Sysselsättningsfrämjande service

TE-byrån kan hänvisa arbetssökande att delta i sysselsättningsfrämjande service som berättigar till arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetsförmån kan betalas endast för tid som personen i fråga är anmäld som arbetslös arbetssökande på TE-byrån.

För personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service betalas samma arbetslöshetsförmån som de skulle ha rätt till som arbetslösa. Om man har avtalat om deltagande i sysselsättningsplanen eller ersättande plan betalas förhöjd förtjänstdel (förutom i vissa undantagsfall). Kostnadsersättning betalas enligt huvudregeln för dagar man deltar i tjänsten.

Maximitiden för betalning av arbetslöshetsförmån (300, 400 eller 500 dagar) löper även när man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Om man vägrar att delta eller avbryter tjänsten kan man förlora sin rätt till arbetslöshetsförmån.

Sysselsättningsfrämjande service omfattar:

 • jobbsökarträning
 • karriärträning
 • utbildningsprövning
 • arbetskraftsutbildning
 • frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
 • arbetsprövning
 • integrationstjänster för invandrare
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Villkoren för frivilliga studier är i stora drag:

 • ålder minst 25 år
 • har enligt TE-byråns bedömning behov av utbildning och studier
 • studierna förbättrar kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden
 • studierna har avtalats om i sysselsättningplan eller ersätteande plan

TE-byrån ger mera information om servicen, ansökan och utbildningsmöjligheter. Läs mera på sidorna Kortvariga studier med arbetslöshetsförmån och Förmån för tiden av arbetskraftsutbildning när företagaren betraktas som sysselsatt på heltid.

Förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning

Om man har avtalat om deltagande i sysselsättningsfrämjande service i sysselsättningsplanen eller ersättande plan betalas förhöjd förtjänstdel högst 200 dagar (Räknare). När förhöjd förtjänstdel betalas kan dagpenning högst motsvara dagslönen som ligger till grund för dagpenningen.

Vanligen betalas också kostnadsersättning medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Kostnadsersättningens belopp är 9 euro per dag. Förhöjd kostnadsersättning är 18 euro per dag. Förhöjd kostnadsersättning betalas när sysselsättningsfrämjande service organiseras utanför pendlingsområdet, eller när den organiseras utanför hemkommunen och deltagandet kräver logikostnader. Kostnadsersättningen är skattefri inkomst. Ingen kostnadsersättning betalas längre vid studier på eget initiativ som har inletts 1.1.2017 eller senare.

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om din årsarbetsinkomst överskrider vändpunkten (95-faldig grunddel) är den förhöjda förtjänstdelen 25 % av den del som översskrider beloppet.

Medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service betalas arbetslöshetsförmån oberoende av karenstid. Även självrisktiden löper medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service, d.v.s. förmånen betalas oberoende av självrisktid.

Maximitiden för betalning av arbetslöshetsförmån löper även medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service. Personer som får företagardagpenning har rätt att få förhöjd förtjänstdel sammanlagt 200 dagar medan de deltar i sysselsättningsfrämjande service. Den här maximitiden förlängs inte om man får jämkad dagpenning.

Hur man ansöker om dagpenning

Anvisningar hur man ansöker dagpenning medan man deltar i sysselsättningsfrämjande service finns på sidan Sysselsättningsfrämjande service och hur man ansöker.