Anmälan till arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)

Betalning av inkomstrelaterad dagpenning för företagare förutsätter att företagsverksamheten har upphört eller att du inte längre arbetar i företaget.

TE-byrån utreder de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av arbetslöshetdagpenning, d.v.s. företagsverksamheten ska ha lagts ned eller du ska ha slutat arbeta i företaget. TE-byrån ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan. Kassan undersöker rätt till inkomstdagpenning. När du blir arbetslös ska du alltså anmäla dig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån och ansöka om arbetslöshetsdagpenning hos kassan.

Anmäl dig till TE-byrån

Lägger du ned din företagsverksamhet eller arbetet som företagare upphör, ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Man kan inte anmäla sig retroaktivt.

Logga in på nättjänsten Egen arbetssökning på adressen www.te-palvelut.fi. Om du vill sköta dina ärenden personligt, kolla den närmaste byrån på TE-tjänsternas webbsida.

Din jobbsökning börjar genast när du har svarat på frågorna på nättjänsten och skickat dina uppgifter. Din rätt till dagpenning kan börja tidigast fr.o.m. anmälningsdatum. När du har anmält dig som arbetssökande är det viktigt att observera TE-byråns anvisningar och datum för att ha din jobbsökning i kraft.

Håll jobbsökningen i kraft ock kolla vide behov din situation i TE-byråns nättjänst. För att kassan kan bevilja dagpennig ska de de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningarna uppfyllas för din del. Du ska vara tillgänglig på arbetsmarknaden, söka heltidsarbete och vara villig att ta emot heltidsarbete (även om du arbetar deltid eller är arbetsoförmögen).

Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande kräver att företagaren ger en utredning till TE-byrån att förtagsverksamheten eller arbetet i företaget bevisligen har lagts ned. Fråga TE-byrån om behövliga dokumenter. Kolla på de lokala TE-tjänsternas webbsida hur du skall förfara.

TE-byrån ger ett utlåtande

TE-byrån utreder de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av arbetslöshetdagpenning, dvs. har företagverksamheten lagts ned eller har du slutat arbeta i företaget såsom avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan. TE-byrån skickar sitt arbetskraftspolitiska utlåtande till Företagarkassan elektroniskt, om du har anmält att du är medlem i kassan.

Ansök om dagpenning hos Företagarkassan. Vi kan handlägga ansökan först när utlåtandet har getts. Du ska ansöka dagpenning inom tre månader räknat från arbetslöshetens början.

Ansiopäivärahaa tulee kuitenkin hakea kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.

Håll jobbsökningen i kraft

Följ TE-byråns anvisningar och datum för att ha din jobbsökning i kraft. Du har inte rätt till dagpenning för tiden jobbsökningen inte är i kraft.

TE-byrån kan ge en tid utan ersättning (karens) till föjd av handlande på ett klandervärt sätt arbetskraftpolitiskt sett. Man kan inte få dagpenning för karenstiden. Handlande på ett klandervärt sätt arbetskraftpolitiskt sett är till exempel:

  • uppsägning av anställningförhållande eller vägran att ta emot arbete
  • vägran att delta i eller avbrytande av sysselsättningsfrämjande service
  • vägran att göra eller följa en sysselsätningsplan.

TE-byrån besluter om rätten till dagpenning också i följande situationer:

  • den sökande har företagsverksamhet eller sysselsätter sig i eget arbete
  • den sökande deltar i sysselsättningsfrämjande service
  • den sökande studerar.

Ändringar i arbetslösheten ska alltid anmälas till TE-byrån och kassan när man söker dagpenning. Sådana förändringar är till exempel början av ett nyt arbetsförhållande eller företagsverksamhet eller om man blir sjuk eller börjar en längre resa.

Tilläggsinformation

Arbetskraftsmyndigheternas riksomfattande rådgivning om arbetslöshetsskydd betjänar i numret 0295 020 701 och på adressen www.te-palvelut.fi.