Ordlista

1

Lön som betalas för arbetet plus jämkad dagpenning kan sammanlagt vara högst 100 % av lönen som ligger till grund för dagpenningen.

2

Höjer man sin arbetsinkomst över 20 % måste den höjda nivån vara i kraft minst 15 månader för att i helhet påverka dagpenningen.

A

År 2018-2019 följade upp arbetslöshetskassorna dagpenningsökandes aktivitet. Man som dagpenningsökande måste påvisa att man har varit aktiv – man måste ha arbetat, deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster eller idkat företagsverksamhet.

Fyll i din första ansökan retroaktivt för minst två veckor. Den fortsatta ansökan ska ifyllas för minst fyra kalenderveckor (mon–sön) eller en månad.

När deltidsarbetet börjar, ber kassan dig att lämna en kopia av arbetsavtalet med dagpenningsansökan.

Den egentliga sysselsättningen i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga varaktigt och väsentligt har blivit nedsatt. Man kan ha möjlighet att få arbetslöshetsdagpenning fast man inte är arbetsförmögen enligt läkarintyget. Då förutsätts att man har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts.

Kassan kan betala dagpenning endast enligt TE-byråns arbetskraftpolitiska utlåtande.

Utkomst under arbetslöshet tryggas i form av antingen arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenningen kan vara inkomstdagpenning eller grunddagpenning. Folkpensionsanstalten betalar grundtryggheten, dvs. grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Personer som har försäkrat sig i en arbetslöshetskassa får arbetslöshetsdagpenning i form av inkomstdagpenning. Inkomstdagpenningen omfattar grunddagpenning och förtjänstdel som grundar sig på företagarens årsarbetsinkomst/försäkringsnivå.

Företagares arbetsvillkor blir uppfyllt då han eller hon under de närmast föregående 48 månaderna (granskningsperiod) i minst 15 månader har arbetat som företagare och varit medlem i Företagarkassan. Granskningsperioden kan förlängas som följd av en godtagbar orsak. In i arbetsvillkoret räknas de fulla kalendermånaderna (i minst fyra månader långa perioder), som föregår arbetslösheten (TE-byråns utlåtande). År 2020 uppfylls arbetsvillkoret när kassans försäkringsnivå och pensionsförsäkringens årsinkomst uppgår till den lagstadgade miniminivån 13 076 €.

Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagares familjemedlem betraktas man också som företagare ifall man arbetar i ledande ställning (verkställade direktör, styrelsemedlem) i ett företag där man själv äger minst 15 procent av aktiekapitalet eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 procent av aktiekapitalet eller man arbetar utan ledande ställning i ett företag där man själv eller man själv tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet.

B

Förhöjd dagpenning betalas till personer som försörjer barn under 18 år. År 2022 är barnförhöjningen är 5,41 € för ett barn, 7,95 € för två barn och 10,25 € för tre eller flera barn per dag.

Ibland behöver kassan beskattningsbeslutet för att handlägga dagpenningsansökan. Kassan behöver beskattningsbeslutet för att utvärdera inkomsten från företagsverksamheten.

När ansökan har handläggats, skickar kassan beslut med avseende på inkomstdagpenning, meddelande om betalning av dagpenning och fortsatt ansökan om inkomstskydd per post eller till eÄrendetjänsten. Du kan överklaga beslutet.

Bestämmanderätten kan ha en påverkan på vem är företagare med avseende på arbetslöshetsskydd.

När du har betalats inkomstdagpenning skickar Företagarkassan betalningsmeddelande till dig. På meddelandet hittar du till exempel beloppet av den betalda förmånen och dagar i 400-dagarsräknaren.

D

Arbete betraktas som deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av maximiarbetstiden inom branschen.

E

Kassans elektroniska tjänst, där man kan fylla i dagpenningsansökan och skicka meddelanden och bilagor. Man loggar in på e-tjänsten med sin nätbankidentifikation.

Om kraven uppfylls, betalas företagares efterskyddsdagpenning till personer, som efter att blivit medlem i en löntagarkassa inte har uppfyllt löntagares arbetsvillkor. Om kraven uppfylls, betalas löntagares efterskyddsdagpenning till personer som ännu inte har uppfyllt företagares arbetsvillkor och som har arbetat som företagare under 18 månader.

Med eget arbete avses självständig verksamhet som inte utförs i förvärvssyfte. Eget arbete är till exempel arbete som närståendevårdare eller au pair. Arbetar man i eget arbete, tjänas inte in något arbetsvillkor och en person, som arbetar enbart i eget arbete, kan inte ansluta sig till en arbetslöshetskassa.

F

Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren.

När du har fått det första dagpenningsbeslutet, ansök om dagpenning för minst fyra kalenderveckor eller en månad retroaktivt.

Frivillig egen pension tecknad av personen själv eller eget företag påverkar inte dagpenningen.

Företagares sociala trygghet grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten. En företagare ska teckna en FöPL-försäkring inom sex månader från företagsverksamhetens början.

Inom utkomstskyddet betraktas förutom FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare under vissa förutsättningar också ArPL-försäkrade delägare och företagares familjemedlemmar som företagare. Man betraktas som företagare i arbetslöshetsskyddet om man arbetar som företagare och pensionsförsäkringsinkomst åtminstone uppgår till den lagstadgade miniminivån. Enbart den omständigheten att man äger ett företag helt eller delvis gör inte till en företagare.


Företagare som själv deltar i arbetsprestationen på det sätt som uppdragsgivaren bestämt, som står i ett uppdragsförhållande till ett fåtal samma uppdragsgivare och som inte har ett fast inköps- eller försäljningsställe eller ett motsvarande verksamhetsställe för verksamhetens bedrivande. Vidare förutsätts det att företagaren under det senaste året inte annat än tillfälligt har haft anställda.

TE-byrån avgör när företagsverksamhet kan betraktas som bisyssla och ger sitt arbetskraftspolitiska utlåtande i ärendet till kassan. Kassan kan betala jämkad dagpenning för tiden av företagsverksamhet som bisyssla.

Betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla har man inte rätt till inkomstdagpenning. TE-byrån besluter om företagsverksamheten betraktas som huvudsyssla.

Företagsverksamheten anses vanligtvis ha påbörjats när företaget inledde den egentliga produktionen eller ekonomiska verksamheten och fördes in i registret över mervärdesskattskyldiga och förskottsuppbördsregistret, eller fördes in i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Om man har varit arbetslös och löntagarkassan har betalat dagpenning, anses företagsverksamheten ha påbörjats (borträknat nystartad företagsverksamhet under de första fyra månaderna) efter att dagpenningsrätten har slutat.

Om man har avtalats om deltagandet i den sysselsättningsfrämjande tjänsten i sysselsättningsplanen eller en plan som ersätter den, betalas förhöjd förtjänstdel.

Granskningsperioden för arbetsvillkoret (48 månader) förlängs med högst sju år om orsaken till frånvaro från arbetsmarknaden är till exempel sjukdom, studier på heltid eller vård av ett under 3-årigt barn. Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap.

Förmåner, som förhindrar utbetalningen av dagpenning är till exempel många pensioner, sjukdagpenning eller delsjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning och rehabiliteringspenning.

Som företagare kan du välja en försäkringsnivå som högst motsvarar årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) och uppgår till den lagstadgade miniminivån.

G

Granskningsperioden för företagares arbetsvillkor är 48 månader. Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år.

FPA betalar grunddagpenning till personer som uppfyller arbetsvillkoret men som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning från kassan.

H

Arbete betraktas som heltidsarbete om arbetstiden är över 80 % av maximiarbetstiden inom branschen. Arbetar du heltid i över två veckor har du ingen rätt till dagpenning.

I

Inkomstdagpenningen omfattar grunddel och förtjänstdel. Grunddelen motsvarar grunddagpenningen och förtjänstdelen fastställs utgående från försäkringsnivån.

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Arbetslöshetskassorna baserar sina förmånsbeslut på uppgifterna i inkomstregistret.

J

Den arbetslösa har möjlighet att arbeta deltid, eller ta emot arbete under korta perioder utan att förlora rätten till arbetslöshetsdagpenning. Då betalas jämkad dagpenning ut.

K

TE-byrån kan förelägga en tid utan ersättning (karens) om du handlar på ett klandervärt sätt arbetskraftpolitiskt sett. Längden på karenstiden är 15-90 dagar beroende på grunderna.

TE-byrån ser företagsverksamheten vara upphörd, om ett aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag har försatts i konkurs, den ekonomisk och produktionsmässiga verksamheten har upphört och företagaren har avstått från sin pensionsförsäkring. När företaget har försatts i konkurs, utreder kassan inte försäljningsvinsten.

Kostnadsersättning kan betalas under tid man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Ingen kostnadsersättning betalas vid studier på eget initiativ.

L

Arbete i ledande ställning påverkar det, om en ArPL-försäkrad delägare eller familjemedlem betraktas företagare med avseende på arbetslöshetsskydd.

Utgångsvis betraktas företagets verkställande direktör och styrelsemedlemmar arbeta i ledande ställning.

Personer som arbetar via faktureringssamfund och inte har ett eget företag eller FO-nummer kallas som lättföretagare.

En löntagare arbetar i anställnings- eller tjänsteförhållande.


Från och med början av 2023 finns det 15 arbetslöshetskassor för löntagare. Arbetslöshetskassornas samorganisation TYJ är en intressebevaknings- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.

M

Finansinspektionen fastställer Företagarkassans medlemsavgift utgående från kassans proposition. Företagarkassans medlemsavgift 2023 är 2,1 % på den del av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro per år, d.v.s. ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för.

Kassans medlemmar betalar medlemsavgift, som baserar sig på försäkringsnivån. Man kan ansöka om nedsatt medlemsavgift för tiden som inte uppfyller arbetsvillkoret.

Finansinspektionen fastställer Företagarkassans medlemsavgift utgående från kassans proposition. Företagarkassans medlemsavgift 2023 är 2,1 % på den del av arbetsinkomsten som överskrider 5 800 euro per år, d.v.s. ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för.

N

Privat näringsidkare (firma) måste alltid teckna sig en FöPL-försäkring och därför betraktas som företagare i arbetslöshetsskyddet.

P

Man har inte rätt att få inkomstdagpenning för en tidsperiod över vilken företagstillgångarnas försäljningsvinst som står i samband med företagsverksamhetens nedläggning periodiseras.

Som företagare kan man inte permittera sig själv, men familjemedlemmar kan permitteras i vissa fall.

R

Återkrävning av en överbetald förmån från en annan förmån. Arbetslöshetskassan kan återkräva dagpenning, som har betalats utan grund eller vars beloppet har varit för högt, från ett annat förmån som betalas ut eller beviljas retroaktivt.

Rörlighetsunderstödet ersätter kostnader för arbetsresor och flyttning som uppstår på grund av att man tar emot arbetsanställning. Om villkoren uppfylls, kan rörlighetsunderstöd betalas om du är berättigad till arbetslöshetsförmån precis innan arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen börjar.

S

Beakta under medlemskapstiden, att företagares arbetsvillkor inte intjänas under tiden av arbetsoförmögenhet. Du kan ansöka om nedsatt medlemsavgift.

Kassan kan betala dagpenning utan företagsverksamhetens upphörande i undantagsfallet, att FPA har betalat sjukdagpenning i 300 dagar och ansökan om sjukpension är anhängig eller har avslagits.

Om du blir sjuk när kassan betalar dagpenning, anmäl TE-byrån om saken och ansök om sjukdagpenning hos FPA.

Dagpenning betalas efter en självriskperiod på 5 vardagar. Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas temporärt ut från den första arbetslöshetsdagen, utan en självrisktid på fem dagar. Ändringen gäller personer vars självrisktid börjar 16.3–31.12.2020.

Den arbetslösa kan tjäna 300 euro i månaden (279 € i fyra veckor) utan att inkomsterna påverkar dagpenningen. Det skyddade beloppet för inkomstrelaterad dagpenning på arbetsinkomster är temporärt 500 euro per månad. Gäller ansökningsperioder som börjar 1.6-31.10.2020.

Socialförmånerna förhindrar utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning, påverkar inte utbetalningen eller dras av från arbetslöshetsdagpenningen.

Startpeng är TE-byråns stöd till nya företagare. Startpeng förhindrar utbetalningen av dagpenning.

Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa arbetssökande att delta i sysselsättningsfrämjande tjänster som berättigar till arbetslöshetsförmån.

Företagsverksamheten anses vara säsongbetonad, om det på grund av naturförhållandena i genomsnitt är möjligt att bedriva den under sammanlagt högst sex månader om året. TE-byrån gör beslutet om företagsverksamheten anses vara säsongbetonat.

Arbetslöshetskassornas beslut kan överklagas. Anvisningar för sökande av ändring skickas med beslutet.

T

TE-byrån (arbets- och näringsbyrån) ger kassan ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om rätten till dagpenning. När man upphör med företagsverksamheten, ska man genast anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån.

Man betraktas vara tillgänglig på arbetsmarknaden när man är sysselsatt i arbete som uppfyller arbetsvillkoret eller har blivit sysselsatt genom företagsverksamhet eller eget arbete, deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster eller är arbetslös arbetssökande på TE-byrån.

U

Åker man till ett annat EU-land för att söka arbete i tre månader, ska man be en U2-blankett från kassan och registera i mållandet inom sju dagar efter avresan.

Om en sådan förändring inträffar i en förmånstagares omständigheter som kan påverka rätten att få en förmån eller minska förmånsbeloppet, ska han eller hon omedelbart underrätta den som betalar ut arbetslöshetsförmånen om förändringen. Dagpenning som har betalats på felaktig grund måste återbäras i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa.