Utredning av försäljningsvinst

Man har inte rätt att få inkomstdagpenning för en tidsperiod över vilken företagstillgångarnas försäljningsvinst som står i samband med företagsverksamhetens nedläggning periodiseras. Försäljningsvinst som erhållits från företagets anläggningstillgångar eller övriga långfristiga investeringar betraktas stå i samband med företagets nedläggning även om sådan försäljningsvinst har erhållits inom sex månader för företagets nedläggning. Efter företagsverksamhetens upphörande skall du utreda den eventuella försäljningsvinsten även om företaget inte har sålts.

Försäljningsvinstkalkyl ska göras på blanketten för utredning av försäljningsvinst. Som bilaga behöver vi följande dokument:

  • Balansräkning för minst den sista fullständiga räkenskapsperioden och följande räkenskapsperiod (balansen för tidspunkten för nedläggningen). När balansen fattas, används inventarieförteckningen.
  • Köpebreven för försäljningen av företagets aktier eller andelar
  • Köpebreven för den sålda företagsegendomen, eller intyg over det gängse värdet av den osålda företagsgendomens värde

Försäljningsvinst periodiseras inte i följande fall:

  • Företagsverksamheten har fortgått högst 18 månader.
  • Slutsumman i balansräkningen för företagets senaste räkenskapsperiod minus företagsverksamhetens skulder är högst 20 000 euro.
  • Företagsverksamheten har lagts ned på grund av konkurs.
  • Sökanden har arbetat i företaget som ArPL-försäkrad familjemedlem och har ingen ägarandel i företaget.

Försäljningsvinsten periodiseras i enlighet med arbetsinkomsten som ligger till grund för inkomstdagpenningen. Företagsegendomens försäljningsvinst periodiseras över högst 24 månader. Periodiseringen skjuter upp tidpunkten från och med vilken betalning av dagpenning för maximiperioden börjar.

Observera

  • Håll arbetssökningen i kraft i TE-byrån under periodiseringstiden. Du förlorar rätten till dagpenning om du är otillgänglig på arbetsmarknaden över sex månader utan godtagbar orsak.

Läs noggrannare på sidan Balansutredning och periodisering av försäljningsvinst.