Efterskyddsdagpenning

När man efter att ha varit löntagare blir företagare har man vanligen rätt till s.k. efterskydd. Det här innebär att man har rätt att få dagpenning i enlighet med den löneinkomst man hade innan man blev företagare, ifall företagsverksamheten läggs ned inom efterskyddsperioden. Efterskyddsperioden börjar löpa fr.o.m. datum då företagsverksamheten inleds. För personer som blir företagare är efterskyddsperioden vanligen 18 månader, men fortgår högst till dess företagares arbetsvillkor som medlem i Företagarkassan har uppfyllts.

Från och med början av 2015 uppfyller man som företagare sitt arbetsvillkor efter 15 månaders företagsverksamhet och medlemskap i kassan. Läs om kompensationsperiod före år 2015.

Löntagares efterskyddsdagpenning betalas till personer

 • som inte har uppfyllt företagares arbetsvillkor i Företagarkassan,
 • som har arbetat som företagare högst 18 månader, och
 • som har ikraftvarande löntagares arbetsvillkor (26/34/52 veckor) och har anslutit sig till Företagarkassan inom en månad efter det de har gått ut ur en löntagarkassa.

Om det inte finns skäl att göra annan bedömning, betraktas företagsverksamheten ha börjat när företaget

1) har inlett sin egentliga produktionsverksamhet eller sin ekonomiska verksamhet,
2) har införts i registret över mervärdesskattskyldiga och förskottsuppbördsregistret, eller
3) har införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Löntagares arbetsvillkor

Man kan tjäna in löntagares arbetsvillkor endast som medlem i en löntagarkassa. Löntagares arbetsvillkor är 26 kalenderveckor (34 veckor före 2014). Arbetsvillkoret för företagares familjemedlemmar är 52 veckor.

Man tjänar in sitt arbetsvillkor för varje kalendervecka under vilken man har arbetat minst 18 timmar och fått lön i enlighet med gällande kollektivavtal (i undervisningsbranschen vanligen 8 timmar per kalendervecka). Arbetet behöver inte vara oavbrutet, men arbetsvillkoret ska uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader. Granskningsperioden inleds normalt fr.o.m. datum då personen i fråga har anmält sig som arbetssökande.

Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år som följd av i lagen om utkomstskydd för arbetslösa godtagen orsak, t.ex. sjukdom, vård av barn under 3 år eller studier på heltid. Arbetsvillkorets giltighet utgår när personen i fråga har varit otillgänglig på arbetsmarknaden över sex månader utan godtagbar orsak eller när företagsverksamheten har fortgått över 18 månader.

Fastställande av efterskyddsdagpenning

Arbetslöshetsdagpenning med anledning av efterskydd beräknas utgående från den stabiliserade löneinkomsten under de senaste 26 veckorna (eller 34 veckorna) innan man inledde sin företagsverksamhet. I den stabiliserade lönen observeras förutom den normala månadslönen och naturaförmånerna också bl.a. tillägg för kvällsarbete och skiftarbete och ersättning för förkortad arbetstid. Däremot beaktas inte bl.a. semesterpenning eller engångsersättning som betalats när arbetsförhållandet har upphört. Du kan räkna ut en uppskattning av dagpenningen med räknaren.

Har du fått arbetslöshetsdagpenning från en löntagarkassa innan du började arbeta som företagare och arbetsvillkoret därefter inte har uppfyllts på nytt, betalar Företagarkassan dagpenning som till sitt belopp motsvarar dagpenningen du har fått innan du blev företagare till dess maximibetalningstiden utgår (återstående dagar).

Betalning av efterskyddsdagpenning förutsätter också att du har blivit medlem i Företagarkassan inom en månad sedan du gick ut ur löntagarkassan. Ytterligare förutsätts att medlemsavgifterna till löntagarkassan har betalats t.o.m. datum för utträde. Har du blivit utesluten ur kassan har du ingen rätt till löntagares efterskydd.

När dagpenningen fastställs beräknas först månadslön utgående från den stabiliserade lönen som ligger till grund för dagpenningen. Arbetspensionsavgiften avdras alltid från lönen. År 2023 är avdraget är 4,40 procent. Dagpenning räknas utgående från denna månadslön.

Dagpenningen omfattar grunddel och förtjänstdel. År 2024 är grunddelen 37,21 € per dag. Förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Överskrider årsinkomsten 3 534,95 € är förtjänstdelen för överskridande del 20 %.

Full dagpenning kan högst motsvara 90 % av dagslönen som ligger till grund för dagpenningen. Inkomstdagpenningen motsvarar emellertid alltid minst grunddagpenning.

Löneinkomsten som dagpenningen baserar sig på räknas fr.o.m. 1.5.2015 inte på nytt, om du har fyllt löntagares arbetsvillkor efter att ha fyllt 58 år och ifall den nya löneinkomsten inte är högre än den tidigare.

Inkomstdagpenningen är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka.

Anvisningar om hur man ansöker om dagpenning

Ansöker du om efterskyddsdagpenning ska du skicka följande dokument till kassan:

 • Ansökan om dagpenning (blanketter)
 • Arbetsavtal, arbetsintyg och uppsägningsmeddelande
 • Löneintyg (för minst 26 veckor) (blanketter)
 • Blankett för utredning av försäljningsvinst (fyll i punkterna 1–4, datera och underteckna blanketten) (blanketter)
 • Intyg över årsarbetsinkomst i pensionsförsäkringen för perioden som företagare. Be att få intyg av ditt pensionsförsökringsbolag.
 • Intyg över betalning av pensionsförsäkringsavgifter för perioden som företagare (FöPL-/LFöPL-försäkring). Be att få intyg av ditt pensionsförsökringsbolag.

Av löneintyget ska framgå inkomsten som är underställd förskottsinnehållning under minst 26 veckor före arbetslösheten och omedelbart innan man har blivit medlem i Företagarkassan. Löneintyget ska innehålla utredning om semesterpenning, semesterersättning, frånvaro utan lön, delavlönade sjukledigheter, uppsägningspenning och övriga ekonomiska förmåner. Blankett för löneintyg finns på sidan blanketter.

Blankett för utredning av försäljningsvinst måste alltid ifyllas och returneras till arbetslöshetskassan, även om ägarandelen har varit 0 % och/eller ingenting har sålts.

Löntagares tilläggsdagar

Äldre arbetslösa personer som får dagpenning i enlighet med löntagares efterskydd kan ha rätt till tilläggsdagar. Om dagpenningen grundar sig på företagarinkomst föreligger ingen rätt till tilläggsdagar när maximitiden har gått ut.

Inkomstdagpenning kan betalas efter maximibetalningstiden i form av tilläggsdagar tills man fyller 65 år, ifall:

 • man är född mellan 1955 och 1956 och fyller 60 år innan maximibetalningstiden har uppnåtts
 • man är född mellan 1957 och 1960 och fyller 61 år innan maximibetalningstiden har uppnåtts
 • man är född mellan 1961 och 1962 och fyller 62 år innan maximibetalningstiden har uppnåtts
 • man är född 1963 och fyller 63 år innan maximibetalningstiden har uppnåtts
 • man är född 1964 och fyller 64 år innan maximibetalningstiden har uppnåtts

En förutsättning är dessutom att man har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren.