Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Työttömyysetuutta voidaan maksaa vain siltä ajalta, kun olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle maksetaan sitä työttömyysetuutta, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömyysetuus maksetaan eräitä rajoituksia lukuun ottamatta korotettuna etuutena, jos palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Kulukorvausta maksetaan pääsääntöisesti osallistumispäiviltä.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavat päivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa (300, 400 tai 500 päivää). Palvelusta kieltäytyminen ja palvelun keskeyttäminen voi johtaa työttömyysetuuden menettämiseen.

Työllistymistä edistävää palvelua ovat

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • koulutuskokeilu
 • ammatillinen työvoimakoulutus
 • työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu
 • työkokeilu
 • maahanmuuttajien kotoutumispalvelut
 • kuntouttava työtoiminta

Omaehtoisen opiskelun ehdot ovat pääpiirteissään:

 • Ikä vähintään 25 vuotta
 • Työ- ja elinkeinotoimisto arvioi opiskelun tarkoituksenmukaiseksi
 • Opiskelu parantaa olennaisesti mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille
 • Opiskelusta sovitaan työllistymissuunnitelmassa tai sitä vastaavassa suunnitelmassa

Lisätietoja eri palveluista, niihin hakeutumisesta ja kouluttautumismahdollisuuksista saat työ- ja elinkeinotoimistoista. Lue lisää Tietopankista kohdista Lyhytkestoinen opiskelu ja Etuus päätoimiselle yrittäjälle.

Korotettu ansio-osa ja kulukorvaus

Jos työllistymistä edistävästä palvelusta on sovittu TE-toimiston kanssa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä vastaavassa suunnitelmassa, palvelun ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä (Laskurit). Korotettua ansio-osaa maksettaessa ansiopäiväraha voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan ansiopäivärahan lisäksi kulukorvausta. Kulukorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä. Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos vuosityötulosi ylittää taitekohdan (95-kertainen perusosa), korotettu ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 25 %.

Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssiajasta huolimatta. Myös omavastuuaika kuluu työllistymistä edistävien palvelujen aikana, eli etuutta maksetaan omavastuuajasta huolimatta.

Työttömyyspäivärahan maksamisen enimmäisaika (300, 400 tai 500 päivää) kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Korotettua työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 200 päivältä riippumatta siitä, maksetaanko sinulle täyttä vai soviteltua etuutta.

Päivärahan hakeminen

Ohjeet päivärahan hakemisesta työllistymistä edistävän palvelun ajalta ovat sivulla Työllistymistä edistävät palvelut ja hakukäytäntö.