Efterskyddsdagpenning

När man efter att ha varit löntagare blir företagare har man vanligen rätt till s.k. efterskydd. Det här innebär att man har rätt att få dagpenning i enlighet med den löneinkomst man hade innan man blev företagare, ifall företagsverksamheten läggs ned inom efterskyddsperioden. Efterskyddsperioden börjar löpa fr.o.m. datum då företagsverksamheten inleds. För personer som blir företagare är efterskyddsperioden vanligen 18 månader, men fortgår högst till dess företagares arbetsvillkor som medlem i Företagarkassan har uppfyllts.

Från och med början av 2015 uppfyller man som företagare sitt arbetsvillkor efter 15 månaders företagsverksamhet och medlemskap i kassan. Läs om en kompensationsperiod före året 2015.

Löntagares efterskyddsdagpenning betalas till personer

 • som inte har uppfyllt företagares arbetsvillkor i Företagarkassan,
 • som har arbetat som företagare under 18 månader, och
 • som har ikraftvarande löntagares arbetsvillkor (26/34/52 veckor) och har anslutit sig till Företagarkassan inom en månad efter det de har gått ut ur löntagarkassan.

Om det inte finns skäl att göra någon annan bedömning, anses företagsverksamheten ha påbörjats när företaget

1) inledde den egentliga produktionen eller ekonomiska verksamheten,
2) fördes in i registret över mervärdesskattskyldiga och förskottsuppbördsregistret, eller
3) fördes in i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Löntagares arbetsvillkor

Temporär ändring t.o.m. 31.12.2020:

 • Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut efter minst tre månaders arbete (13 kalenderveckor). Ändringen gäller de personer vars arbetsvillkor annars inte uppfylls, vars arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.3.2020 och vars första utbetalningsdag för inkomstrelaterad dagpenning är senast 31.12.2020.
 • För familjemedlemmar till företagare har arbetsvillkoret halverats till 26 veckor.

Man kan tjäna in löntagares arbetsvillkor endast som medlem i en löntagarkassa. Löntagares arbetsvillkor är 26 kalenderveckor (34 veckor före 2014). Arbetsvillkoret för företagares familjemedlem är 52 veckor.

Man tjänar in sitt arbetsvillkor för varje kalendervecka under vilken man har arbetat minst 18 timmar och fått lön i enlighet med gällande kollektivavtal (i undervisningsbranschen vanligen 8 timmar per kalendervecka). Arbetet behöver inte vara oavbrutet, men arbetsvillkoret ska uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden inleds normalt fr.o.m. datum då personen i fråga har anmält sig som arbetssökande.

Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år som följd av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa godtagen orsak, t.ex. sjukdom, vård av barn under 3 år eller studier på heltid. Arbetsvillkorets giltighet utgår när personen i fråga har varit otillgänglig på arbetsmarknaden över sex månader utan godtagbar orsak eller när företagsverksamheten har fortgått över 18 månader.

Fastställande av efterskyddsdagpenning

Arbetslöshetsdagpenning med anledning av efterskydd beräknas utgående från den stabiliserade löneinkomsten under de senaste 26 veckorna (eller 34 veckorna) innan man inledde sin företagsverksamhet. I den stabiliserade lönen observeras förutom den normala månadslönen och naturaförmånerna också bl.a. tillägg för kvällsarbete och skiftarbete och ersättning för förkortad arbetstid. Däremot beaktas inte bl.a. semesterpenning eller engångsersättning som betalats när arbetsförhållandet har upphört. Du kan räkna en uppskattning av dagpenningen med räknaren.

Har du fått arbetslöshetsdagpenning från en löntagarkassa innan du började arbeta som företagare och arbetsvillkoret efter detta inte har uppfyllts på nytt, betalar Företagarkassan dagpenning vars belopp motsvarar dagpenningen du har fått innan du blev företagare till dess maximibetalningstiden utgår (återstående dagar).

Betalning av efterskyddsdagpenning förutsätter också att du har blivit medlem i Företagarkassan inom en månad sedan du gick ut ur löntagarkassan. Ytterligare förutsätts att medlemsavgifterna till löntagarkassan har betalats t.o.m. datum för utträde. Har du blivit utesluten från kassan har du ingen rätt till löntagares efterskydd.

När dagpenningen fastställs beräknas först månadslön utgående från den stabiliserade lönen som ligger till grund för dagpenningen. Arbetspensionsavgiften avdras alltid från lönen. År 2020 är avdraget är 4,14 procent. Dagpenning räknas utgående från denna månadslön.

Dagpenningen omfattar grunddel, förtjänstdel, barnförhöjning och eventuell förhöjningsdel. År 2020 är grunddelen 33,66 € per dag. Förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Överskrider årsinkomsten 3 197,70 € är förtjänstdelen för överskridande del 20 %.

Barntillägg tillkommer dagpenningen. Man kan få barntillägg om man försörjer barn under 18 år. 2020 är barntillägget 5,28 € för ett barn, 7,76 € för två barn och 10,00 € för tre eller flera barn.

Full dagpenning inklusive barntillägg kan högst motsvara 90 % av dagslönen som ligger till grund för dagpenningen. Inkomstdagpenningen motsvarar emellertid alltid minst grunddagpenning plus eventuellt barntillägg.

Löneinkomsten, som dagpenningen baserar sig på, räknas fr.o.m. 1.5.2015 inte på nytt, om du har fyllt löntagares arbetsvillkor efter att ha fyllt 58 år, om den nya löneinkomsten inte är högre än den tidigare.

Inkomstdagpenningen är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka.

Temporär ändring t.o.m. 31.12.2020

 • Enligt lagändringen betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut från den första arbetslöshetsdagen, utan en självrisktid på fem dagar. Ändringen gäller personer vars självrisktid börjar 16.3–31.12.2020.

Anvisningar hur man söker dagpenning

Ansöker du om efterskyddsdagpenning ska du skicka följande dokument till kassan:

 • Ansökan om dagpenning (blanketter)
 • Arbetsavtal, arbetsintyg och uppsägningsmeddelande
 • Löneintyg (för minst 26 veckor) (blanketter)
 • Blankett för utredning av försäljningsvinst (fyll i punkterna 1–4, datera och underteckna blanketten) (blanketter)
 • Intyg över årsarbetsinkomst i pensionsförsäkringen för perioden som företagare. Be att få intyget på ditt pensionsförsökringsbolag.
 • Intyg över betalning av pensionsförsäkringsavgifter för perioden som företagare (FöPL-/LFöPL-försäkring). Be att få intyget på ditt pensionsförsökringsbolag.

I löneintyget ska framgå inkomsten som är underställd förskottsinnehållning under minst 26 veckor före arbetslösheten omedelbart innan man har blivit medlem i Företagarkassan. Löneintyget ska innehålla utredning om semesterpenning, semesterersättning, frånvaro utan lön, delavlönade sjukledigheter, uppsägningspenning och övriga ekonomiska förmåner. Blankett för löneintyg finns på sidan blanketter.

Blanketten för utredning av försäljningsvinst måste alltid ifyllas och returneras till arbetslöshetskassan, även om ägarandelen har varit 0 % och/eller ingenting har sålts.

Löntagares tilläggsdagar

Äldre arbetslösa personer som får dagpenning i enlighet med löntagares efterskydd kan ha rätt till tilläggsdagar. Om dagpenningen grundar sig på företagarinkomst, finns ingen rätt till tilläggsdagar när maximitiden har gått ut.

Inkomsdagpenning kan betalas efter maximibetalningstiden till 65-årsåldern som tilläggsdagar om:

 • du är född åren 1955–1956 och fyller 60 år innan maximibetalningstiden har uppnåtts
 • du är född 1957–1960 och fyller 61 år innan maximibetalningstiden har uppnåtts
 • du är född 1961 eller senare och fyller 62 år innan maximibetalningstiden har uppnåtts

En förutsättning är dessutom att du har arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren.

Ålderspension vid 62-års åldern

En person född åren 1950–1957 kan enligt egen önskan gå i pension vid 62 års ålder utan förtidsminskning efter tilläggsdagarna.
I detta fall gäller rätten till ålderspension för en arbetslös person som uppfyller alla nedan angivna villkor. Personen

 • är född åren 1950–1957
 • har fyllt 62 år
 • har fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för tilläggsdagar under den månad som föregår pensioneringen för åtminstone en dag.