Aloitan työttömyysajalla yritystoiminnan, saanko soviteltua päivärahaa?

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei vuoden 2018 alusta lukien arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön työnhakija voi näin ollen jatkossa saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa. Uusi neljän kuukauden päivärahamahdollisuus koskee työttömänä aloitettua yritystoimintaa, joka alkaa aikaisintaan 1.1.2018 tai sen jälkeen. Yritystoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa TE-toimistoon heti sen alkaessa. TE-toimisto tutkii yritystoiminnan alkamisen. Lue lisää: Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina

Miten valitan Yrittäjäkassan päätöksestä?

Kaikki kassan antamat myöntö- ja epäämispäätökset ovat valituskelpoisia. Työttömyyskassan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, jonka antamasta päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen. Valitus tulee kuitenkin aina toimittaa työttömyyskassalle, joka toimittaa sen eteenpäin valitusasteen käsiteltäväksi. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava alkuperäisenä asiakirjana valitusajan kuluessa työttömyyskassalle. Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät päätöksestä. Lue lisää: Muutoksenhaku

Voinko tehdä töitä osuuskunnan kautta työttömänä ollessani?

TE-toimisto määrittelee työllistytkö yrittäjänä kuuluessasi osuuskuntaan. Pääsääntöisesti henkilön ei katsota työllistyvän osuuskunnassa, mikäli siinä on vähintään 7 jäsentä. Kysymys liittyy työvoimapoliittisiin edellytyksiin. Voit saada ennakollista neuvontaa Työlinjan työttömyysturvaneuvonnasta numerosta 0295 020 701.

Voinko tehdä osa-aikatyötä työttömänä ollessani? Kuinka se vaikuttaa päivärahan määrään?

Työttömänä ollessasi voit ansaita 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljässä viikossa ilman ansioturvan pienentymistä. Silloin kun työtulo on suurempi kuin 300 euroa kuukaudessa, ansiopäiväraha sovitellaan, eli puolet suojaosan ylittävästä työtulosta vaikuttavat vähentävästi päivärahaasi. Sovitellun päivärahan määrään vaikuttaa myös 100 prosentin sääntö, joka tarkoittaa sitä, että työstä saatu palkka ja soviteltu päiväraha voivat olla yhteensä korkeintaan 100 prosenttia päivärahan perusteena olevasta palkasta. Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, että työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos teet osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla. Kun sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, ansiopäivärahan 500 päivän enimmäisaika kuluu tavallista hitaammin. Enimmäisajan kuluminen lasketaan jakamalla soviteltuna maksettu päiväraha täyden päivärahan määrällä. Esimerkiksi työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavan korotetun ansio-osan enimmäisaika kuluu kuitenkin jokaisen maksetun päivärahapäivän osalta. Ilmoita työn aloittamisesta TE-toimistoon. Toimita kassaan työsopimus ja hae jatkossa päivärahaa samalta jaksolta kuin palkka maksetaan (kuukausi tai neljä viikkoa). Palkkatiedot saamme tulorekisteristä, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille palkkalaskelmaa. Toimitathan kuitenkin kopion työsopimuksesta kassaan hakemuksen liitteeksi. Jos et ole tehnyt kirjallista työsopimusta, toimita meille työnantajasi täyttämä selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Jos kyseessä on yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö, päivärahaa ei makseta työskentelyajalta. ...

Miksi kassaan tulee toimittaa verokortti?

Ansiopäiväraha verotetaan ansiotulona. Kassa saa verotuksen muututtua alkuvuodesta verohallinnolta kassan jäsenten palkkaa varten määrätyt alkuperäiset ennakonpidätysprosentit muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. portaikkoverokortti). Tänä vuonna palkkaa varten annettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa maksettaessa niin, että ennakkopidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenkin toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti. Verohallinto ja kassa suosittelevat muutosverokortin hakemista etuutta varten. Etuutta varten haetun verokortin pidätysprosenttia käytetään sellaisenaan. Kätevimmin uuden muutosverokortin saa tilattua OmaVero-palvelusta. Verkkopalvelussa voit, joko tulostaa verokortin itse tai lähettää verokortin suoraan Yrittäjäkassaan sähköisesti. Sähköiset muutosverokortin tiedot päivittyvät meille automaattisesti seuraavan yön aikana. Jos haluat, että päivärahahakemuksesi käsitellään uusien verotietojen mukaisesti, lähetä jatkohakemus meille aikaisintaan seuraavana päivänä siitä, kun olet tilannut uuden verokortin. Lisätietoja verohallinnon sivuilta.

Missä tilanteissa aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden taso alene?

Huom: aktiivisuuden seuranta poistui 1.1.2020. Tietyissä tilanteissa etuutta saavan aktiivisuutta ei seurata eikä etuuden tasoa myöskään alenneta. Aktiivisuusedellytyksen ei tarvitse täyttyä, jos sinulla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus työskentelet omais- tai perhehoitajana saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta yhdenjaksoinen päivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää

Päivärahani aleni 4,65 %. Milloin päivärahani suuruus palautuu täysimääräiseksi?

Huom: aktiivisuuden seuranta poistui 1.1.2020. Kun saat ansiopäivärahaa, seuraamme aktiivisuuttasi 65 maksupäivän jaksoissa. Aktiivimallissa nämä 65 maksupäivän jaksot seuraavat toisiaan. Kun 65 maksupäivän jakso on täynnä, tarkistamme oletko ollut aktiivinen vai et. Siinä yhteydessä teemme tarvittavat päätökset ansiopäivärahasta. Tämän jälkeen alkaa uusi 65 maksupäivän tarkastelujakso. Tietyissä tilanteissa aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa alusta. Alennettuna maksettu päiväraha palautuu täysimääräiseksi, kun täytät työssäoloehdon sinulla on yli kaksi viikkoa kestävää yritystoimintaa sinulla on yli kaksi viikkoa kestävää palkkatyötä päivärahasi hylätään joko työajan ylittymisen tai työajan valvonnan puuttumisen vuoksi päivärahasi hylätään tulojen perusteella sinulle määrätään korvaukseton määräaika (ns. karenssi) tai työssäolovelvoite

Työttömyysturvaa alennetaan 1.1.2018 lähtien 4,65 %, jos päivärahan hakija ei ole aktiivinen Miten osoitan aktiivisuuden?

Huom: aktiivisuuden seuranta poistui 1.1.2020. Työttömyyskassat alkavat 1.1.2018 lähtien seurata päivärahanhakijan aktiivisuutta 65 maksupäivän jaksoissa. Aktiivisuutta tarkastellaan takautuvasti, jolloin ensimmäisen kerran aktiivisuutta tarkastellaan huhtikuun alussa. Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan hakijan täytyy osoittaa olevansa aktiivinen olemalla työssä, työllistymistä edistävässä palvelussa tai harjoittamalla yritystoimintaa. Jos hakija ei ole ollut laissa säädetyllä tavalla aktiivinen, päivärahan tasoa alennetaan 4,65 %. Alennus tehdään täysimääräiseen työttömyyspäivärahaan. Päivärahaa alennetaan vain kerran, jolloin maksun suuruus seuraavan 65 päivän maksujakson jälkeen joko palautuu täysimääräiseksi tai jatkuu samansuuruisena. Alenema ei siis lisäänny, vaikka aktiivisutta ei olisikaan, vaan päiväraha pysyy samana, kunnes aktiivisuusedellytys seuraavalla 65 päivän jaksolla täyttyy. Yhdenjaksoisena aikana 65 päivää vastaa noin kolmea kuukautta. Olet tarkoitetulla tavalla aktiivinen, kun: olet tarkastelujakson aikana työssä yhteensä vähintään 18 tuntia eli niin paljon, että työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin palkansaajan työssäoloehtoon. Opetusalalla 8 tunnin työskentelyä tarkastelujaksolla olet tarkastelujakson aikana ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (1068 € x 0,23 = 245,64 €) olet viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa olet viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa olet viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta sinulle maksetaan päivärahaa Aktiivisuusedellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla ...

Päivärahaoikeuden kesto?

Päivärahanhakijoilla, joiden enimmäismaksuaika alkaa 1.1.2017 tai myöhemmin, enimmäismaksuaika on perustilanteessa 400 päivää, mutta hakijan tilanteesta riippuen se voi poikkeuksellisesti olla myös 300 tai 500 päivää. Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan yhtä työssäoloehtoa kohden pääsääntöisesti enintään 400 työttömyyspäivää kestävän enimmäisajan. Sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 400 päivältä, mikäli sinulla on työssäoloa ennen päivärahakauden alkamista yli 3 vuotta. Työhistoriaan voidaan huomioida vain 17-vuotiaana tai myöhemmin tehty työ. Yli kolmen vuoden työssäoloedellytystä laskettaessa työttömyyskassa selvittää työhistoriatietosi ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen rekisteristä, josta käyvät ilmi kaikki eläkevakuutetut ansiosi. Mikäli sinulla on ennen päivärahakauden alkamista 17-vuotiaana tai myöhemmin tapahtunutta työssäoloa enintään 3 vuotta, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 300 päivältä. Jos täytät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyäsi ja jos sinulla on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 500 päivältä. Työssäoloehdon täyttyessä sinun tulee täyttää sekä ikäedellytys että työhistoriaedellytys. Jos enimmäismaksuaikasi on alkanut ennen 1.1.2017, ansiopäivärahaa maksetaan edelleen enintään 500 päivää. Jos työssäoloehto täyttyy, enimmäismaksuaika määräytyy uusien säännösten mukaisesti.

Maksetaanko minulle työttömyysturvan lisäpäiviä?

Sinulla voi olla oikeus lisäpäiviin, mikäli päivärahasi on määritelty palkkatulon perusteella eli saat ns. jälkisuojapäivärahaa. Yrittäjäpäivärahaan ei makseta lisäpäiviä. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos: olet syntynyt vuonna 1957-1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy. olet syntynyt vuosina 1961 tai 1962 ja täytät 62 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy. olet syntynyt vuonna 1963 ja olet täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä olet syntynyt vuonna 1964 ja olet täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan päättymistä Lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Hakemuksen saatuaan kassa tutkii oikeuden lisäpäiviin. Tarkistamme työuraa koskevat tiedot Eläketurvakeskuksen rekistereistä.

Milloin voin saada korotettua päivärahaa?

Yrittäjälle voidaan maksaa korotettua päivärahaa työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta. Sitä maksetaan enintään 200 päivän ajan. Voit lukea lisää kohdasta Työllistymistä edistävät palvelut.

Kuinka suuri on päivärahani?

Kassa ei voi antaa ennakkopäätöstä päivärahaoikeudesta tai päivärahan määrästä. Voit arvioida mahdollisen työttömyyspäivärahasi määrän ansiopäivärahalaskurilla. Huomioi, että päivärahan määrään vaikuttavat muun muassa kassaan valitun vakuutustason lisäksi myös YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksesi taso ja niin sanottu 20 prosentin sääntö. Lisäksi saamasi muut etuudet ja ansiot saattavat vaikuttaa päivärahaan. Päivärahan maksaminen saattaa siirtyä myyntivoiton jaksotuksen vuoksi.

Miten päivärahani määritellään?

Yrittäjäpäiväraha lasketaan kassaan määritellyn vakuutustason ja YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon perusteella. Kassaan valitun vakuutustason tulee olla vuonna 2022 vähintään 13 573 € ja se voi olla enintään samansuuruinen kuin YEL- tai MYEL-vakuutuksen vuosityötulo tai TyEL-palkka. Voit lukea lisää päivärahan määrittelystä sivulta Ansiopäivärahan laskeminen.