Jäsentietojen muutos

Jäsentietomuutoksista ilmoittaminen on aina Yrittäjäkassan jäsenen omalla vastuulla. Sinun tulee itse huolehtia esimerkiksi vakuutustasojen ja yhteystietojen muutoksista. Voit ilmoittaa muutoksista esimerkiksi verkkolomakkeilla, lähetämällä viestiä eAsioinnissa tai sähköpostitse.

Sinun pitää myös huolehtia, että olet vakuutettuna oikeassa kassassa. Jos toimit päätoimisena palkansaajana, sinun kannattaa vaihtaa palkansaajakassan jäseneksi. Lue lisää.

Kuinka toimia eri tilanteissa

Työttömyysturvassa yrittäjäksi luetaan henkilö, joka työskentelee yrityksessä, josta hän itse tai hän yhdessä perheensä kanssa laissa määritellyn osuuden. Mikäli omistusosuutesi on pienentynyt niin, ettet TyEL-vakuutettuna

  • omista yksin vähintään 15 % tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa työskentelet johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) tai
  • omista yksin tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa työskentelet ilman johtavaa asemaa (työntekijänä),

vaihda jonkin palkansaajakassan jäseneksi, jotta sinulle alkaa kertyä palkansaajan työssäoloehtoa. Lue lisää.

Huomaa

  • Yrittäjämääritelmän mukaiseen omistusosuuteen voidaan laskea mukaan myös välillinen omistus toisen yrityksen kautta. Välillinen omistus toisen yrityksen kautta lasketaan mukaan, jos henkilö omistaa itse tai yhdessä perheensä kanssa väliyhtiöstä vähintään 50 %.

Yrittäjän työssäoloehtoon luetaan tänä vuonna sellaiset kuukaudet, joina henkilön YEL- tai MYEL- työtulo on vuonna 2023 vähintään 14 088 euroa vuodessa tai TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen palkka on vähintään 1174 euroa kuukaudessa.

Huom. Jos eläkevakuutuksen vuosityötulosi on tällä hetkellä alle 14 088 €/v, ota yhteyttä eläkeyhtiöösi ja päivitä vuoden 2023 työtulosi vähintään tasolle 14 088 €/v. Jos et pysty nostamaan vuosityötuloasi, voit hakea kassasta huojennettua jäsenmaksua.

Jos sairastut, hae Kelasta sairauspäivärahaa. Yrittäjäkassa ei maksa sairauspäivärahaa.

Työkyvytön yrittäjä voi saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa YEL-työtulojensa perusteella, kun hänellä on työkyvyttömyyden alkamispäivänä voimassa pakollinen tai vapaaehtoinen yrittäjien eläkelain (YEL) mukainen eläkevakuutus. Yrittäjän sairauspäiväraha alkaa toisena päivänä sairastumisesta.

YEL-vakuutetulla sairauspäivärahan omavastuuaika on yksi päivä. Sairauspäivärahan enimmäismaksuaika on 300 arkipäivää.  Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää, kuten palkansaajilla.

Yrittäjäkassan jäsenillä on mahdollisuus hakea huojennettua jäsenmaksua yli kuukauden pituisilta sairausjaksoilta. Oikeus huojennettuun jäsenmaksuun alkaa seuraavasta täydestä kalenterikuukaudesta. Huojennettuun jäsenmaksuun oikeuttavalta ajalta ei kerry yrittäjän työssäoloehtoa.

Jos jäät osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle, ilmoita siitä kassaan. Ilmoita myös, jos saat osa-aikaeläkettä.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä työttömyyspäivärahan maksamista eikä pienennä sen suuruutta. Kassan jäsenmaksut määritetään osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alkamishetken työtulon perusteella.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan yrittäjän jäädessä työttömäksi hänen päivärahansa määräytyy pääsääntöisesti ennen eläkettä vallinneen tilanteen mukaisesti. Edellytyksenä on, että jäsen on täyttänyt 15 kuukauden mittaisen yrittäjän työssäoloehdon eläkkeen alkamiseen mennessä. Kassan jäsenmaksut määritetään eläkkeen alkamishetken puolitetun/alennetun YEL-työtulon perusteella.

Jos eläkkeen alkamishetken YEL-työtulo on vuonna 2023 alle 14 088 euroa vuodessa, voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Oikean jäsenmaksutason määrittämiseksi tarvitsemme vakuutusyhtiön todistuksen, josta selviää

  • milloin eläke on alkanut
  • eläkkeen alkamishetken YEL- tai MYEL-vuosityötulo. Henkilöt (osaomistajat ja yrittäjän perheenjäsenet), jotka eivät kuulu YEL- tai MYEL-vakuutuksen piiriin, ilmoittavat TyEL-vuosipalkan.

Lataa skannattu vakuutusyhtiön todistus kassan eAsiointiin tai lähetä todistus kassaan.

Jos sinulle on myönnetty täysi työeläke tai kansaneläke, Yrittäjäkassan jäsenyys ei enää ole sinulle tarpeellinen. Tällaisessa tilanteessa sinun kannattaa erota kassasta kirjallisella ilmoituksella. Helpoiten se käy täyttämällä kassan sivuilta löytyvä erolomake. Kun saat täyttä eläkettä, sinulle ei voida enää maksaa työttömyyspäivärahaa kassasta. Lisätietoa saat kohdasta Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahaan.

Lue Tietopankista

Päivitä jäsenrekisterin tietojasi