Skydd av personuppgifter

Våra medlemmars integritet är mycket viktig för oss. Vi förbinder oss att skydda våra medlemmars integritet och att efterfölja lagstiftningen som reglerar behandling av personuppgifter och dataskydd. Vi ser också till att vi alltid behandlar våra medlemmars personuppgifter på ett säkert sätt.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna säkerställa din trygghet under eventuell arbetslöshet. Uppgifterna som finns på Företagarnas Arbetslöshetskassas personregister används för att tillhandahålla utkomstskydd för arbetslöshetskassans medlemmar i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) samt för att betjäna arbetslöshetskassans medlemmar i ärenden som berör medlemskap och förmåner.

Företagarnas Arbetslöshetskassa (Företagarkassan)
Besöksadress: Museigatan 8, 00100 Helsingfors
Postadress: PB 86, 00251 Helsingfors
neuvonta@yrittajakassa.fi
https://yrittajakassa.fi/

Företagarnas Arbetslöshetskassa (Företagarkassan)
tietosuoja@yrittajakassa.fi,
tfn 09-622 4830
PB 86, 00251 Helsingfors

Medlems- och förmånsregister för Företagarnas Arbetslöshetskassa.

Behandling av personuppgifter baserar sig på artikel 6 punkt 1 c) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Behandling av personuppgifter är också nödvändig för att kunna uppfylla arbetslöshetskassans lagstadgade uppgifter.

Medlems- och förmånsregistrets personuppgifter används för att tillhandahålla utkomstskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) för arbetslöshetskassans medlemmar samt för att betjäna arbetslöshetskassans medlemmar i ärenden som berör medlemskap och förmåner.

Utgångsvis använder Företagarkassan dina uppgifter för att tillhandahålla utkomstskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa för arbetslöshetskassans medlemmar samt för att vägleda arbetslöshetskassans medlemmar i ärenden som berör kassamedlemskapet. Företagarkassan kan också behandla dina personuppgifter ifall detta krävs i enlighet med annan lagstiftning, t.ex. utgående från lagringsskyldighet i enlighet med bokföringslagen. För att bedriva sin verksamhet har Företagarkassan berättigade intressen som står i samband med verksamheten, t.ex. utveckling av verksamheten samt utredning av eventuellt missbruk. Dina personuppgifter kan också behandlas utgående från dessa.

Enligt lag ska dagpenningssökande ge de uppgifter som behövs för att kunna beviljas och betalas arbetslöshetsförmån. Avsaknad av behövliga uppgifter kan leda till avböjande beslut.

Vi behandlar i huvudsak våra medlemmars personuppgifter. Därutöver kan vi behandla uppgifter som gäller personer som har varit medlemmar eller har ansökt om medlemskap. Vi kan också samla in uppgifter om personer som har partförhållande, skyldighet eller annan förbindelse som står i samband med medlemskapet.

a) Personuppgifter

 • Släktnamn, förnamn
 • Personbeteckning
 • Postadress, postnummer
 • Språk
 • Genus
 • Telefonnummer
 • E-postadress

b) Medlemsuppgifter

 • Medlemskapstyp
 • Försäkringstyp
 • Anslutningsdatum
 • Inläggsdatum
 • Datum för utgång ur kassan, utgångsorsak
 • Betalningsrater
 • Försäkringsbolag
 • Bankkonto
 • Tidigare arbetslöshetskassa
 • Företagets namn
 • Ägarprocent/familjens ägarandel
 • Startdatum
 • Bransch
 • Företagsform
 • Arbetsuppgift

c) Övriga uppgifter

 • Startdatum för uppgifterna
 • Datum för senaste uppdatering
 • Överlåtelseförbud eller spärrmarkering
 • Textfält för ytterligare information och anteckningar

Förmånsuppgifter

d) Arbetslöshetskassan underhåller kontrolluppgifter för betalning:

 • Dagpenningsansökande skickar följande till arbetslöshetskassan:
  • Inkomstdagpenningsansökan
  • FöPL/LFöPL/ArPL-intyg över årsarbetsinkomst, minst för inneliggande år och två föregående år
  • Intyg över betalda FöPL/LFöPL-pensionsförsäkringsavgifter
  • Blankett för beräkning av försäljningsvinst med balans- och resultaträkning för minst den senaste fulla räkenskapsperioden, samt eventuellt köpebrev som bilaga
 • Lön som ligger till grund för dagpenningssökandes dagpenning och jämkningsperiodens längd.
 • Medlemmens löneinkomster eller inkomster från företagsverksamhet som bisyssla, jämkningsperiod och vissa sociala förmåner som påverkar beloppet för förmånen som kassan betalar.
 • Uppgifter om medlemmars barn påverkar betalning av barnförhöjning samt FPA:s indrivning av barnförhöjning.
 • Kassan är skyldig att avräkna vissa indrivningar (indrivningar i samband med utmätning, FPA:s indrivningar) av förmåner som kassan betalar.
 • Kumulativ information samlas in över förmåner som kassan har betalat till medlemmar.
 • Till kassamedlemmar betalade förmånsdagar ackumulerar maximitidsräknaren i enlighet med bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Betalda dagar samlas på räknarna som underhålls i registret.
 • Till medlemmar betalda förmåner och utfärdade beslut sparas i registret.
 • Brev som har skickats till medlemmar via systemleverantören och per post skickade medlemskapsfakturor sparas i registret.
 • Kassan är skyldig att följa upp hur förmånssökandes arbetsvillkor tjänas in.
 • Medlemmarna kan skicka ansökningar och bilagor, ställa frågor och ge feedback via e-tjänsten samt ändra sina kontaktuppgifter. Frågor, svar och ändringsbegäran sparas i registret.
 • Registret omfattar uppgifter över personer, av vilka kassan driver in eller har drivit in betalda förmåner. Registret omfattar också behövliga uppgifter om återkrävda förmåner.
 • Uppgifter om eventuella klagomål från kassamedlemmar med anledning av utfärdade beslut sparas i registret. Därefter sparas också uppföljningsuppgifter i samband med klagomålet i registret.
 • Medlemmarnas fakturerings- och betalningsuppgifter sparas i registret.
 • Dokument som gäller medlemmar samlas i registret. Dokumenten kan vara sådana som medlemmen i fråga själv har skickat eller sådana som hens arbetsgivare, en myndighet eller annan utomstående part har skickat.
 • Uppgifter om medlemmarnas telefonsamtal: de viktigaste punkterna i telefonsamtalen antecknas.
 • Uppgifter om medlemmarnas telefonsamtal: Uppringningstid, samtalets längd och samtalets handläggares identifikation sparas i registret. Medlemmarnas samtal inspelas. Företagarkassan sparar kundtjänstens samtal för att trygga parternas rättigheter i samband med ärendet. Inspelningarna kan också användas för att förbättra kundtjänsternas kvalitet. Inspelning sker på ett datasäkert sätt, inspelningarna används inte för andra ändamål och överlåts inte till utomstående.
 • Skatteuppgifter: Skatteförvaltningen förmedlar årligen kassamedlemmarnas förskottsinnehållningsuppgifter till kassan. Medlemmarna kan också själva skicka sina skattekort till kassan. Förskottsinnehållningsuppgifterna sparas i registret. För utbetalt utkomstskydd verkställs förskottsinnehållning i enlighet med var och en kassamedlems skatteuppgifter.
 • Dagpenningssökandes anställningsförhållanden: För att utreda storarbetsgivares självrisk är kassan skyldig att spara och meddela till Arbetslöshetsförsäkringsfonden uppgifter som berör arbetsgivare och arbetsförhållanden när det är fråga om minst 56 år fyllda personer som är födda 1950 eller senare, och som får på löntagares efterskydd grundad förmån.
 • Arbetskraftspolitiska utlåtanden som utfärdats till personer som ansöker om dagpenning
 • Uppgifter som Folkpensionsanstalten vidarebefordrar till kassan: i registret sparas uppgifter som Folkpensionsanstalten har vidarebefordrat angående förmåner de har betalat. Uppgifter vidarebefordras för kassamedlemmar som har anmält sig som arbetslösa arbetssökande och ansöker om förmån i kassan.
 • Var och en medlems Arbets- och näringsbyrås nummer och namn
 • Textfält för ytterligare uppgifter
 • Uppgift om att medlemmen i fråga har gett fullmakt åt en annan person att sköta sina ärenden.

e) Uppgifter om kakor som används på nättjänsten

 • användarens IP-adress
 • klockslag för besöket
 • besökta sidor
 • typ av webbläsare
 • domän från vilken besökaren har kommit till Företagarkassans webbsida
 • server från vilken besökaren har kommit till Företagarkassans webbsida

Registret får uppgifter från medlems- och förmånsansökningar inklusive bilagor som medlemmarna har lämnat, samt av myndigheter som nämns i kapitel 13, § 1 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002):

 • statliga och kommunala myndigheter samt övriga offentligrättsliga organ;
 • Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsbolag samt pensionsstiftelser;
 • arbetsgivare, uppdragsgivare eller andra parter som beställer arbete, arbetslöshetskassor, arbetsplatskassor samt parter som tillhandahåller utbildningstjänster, och övriga läroinrättningar som avses i lagen om offentlig arbetskraft- och företagsservice; eller
 • övriga parter som tillhandahåller sysselsättningsfrämjande service.
 • Arbetskraftsmyndigheten när det är fråga om arbetskraftspolitiska utlåtanden och betalningsmeddelanden som avses i kapitel 1 § 4 mom. 3 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.
 • Straffinrättningar lämnar uppgifter om när straffet har börjat och slutat; straffinrättningarna måste omedelbart lämna uppgifterna när en person tas in i straffinrättningen.
 • FPA måste meddela vederbörande arbetslöshetskassa, ifall en person eller hens maka/make som får till inkomstrelaterad dagpenning beviljas hemvårdsstöd i enlighet med lagen om stöd för hemvård eller privat vård av barn.
 • FPA och arbetslöshetskassorna har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser eller andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter från Skatteförvaltningen avgiftsfritt få sådana behövliga uppgifter om arbetslöshetsförmånstagares inkomster som behövs för att utreda missbruk av arbetslöshetsförmåner.

Vi får dessutom medlemmarnas inkomstuppgifter från nationella inkomstregistret (lagen om inkomstdatasystemet, § 13)

Dessutom:

 • Skatteförvaltningen lämnar årligen uppgifter om kassamedlemmarnas förskottsinnehållning till kassan.
 • FPA lämnar uppgifter om förmåner som FPA har betalat till förmånssökande.
 • Befolkningsregistercentralen lämnar uppgifter om medlemmarnas adresser, antal barn samt dödsuppgifter till kassan.
 • Arbetskraftsförvaltningen lämnar arbetskraftspolitiska utlåtanden som berör kassamedlemmar till kassan.

För att underhålla uppgifternas kvalitetsnivå uppdaterar Företagarkassan personuppgifter från informationstjänster, t.ex. Skatteförvaltningen, Befolkningsregistercentralen och TE-byrån.

Företagarkassans personals rätt att behandla medlemmarnas personuppgifter bestäms utgående från åtkomstpolicyn som gäller för arbetsuppgiftsbeskrivningen i fråga. Av Företagarkassan auktoriserade utomstående tjänsteleverantörer kan också i begränsad omfattning behandla personuppgifter. De behandlar då uppgifterna för och på uppdrag av Företagarkassan. Angående behandling av personuppgifter har parterna ingått ett bindande avtal, i vilket kraven på dataskydd och konfidentialitet har beaktats. Äganderätt till uppgifterna överförs inte från Företagarkassan till tredje parter och tredje parter är inte berättigade att behandla uppgifterna i större omfattning. Vi kan därutöver överlåta medlemmars personuppgifter till myndigheter i enlighet med kapital 13 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Överlåtelse baserar sig på lag eller på skyldighet med avseende på dataskydd.

Uppgifter överlåts t.ex. till följande:

 • Pensionsskyddscentralen
 • Skatteförvaltningen
 • Sysselsättningsfonden
 • Folkpensionsanstalten
 • Arbets- och näringsministeriet och justitieministeriet
 • Finansinspektionen
 • Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen
 • Polisen och domstolarna
 • Försäkringsbolag och pensionsanstalter

Vi kan dessutom överlåta uppgifter till EU-ländernas gemensamma elektroniska utbyte av socialförsäkringsuppgifter, EESSI. Därutöver kan vi på samtycke från medlemmen i fråga också överlåta uppgifter till andra parter, t.ex. till en utgången eller utesluten medlems nya arbetslöshetskassa samt till socialbyrån.

Företagarkassans uppgifter överlåts inte för marknadsförings- och direktmarknadsföringsändamål.

Utgångsvis överförs inte uppgifter till mottagare utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I vissa situationer kan Företagarkassan i sitt utbud av tjänster använda resurser och server som befinner sig på olika håll i världen. Företagarkassan kan alltså överföra dina personuppgifter utanför landet där de ska användas och eventuellt också till länder utanför EU och EES, vars lagstiftning inte omfattar särskilt skydd för personuppgifter eller vars dataskyddslagstiftning i hög grad avviker från den vi har. Då säkerställer Företagarkassan att rättslig grund föreligger för överföring av personuppgifter och att användarnas personuppgifter skyddas i enlighet med gällande lagstiftning, t.ex. så att man (vid behov) använder av behöriga myndigheter godkända standardavtal och förutsätter att behöriga tekniska och praktiska dataskyddsåtgärder vidtas.

Företagarkassan behandlar dina personuppgifter i föreliggande register så länge som Företagarkassan har en i punkt 4 ovan beskriven giltig orsak att behandla uppgifterna samt under rimlig tid därefter.

Företagarkassan samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och behövliga för användningsändamålet. Uppgifter samlas inte in och sparas inte i större omfattning eller längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet i fråga.

Säkert underhåll and säker utplåning av datamedium som används för behandling av personuppgifter garanterar att personuppgifter inte olovligt blir överföra till tredje parter. Datautrustning och datanät är fysiskt säkrade och befinner sig i ett låst och övervakat utrymme. Datanätet skyddas av brandvägg och andra tekniska åtgärder.

Endast personer som personuppgiftsansvarige har auktoriserat har tillgång till registret. Tillgång till data, programvaror och system har via tekniska medel begränsats till personer som sköter arbetslöshetskassans ärenden (åtkomst, användarnamn, lösenord). Tillgång till utrymmen där man behandlar eller arkiverar konfidentiella uppgifter begränsas till personer som för att kunna sköta sina arbetsuppgifter måste ha sådan tillgång. Övervakningssystemet omfattar produktionsutrymmenas ytterdörrar. Personalövervakning sker via inträdeskontrollsystem. Registeranvändarna är underställda konfidentialitetsavtal och får sålunda inte lämna ut uppgifter som de behandlar.

Som registrerad har du ett flertal möjligheter att påverka behandlingen av dina personuppgifter. Vi besvarar din begäran snarast möjligt, senast inom en månad. Ifall vi behöver mera tid kontaktar vi dig inom en månad. Vänligen kontakta kontaktpersonen som nämns under punkt 2 i samband med utnyttjandet av dina rättigheter.

Dig tillhörande rättigheter är:

a) Rätt till tillgång till insamlade personuppgifter som gäller dig

Samtliga medlemmar i Företagarkassan kan enkelt kontrollera sina egna uppgifter via Företagarkassans e-tjänst. Via e-tjänsten kan man också uppdatera kontaktinformation och skicka meddelanden till Företagarkassan via säker uppkoppling.

Begäran som berör behandling av personuppgifter kan också skickas per e-post till adressen tietosuoja@yrittajakassa.fi, som skickar vidare anvisningar. I sin kontrollbegäran ska man i detalj meddela vilka uppgifter man vill kontrollera och för vilken tidsperiod. Kontrollbegäran är utgångsvis avgiftsfri en gång per år.

b) Rätt att begära rättelse av insamlade uppgifter som gäller dig

Noterar du fel eller brister i dina uppgifter kan du skicka rättelsebegäran till oss. Vi rekommenderar att du skickar din begäran via e-tjänsten.

c) Rätt att begära att insamlade uppgifter som gäller dig raderas

Vi är skyldiga att radera personuppgifter i vårt register i på din begäran, ifall någon av nedanstående grunder uppfylls och ingen skyldighet att spara uppgifterna föreligger på grund av annan lagstiftning eller myndighetsbestämmelser:

 • personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål, för vilka uppgifterna har behandlats;
 • du annullerar ditt samtycke och ingen annan laglig grund föreligger för behandling;
 • du motsätter dig behandling i samband med din personliga specifika situation och ingen skälig grund för behandling föreligger;
 • behandling av uppgifterna är lagstridig.

Företagarkassan kan också ha berättigat intresse eller i lag fastställd rätt att behandla dina personuppgifter under en viss tid efter ditt medlemskap har utgått.

d) Rätt att begära att behandling av insamlade personuppgifter som gäller dig begränsas.

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas i enlighet med artikel 18 i dataskyddsförordningen.

e) Rätt att flytta över uppgifter du har överlåtit från ett system till ett annat

Du har rätt att få dina personuppgifter som du har överlämnat till Företagarkassan i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format format och du har rätt att överlåta ifrågavarande uppgifter till en annan personregistersansvarig.

f) Rätt att göra anmälan till tillsynsmyndighet

Ifall det inte är möjligt att få eventuella tvister i samband med behandlingen av dina personuppgifter uppgjorda i godo mellan dig och Företagarkassan, är du berättigad att hänskjuta ärendet för avgörande till dataombudsmannens byrå.

Ditt godkännande gäller följande verksamhetsområden:

yrittajakassa.fi

Meddelande om kakor senast uppdaterat 21.12.2021

Vi använder kakor (cookies)

Kakor är identifieringsfiler som tjänsten skickar till din dator med syfte att hantera servicehändelsen. Företagarkassan använder kakor för att förbättra användarupplevelse och tjänstens allmänna nivå, samt för att analysera hur kassans www-sidor används utgående från marknadsföring och kvalitetskontroll.

Kakorna skadar inte din utrustning och inga skadliga program kan spridas via dessa. När du godkänner alla kakor säkerställer du att din användarupplevelse på vår webbsida är så bra som möjligt.

Vilka kakor använder vi?

Nödvändiga kakor

Vår webbsida behöver de här kakorna som aktiveras automatiskt för att kunna erbjuda en bra och säker användarupplevelse. De nödvändiga kakorna möjliggör webbsidornas grundfunktioner, så att yrittajakassa.fi-sidorna kan fungera på rätt sätt.

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda nyttiga funktioner som bidrar till en bättre användarupplevelse, vi kan t.ex. spara ditt språkval.

Statistiska kakor

Statistiska kakor har som syfte att producera eller ge oss tillgång till information utgående från vilken vi kan förbättra våra webbsidors användarvänlighet och användarupplevelse. De här kakorna ger information om i vilken utsträckning våra tjänster används, hurudan användning det är fråga om och vilka tjänster vi framöver ska beakta i vårt utvecklingsarbete.

Till exempel ExactMetrics-servicen vi utnyttjar använder statistiska kakor. Vi undersöker alltid samlingsinformation och sparar aldrig personliga uppgifter om webbsidornas användning.

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakorna hjälper oss och våra tillförlitliga samarbetspartner placera ut riktad reklam på i marknadsföringssamarbetet deltagande företags webbsidor. De här kakorna är vanligen sådana som leverantörerna inom reklammiljön (t.ex. Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google) har lagt ut.

Med hjälp av marknadsföringskakorna kan vi anrika information som utnyttjas för att rikta marknadsföringen med information som delas med tredje parter, och så rikta reklamen enligt teman som intresserar dig. Så kan vi erbjuda förmåner och marknadsföring som bättre motsvarar dina behov. För vår riktade reklam använd er vi t.ex. Googles och Facebooks reklam- och uppföljningstjänster.

Hur man styr användningen av kakor

Vi sparar inte ditt val av kakor på vår webbsida, men ditt godkännande sparas på din webbläsare. Ditt val gäller 12 månader ifall du inte gör ändringar. Du kan när som helst ändra ett tidigare givet godkännande genom att gå tillbaka till kakinställningarna. Du måste eventuellt uppdatera din webbsida för att de nya inställningarna ska träda i kraft.

De flesta webbläsarna tillåter hantering av kakor via webbläsarens inställningar. Du kan välja att ändra din webbläsares inställningar så att antingen alla eller bara sådana kakor som inte kommer direkt från Företagarkassan blir avstängda. Du kan också välja att ändra din webbläsares inställningar så att du alltid informeras när kakor används. Har alla kakor stängts av kan Företagarkassans nättjänst sluta fungera, i helhet eller delvis.

På tredje parters kakor som finns på våra webbsidor tillämpas ifrågavarande tredje parts dataskyddspolicy. Deras dataskyddspolicy ger mera information om för vilka andra ändamål ifrågavarande tredje parter använder uppgifter

På föreliggande personregister och av registret omfattande personuppgifter tillämpas Finlands lag samt EU-lagstiftning som tillämpas direkt i Finland, t.ex. EU:s dataskyddsförordning.

Vi förstår dataskyddets betydelse för våra medlemmar samt för personer som besöker våra webbsidor och strävar till att också i det här sammanhanget hålla oss a jour med utvecklingen. Företagarkassan kan göra ändringar i föreliggande dataskydds- och registerbeskrivning. Ändringarna publiceras på den här sidan.

Dataskyddsbeskivning för Företagarkassans inspelningssystem för kundsamtal