Vad ska jag göra efter dagpenningsperioden?

Du kan fortsätta vara medlem i Företagarkassan med att betala nedsatt medlemsavgift. Nedsatt medlemsavgit ska ansökas på nytt varje år. Observera, att fortsatt medlemskap inte tjänar in nytt arbetsvillkor för dig. Om du vill gå ut ur kassan, kan du fylla i blanketten på webbtjänsten eller i kassans eÄrendetjänst.

På denna sida kan du läsa vägledningar och råd i olika situationer.

Inkomstdagpenning betalas högst 300, 400 eller 500 arbetslöshetsdagar. Eftersom inkomstdagpenning betalas för fem dagar per vecka, nås 400 dagargränsen tidigast på ett år och ett halvt år (400 dagar / 5 = 80 veckor).

När din rätt till dagpenning har utgått skickar kassan beslut i ärendet till dig. Skicka beslutet till TE-byrån som ger sitt utlåtande i ärendet till FPA. Ansök om arbetsmarknadsstöd från FPA. Om dagpenningen grundar sig på företagarinkomst, finns ingen rätt till tilläggsdagar när maximitiden har gått ut.

Du kan anmäla förändringar till medlemsregistret med blanketterna på kassans webbtjänst, om du startar på nytt som företagare. Om du börjar ett nytt företagsverksamhet, börjar företagarer arbetsvillkor (15 månader) uppfyllas på nytt i Företagarkassan.

Om TE-byrån har gett ett utlåtande om företagsverksamhet som huvudsyssla och du vill fråga om utlåtandet, kontakta TE-byrån. Ytterligare infomation om TE-tjänsterna får du på sidan www.te-palvelut.fi/sv.

Instruktionerna om hur man söker om ändring i beslutet finns på sidan Ändringssökande.

Blir du löntagare lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa genast när anställningen börjar. Som medlem i Företagarkassan kan du inte tjäna in löntagares arbetsvillkor.

  • Information om löntagarkassorna hittar du på Arbetslöshetskassornas samorganisationens sida.

Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flyttning som uppstår på grund av att man tar emot arbetsanställning. Läs mera på sidan Rörlighetsunderstöd.

När du efter att fått inkomstdagpenning börjar att studera, blir beviljad startpeng eller vuxenutbildningsstöd och du har inte FöPL-försäkringen i kraft, lönar det sig att bli kvar som medlem i Företagarkassan. Då ska du ansöka om nedsatt medlemsavgift.

Om du börjar ett lönearbete, byt till någon löntagarkassa. Läs mera på sidan Jag började arbeta som löntagare, måste jag byta kassa?

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av den kalendermånad då du fyller 65 år. Du kan ansöka om ålderspension genast du fyller den lägsta pensionsåldern. Man tjänar in pension för inkomstdagpenning tills den lägsta pensionsåldern (slutet av månaden under vilken du fyllde den lägsta pensionsåldern).

När du har beviljats full arbetspension kan kassan inte betala dagpenning och det är inte längre aktuellt för dig att vara medlem i Företagarassan. Då ska du gå ut ur kassan. Det går lättast med blanketten.

Om du får dagpenning p.g.a. att arbetsförmågan permanent har minskat i väsentlig omfattning, ansök om sjukdagpenning efter ett år som arbetslös. Tiden du får dagpenning för jämställs med tid som arbetsförmögen. Du kan få rätt till sjukdagpenning på nytt. Läs mera på sidan Inkomstdagpenning för den arbetsoförmögna.

När du har beviljats icke tidsbegränsad invalidpension kan kassan inte betala dagpenning och det är inte längre aktuellt för dig att vara medlem i Företagarassan. Då ska du gå ut ur kassan. Det går lättast med blanketten.

Om dagpenningens maximibetalningstid inte har löpt ut när du börjar att få sjukdagpenning eller tidsbegränsad invalidpension, fortsätt medlemskapet i Företagarkassan med att betala nedsatt medlemsavgift.

Äldre arbetslösa personer som får dagpenning i enlighet med löntagares efterskydd kan ha rätt till tilläggsdagar. Om dagpenningen grundar sig på företagarinkomst, finns ingen rätt till tilläggsdagar när maximitiden har gått ut. Du kan läsa om tilläggsdagarna på sidan Efterskyddsddgpenning.