Om jag blir sjuk medan jag är arbetslös

Arbetslöshetsskyddet är avsett för personer som är arbetsförmögna och kan ta emot arbete. Man kan inte vara sjuk och få arbetslöshetsersättning samtidigt. Sjukdagpenning är primär förmån för den arbetsoförmögna. Anmäl på dagpenningsansökan om du har ansökt om sjukdagpenning från FPA eller ersättningar från till exempel försäkringsbolaget.

Arbetslöshetsdagpenning betalas inte under långvarig sjukdom eller mera permanent arbetsoförmåga. Företagarkassan betalar arbetslöshetsskydd för dagar som ingår i FPA:s självrisktid för sjukdagpenning. Fortgår sjukdomen får kassamedlemmen bara sjukdagpenning från FPA, inget arbetslöshetsskydd.

För självriskdagarna ska du skicka ansökan om dagpenning till kassan, men inte längre när du får sjukdagpenning från FPA. Kassan får uppgifterna om sjukdagpenning direkt från FPA. Betalar försäkringsbolaget ersättning p.g.a. arbetslöshet eller olyckshändelse behöver kassan få kopia från försäkringsbolaget med avseende på sådana förmåner.

Om sjukledigheten är så lång, att rätten till sjukdagpenning från FPA går ut, har du möjlighet att få arbetslöshetsdagpenning fast du inte är arbetsförmögen enligt läkarintyget. Förutsättningen är, att din ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts. Om du har fått arbetslöshetsdagpenning före sjukledigheten, fortsätter betalningen. Maximiperioden för betalning av sjukdagpenning är 300 vardagar.

Yrkesinriktad rehabilitering är det primära alternativet om din arbetsförmåga blir sämre. Den ordnas av arbetspensionsantalterna och FPA. Yrkesinriktad rehabilitering kan vara till exempel arbetsträning, arbetsprövning eller omskolning. Medan rehabiliteringen pågår betalas rehabiliteringspenning. Om du inte är berättigad till rehabilitering, kan du ansöka om invalidpension. Medicinsk rehabilitering kan ansökas hos FPA.