Anmälan till Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)

Betalning av inkomstrelaterad dagpenning för företagare förutsätter att företagsverksamheten har upphört eller att du inte längre arbetar i företaget.

TE-byrån utreder de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av arbetslöshetdagpenning, d.v.s. företagsverksamheten ska ha lagts ned eller du ska ha slutat arbeta i företaget. TE-byrån ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan. Kassan undersöker rätt till inkomstdagpenning. När du blir arbetslös ska du alltså anmäla dig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån och ansöka om arbetslöshetsdagpenning hos kassan.

Anmäl dig till TE-byrån

Lägger du ned din företagsverksamhet eller ditt arbete som företagare upphör, ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån. Man kan inte anmäla sig retroaktivt.

Logga in på nättjänsten Egen arbetssökning på adressen www.te-palvelut.fi. Om du vill sköta dina ärenden personligen hittar du närmaste byrå på TE-tjänsternas webbsida.

Din arbetssökning börjar genast när du har svarat på frågorna på nättjänsten och skickat in dina uppgifter. Din rätt till dagpenning kan börja tidigast fr.o.m. anmälningsdatum. När du har anmält dig som arbetssökande är det viktigt att observera TE-byråns anvisningar och datum för att hålla din arbetssökning i kraft.

Håll arbetssökningen i kraft och kolla din situation vid behov på TE-byråns nättjänst. För att kassan ska kunna bevilja dagpennig ska de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningarna uppfyllas för din del. Du ska vara tillgänglig på arbetsmarknaden, söka heltidsarbete och vara villig att ta emot heltidsarbete (även om du arbetar deltid eller är arbetsoförmögen).

Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande kräver att företagare ger en utredning till TE-byrån om att företagsverksamheten eller arbetet i företaget bevisligen har lagts ned. Fråga TE-byrån om behövliga dokument. Kolla på de lokala TE-tjänsternas webbsida hur du ska göra.

TE-byrån ger sitt utlåtande

TE-byrån utreder de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av arbetslöshetdagpenning, d.v.s. har företagsverksamheten lagts ned eller har du slutat arbeta i företaget såsom avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan. TE-byrån skickar sitt arbetskraftspolitiska utlåtande till Företagarkassan elektroniskt, om du har meddelat att du är medlem i kassan.

Ansök om dagpenning hos Företagarkassan. Vi kan handlägga din ansökan först när utlåtande har getts. Du ska ansöka om dagpenning inom tre månader räknat från datum när arbetslösheten började.

Håll din arbetssökning i kraft

Följ TE-byråns anvisningar och datum för att hålla din arbetssökning i kraft. Du har inte rätt till dagpenning när arbetssökningen inte är i kraft.

TE-byrån kan på grund av arbetskraftspolitiskt sett klandervärt förfarande utfärda bestämmelse om tid utan ersättning (karens). Under karenstid är man inte berättigad till dagpenning. Arbetskraftspolitiskt sett klandervärt förfarande omfattar t.ex.:

  • uppsägning av anställningsförhållande eller vägran att ta emot arbete
  • vägran att delta i eller avbrytande av sysselsättningsfrämjande service
  • vägran att göra eller följa sysselsättningsplan.

TE-byrån beslutar om rätt till dagpenning också i följande situationer:

  • sökande har företagsverksamhet eller sysselsätter sig i eget arbete
  • sökande deltar i sysselsättningsfrämjande service
  • sökande studerar.

Ändringar med avseende på arbetslöshet ska alltid anmälas till TE-byrån och kassan när man söker dagpenning. Sådana förändringar är t.ex. att man börjar i ett nytt arbetsförhållande, börjar arbeta som företagare, blir sjuk eller åker på en längre resa.

Mera information

Arbetskraftsmyndigheternas riksomfattande rådgivning om arbetslöshetsskydd betjänar på numret 0295 020 701 och på adressen www.te-palvelut.fi.