Ansiopäivärahan edellytykset

Voimme maksaa ansiopäivärahaa, mikäli olet työtön ja olet täyttänyt työssäoloehdon.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet toiminut yrittäjänä Yrittäjäkassan jäsenyysaikana vähintään 15 kuukauden ajan ja maksanut vähintään työttömyysturvan alarajan suuruista eläkevakuutusta. Eläkevakuutusmaksujen pitää olla maksettuna vakuutusajalta.

Työttömyysturvan alaraja on ollut:

  • 14 803 € vuonna 2024
  • 14 088 € vuonna 2023
  • 13 573 € vuonna 2022
  • 13 247 € vuonna 2021
  • 13 076 € vuonna 2020

Katkoksia työssäolossa?

Sinun ei tarvitse kerryttää työssäoloehtoa yhdenjaksoisesti. Työssäoloehtoon voidaan lukea Yrittäjäkassan jäsenyyden ajalta kaikki vähintään neljän kuukauden mittaiset jaksot, jolloin olet toiminut riittävästi eläkevakuutettuna yrittäjänä viimeisimmän neljän vuoden (48 kuukautta) tarkastelujakson sisällä.

Neljän vuoden tarkastelujaksoa voidaan kuitenkin pidentää jopa seitsemällä vuodella, mikäli sinulla on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Pääsääntöisesti työssäoloehtoa ei kuitenkaan kerry, jos olet poissa työmarkkinoilta.

Hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta voi olla esimerkiksi sairaus, laitoshoito, kuntoutus, asevelvollisuus, siviilipalvelus, päätoimiset opinnot, apurahakausi, lapsen syntymä, enintään kolmivuotiaan lapsen hoito tai muu näihin verrattava syy.

Alle 15 kuukautta yrittäjänä?

Jos olet ollut välittömästi ennen Yrittäjäkassan jäsenyyttä palkansaajakassan jäsen, sinulla saattaa olla voimassa palkansaajana kerryttämäsi työssäoloehto. Tällöin sinulla saattaa olla oikeus ns. jälkisuojapäivärahaan, joka perustuu yrittäjyyttä edeltäneiden 26 viikon palkkatöiden ansioihin.