Om Företagarkassan

Företagarnas Arbetslöshetskassa (f.d. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland SYT) inledde sin verksamhet för 27 sedan år 1995, när lagstiftningen gjorde det möjligt att grunda arbetslöskassor för företagare. Vid samma tid grundades också en annan arbetslöshetskassa för företagare i Finland, d.v.s. Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT. Kassorna sammanslogs 1.1.2020 under namnet SYT.

SYT ändrade sitt namn till Företagarnas Arbetslöshetskassa (kortform Företagarkassan) från och med 18.6.2020.

Kassans syfte

Företagarkassan är ett samfund vars verksamhet grundar sig på ömsesidigt ansvar. Kassan har som syfte att i enlighet med gällande lagstiftning för sina medlemmar tillhandahålla utkomstskydd och till utkomstskyddet relaterade kostnadsersättningar som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och inkomststöd som föreskrivs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, samt övriga lagstadgade förmåner som omfattas av kassans verksamhetsområde.

Kassamedlemmarna förvaltar kassan. Kassamötet är kassans högsta beslutsfattande organ som är öppet för alla medlemmar. Kassans styrelse ansvarar för att kassans ärenden sköts i enlighet med gällande lagstiftning, kassans stadgar och kassamötets beslut.

Företagarkassan har för närvarande cirka 28 000 medlemmar. Kassan betalar dagpenning till i medeltal 750 medlemmar varje månad.

Företagarkassan är politiskt och ideellt oberoende – företagarnas egen arbetslöshetskassa.

Företagarkassans kassachef är Merja Jokinen.

Kassans ledning och övervakning

Verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa leds, styrs och utvecklas av social- och hälsovårdsministeriet såsom högsta myndighet i ärenden som gäller utkomstskyddet, samt av arbets- och näringsministeriet såsom högsta myndighet i arbetskraftspolitiska ärenden. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar instruktioner för tillämpning av förmånerna till arbetslöshetskassorna.

Arbetslöshetskassornas verkställande av förmåner övervakas av Finansinspektionen.

Finansinspektionen övervakar och kontrollerar att arbetslöshetskassorna efterföljer gällande lagstiftning och god försäkringssed och att de i sin verksamhet iakttar behörig praxis. Finansinspektionen följer och kontrollerar kontrollobjektens ekonomi, system för ledarskap, uppföljning och riskhantering, verksamhetsförutsättningar samt förändringar i verksamhetsmiljön.