Personuppgiftsskyddet

Företagarnas Arbetslöshetskassa (Företagarkassan) tillhandahåller utkomstskydd i enlighet med bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt därtill relaterade ersättningar till sina medlemmar. För att kunna sköta sin ovannämnda uppgift upprätthåller och hanterar Företagarkassan personuppgifter över medlemmar och förmånstagare. Om hantering av personuppgifter föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Registeransvarig: Företagarnas Arbetslöshetskassa, FO-nummer 0992639–5.

Registrets namn: Medlems- och förmånsregister för Företagarnas Arbetslöshetskassa.

Kontaktperson i registerärenden: Dataskyddsombud Tanja Lindstedt, 09 622 4830

Vilka uppgifter samlar Företagarkassan?

Företagarkassan hanterar personuppgifter för att kunna sköta uppgifterna som föreskrivs i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Företagarkassan samlar personuppgifter om personer som söker medlemskap, medlemmar och förmånssökande, om arbetsgivare, uppdragsgivare eller övriga beställare, om parter som producerar sysselsättningsfrämjande tjänster samt om övriga myndigheter och samfund som utför offentliga uppdrag. Uppgifter samlas ytterligare från myndighetsregister för vilka Företagarkassan har laglig användarrätt.

Företagarkassan samlar uppgifter uteslutande för ovannämnda syften och endast i behövlig omfattning. Företagarkassan försöker säkerställa att uppgifterna är korrekta, kompletta och aktuella. Som identifiering använder Företagarkassan personbeteckning eller medlemsnummer. Vid beviljande av förmåner hanteras eventuellt även känsliga uppgifter, t.ex. uppgifter om hälsotillstånd.

Hantering av personuppgifter grundar sig på bestämmelserna i 2 kap. 8 § 4 mom., 3 kap. 12 § 1 mom. punkt 5 och 13 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Registrets informationsinnehåll:

– personbeteckning, namn, språk, genus, kontaktuppgifter och bankkontonummer

– företagsform, FO-nummer/företagets namn, arbetsuppgift/ställning, ägandeförhållanden och bestämmanderätt

– försäkringsnivå, pensionsbolag, pensionsförsäkringens startdatum och nivå

– anslutningsdatum, datum för utträde, medlemsavgifter, befrielse från medlemsavgift, nedsatt medlemsavgift

– ansökningar och ansökningarnas bilagor

– beslut, återkrav, uppföljning av arbetsvillkor, arbetshistoria

– hanteringsanteckningar och noteringar

– eventuella tidigare kassamedlemskap (för utredning om eventuell rätt till efterskydd)

Man kan kontrollera sina egna uppgifter

Alla registrerade medlemmar har i enlighet med personskyddslagen rätt att kontrollera sig själva gällande uppgifter och begära att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras. Rätten till insyn grundar sig på 6 kap. 26 § i personuppgiftslagen. Insynsrätten är avgiftsfri.

Överlåtelse av uppgifter till andra

Personuppgifter som finns i Företagarkassans register kan överföras till t.ex. arbetskraftsförvaltningen (TE-byråerna), Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, Finansinspektionen, Skatteförvaltningen, Sysselsättningsfonden och övriga myndigheter som har lagstadgad rätt att få uppgifter av kassan. Uppgifter överförs inte till utomstående och används inte för direktmarknadsföring. I sin serviceverksamhet kan Företagarkassan använda underleverantörer som får uppgifter t.ex. för postning. Tystnadspliktförbindelse krävs av samtliga underleverantörer.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), 13 kap.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Personuppgiftslagen (523/1999)

Överföring av uppgifter till områden utanför EU eller EES

Företagarkassan överför inte uppgifter till områden utanför EU eller EES ifall inte annat följer av gällande lagstiftning eller internationella avtal som berör Finland.

Uppgifterna är i säkert förvar i Företagarkassan

Företagarkassans personal har lagstadgad tystnadsplikt. Företagarkassans personal undertecknar också en tystnadspliktförbindelse när anställningen börjar.

Företagarkassans interna datanät har dataskydd på hög nivå. Vid överföring av personuppgifter till allmänna datanät används i tillräcklig utsträckning säkrad krypteringsteknik.

Kassans digitala medlems- och förmånsregister skyddas genom stark identifiering och brandvägg som kassans ICT-leverantörer har levererat.

Manuellt material förvaras i ett utrymme som har säkerhetslåsning och alarmsystem.