Ansök om dagpenning

Som kassamedlem kan man få rätt till inkomstrelaterad dagpenning på basen av 15 månaders medlemskap och företagsverksamhet. Den fastställda årsinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) ska vara minst 14 803 € år 2024. Kontrollera vad ditt medlemskap omfattar innan du lägger ned din företagsverksamhet. Mera information får du från Företagarkassan.

Anvisningar för ansökan om dagpenning finns på den här sidan. på begäran skickar vi anvisningar per post. I besvärliga eller oklara situationer ber vi dig att kontakta kassan per telefon eller e-post.

Anvisningar om hur man ansöker om dagpenning

Fyll i din första ansökan retroaktivt för minst två veckor. Vi kan handlägga din ansökan först när vi har fått all behövlig information. För att snabba upp handläggningen lönar det sig att skicka din ansökan tillsammans med bilagorna. Handläggningen går också snabbare om du använder e-tjänsten och vi rekommenderar att du fyller i din ansökan elektroniskt. Läs om handläggningstider och arbetsordning på sidan Handläggningstider.

Vi behöver följande dokument för att handlägga din ansökan:

 • Dagpenningsansökan för minst två veckor (e-tjänst/Blanketter)
 • FöPL/LFöPL/ArPL-intyg över årsarbetsinkomst för innevarande år och två tidigare år. Be ditt pensionsförsäkringsbolag skicka intyg.
 • Intyg över betalade pensionsförsäkringsavgifter (FöPL-/LFöPL-försäkring). Be ditt pensionsförsäkringsbolag skicka intyg.
 • Utredningsblankett (Blanketter) över försäljningsvinst med bilagor
  • Balansräkning för företagets sista fullständiga räkenskapsperiod
  • Köpebrev eller intyg över företagets gängse värde (om finns)

Du kan också ansöka om ändringsskattekort för förmåner. Kassan får skattekort direkt från Skatteförvaltningen. Om du inte ansöker om nytt skattekort, använder vi din förskottsinnehållningsprocent för lön. Vi höjer förskottsinnehållningsprocenten för lön 2 %. Förskottsinnehållning verkställs ändå enligt minst 25 %. Mera information får du av Skatteförvalningen och på sidan Ansök om skattekort för förmåner.

När du ansöker om dagpenning ska du observera

 • Du ska ansöka om inkomstdagpenning inom tre månader efter det du blev arbetslös.
 • Du ska alltid fylla i och returnera blankett för försäljningsvinst, även ifall din ägarandel är 0 % och/eller ingenting har sålts. Har du flera företag ska du fylla i egen blankett för varje företag.
 • Fyll i din första ansökan retroaktivt för minst två veckor tidigast fr.o.m. datum då du anmälde dig som arbetssökande. Undertecknings- och postdatum får inte vara tidigare än den sista dagen för vilken dagpenning ansöks om.
 • På din ansökan ska du meddela ifall du har varit på arbete, idkat företagsverksamhet, varit sjuk eller ansökt om en annan förmån. På blanketten ska du också meddela avslutade arbetsförhållanden och företagsverksamheter.
 • Fyll i din fortsatta ansökan för minst fyra veckor eller en månad.
 • Anvisningar för ifyllande av elektronisk ansökningsblankett finns på den här sidan.

Under arbetslöshetstid betalar man nedsatt medlemsavgift

Nedsatt medlemsavgift beviljas fr.o.m. början av kalendermånaden som följer efter månaden under vilken arbetslösheten började. Den nedsatta medlemsavgiften är 4 € per månad. Nedsatt medlemsavgift beviljas till personer som har rätt till arbetslöshetsdagpenning från Företagarkassan eller vars FöPL-, LFöPL- eller ArPL-försäkringar har avslutats. Eventuella obetalda medlemsavgifter kan avdras från dagpenningen.

Mera information om nedsatt medlemsavgift finns i kassans stadgar och på sidan Nedsatt medlemsavgift.

Dagpenningsbeslut kan överklagas

När ansökan har handlagts skickar kassan beslut om inkomstdagpenning, meddelande om betalning och fortsatt ansökan om utkomstskydd per post eller via e-tjänsten.

Om din ansökan har avslagits p.g.a. arbetskraftpolitiskt utlåtande ska du kontakta TE-byrån och skicka dokumenten som TE-byrån begär.

Om förutsättningarna för dagpenning inte uppfylls i Företagarkassan, kan du ha rätt till grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA. De här förmånerna är lika stora (37,21 €/dag i 2024). Mera information från FPA.

Läs mera