balansräkning för tidpunkten för nedläggning). Finns ingen balansräkning används inventarieförteckning. Köpebrev för försäljning av företagets aktier eller andelar Köpebreven för såld företagsegendom eller intyg over den osålda företagsegendomens gängse värde Försäljningsvinst periodiseras inte i följande fall: Företagsverksamheten har fortgått högst 18 månader. Slutsumman i balansräkningen för företagets senaste räkenskapsperiod minus företagsverksamhetens skulder är högst 20 000 euro. Företagsverksamheten har lagts ned på grund av konkurs. Sökanden har arbetat i företaget som ArPL-försäkrad familjemedlem och har ingen ägarandel i företaget. Försäljningsvinsten periodiseras i enlighet med arbetsinkomsten som ligger till grund för inkomstdagpenningen. Företagsegendomens försäljningsvinst periodiseras över högst 24 månader. Periodiseringen skjuter upp tidpunkten från och med vilken betalning av ...

Löntagares efterskyddsdagpenning

När man efter att ha varit löntagare blir företagare har man vanligen rätt till s.k. efterskydd. Det här innebär att man har rätt att få dagpenning i enlighet med den löneinkomst man hade innan man blev företagare, ifall företagsverksamheten läggs ned inom efterskyddsperioden. Efterskyddsperioden börjar löpa fr.o.m. datum då företagsverksamheten inleds. För personer som blir företagare är efterskyddsperioden vanligen 18 månader, men fortgår högst till dess företagares arbetsvillkor som medlem i Företagarkassan har uppfyllts. Läs mera på sidan Efterskyddsdagpenning.