Vad ska jag göra efter dagpenningsperioden?

Du kan fortsätta vara medlem i Företagarkassan och betala nedsatt medlemsavgift. Nedsatt medlemsavgift ska ansökas på nytt varje år. Observera att fortsatt medlemskap inte tjänar in nytt arbetsvillkor för dig. Om du vill gå ut ur kassan kan du fylla i blanketten på webbtjänsten via kassans e-tjänst.

På den här sidan kan du få vägledningar och råd i olika situationer.

Inkomstdagpenning betalas högst 300, 400 eller 500 arbetslöshetsdagar. Eftersom inkomstdagpenning betalas för fem dagar per vecka nås 400 dagar-gränsen tidigast på ett år och ett halvt år (400 dagar / 5 = 80 veckor).

När din rätt till dagpenning har utgått skickar kassan beslut i ärendet till dig. Ansök om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Du kan meddela ändringar till medlemsregistret med blanketterna på kassans webbtjänst om du startar på nytt som företagare. Om du startar ny företagsverksamhet, börjar företagares arbetsvillkor (15 månader) tjänas in på nytt i Företagarkassan.

Om TE-byrån har gett sitt utlåtande om företagsverksamhet som huvudsyssla och du har frågor om utlåtandet ska du kontakta TE-byrån. Mera information om TE-tjänsterna får du på sidan www.te-palvelut.fi/sv.

Anvisningar om hur man söker ändring i beslut finns på sidan Ändringssökande.

Blir du löntagare lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa genast när anställningen börjar. Som medlem i Företagarkassan kan du inte tjäna in löntagares arbetsvillkor.

  • Information om löntagarkassorna hittar du på Arbetslöshetskassornas samorganisations sida.

Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flyttning som uppstår på grund av att man tar emot arbetsanställning. Läs mera på sidan Rörlighetsunderstöd.

När du efter att fått inkomstdagpenning börjar studera, beviljas startpeng eller vuxenutbildningsstöd och du inte har ikraftvarande FöPL-försäkring, lönar det sig att bli kvar som medlem i Företagarkassan. Då ska du ansöka om nedsatt medlemsavgift.

Om du börjar i nytt lönearbete ska du byta till en löntagarkassa. Läs mera på sidan Jag började arbeta som löntagare, måste jag byta kassa?

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av den kalendermånad under vilken du fyller 65 år. Du kan ansöka om ålderspension genast du når den lägsta pensionsåldern. Man tjänar in pension för inkomstdagpenning till och med lägsta pensionsålder (i slutet av månaden under vilken du har uppnått den lägsta pensionsåldern).

När du har beviljats full arbetspension kan kassan inte betala dagpenning och det är inte längre aktuellt för dig att vara medlem i Företagarassan. Då ska du gå ut ur kassan. Det går lättast att använda blanketten.

Om du får dagpenning p.g.a. att din arbetsförmåga permanent har minskat i väsentlig omfattning ska du ansöka om sjukdagpenning efter att ha varit arbetslös ett år. Tid med dagpenning jämställs med tid som arbetsförmögen. Du kan få rätt till sjukdagpenning på nytt. Läs mera på sidan Inkomstdagpenning för arbetsoförmögna.

När du har beviljats invalidpension utan tidsbegränsning kan kassan inte betala dagpenning och det är inte längre aktuellt för dig att vara medlem i Företagarkassan. Då ska du gå ut ur kassan. Det går lättast med blankett.

Om dagpenningens maximibetalningstid inte har löpt ut när du börjar att få sjukdagpenning eller tidsbegränsad invalidpension ska du fortsätta som medlem i Företagarkassan och betala nedsatt medlemsavgift.

Äldre arbetslösa personer som får dagpenning i enlighet med löntagares efterskydd kan ha rätt till tilläggsdagar. Om dagpenningen grundar sig på företagarinkomst föreligger ingen rätt till tilläggsdagar när maximitiden har gått ut. Du kan läsa mera om tilläggsdagar på sidan Efterskyddsdagpenning.