När betraktas man som företagare, företagares familjemedlem och delägare vara arbetslös?

Du kan få dagpenning i fall företagsverksamheten har lagts ned eller arbetet i företaget har upphört såsom avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Begreppet nedläggning av företagsverksamheten i arbetslöshetsskyddet beror på företagsform och situationen i helhet.

Betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla har du inte rätt till inkomstdagpenning. Arbetslöshetsskyddet har inte som syfte att stöda olönsam företagsverksamhet eller förvränga marknaden.

Du ska lämna in dokument som visar att företagsverksamheten har slutat till TE-byrån handlingar som visar att företagsverksamheten upphört. TE-byrån ger kassan ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om din arbetslöshet.

Här finns mera information om vad man ska beakta när företagsverksamheten läggs ned och arbetet i företaget slutar.

Utgångspunkten är att företagare, som har varit sysselsatta i företagsverksamheten på heltid kan få arbetslöshetsdagpenning bara ifall företagsverksamheten betraktas bevisligen ha upphört.

Om det inte finns skäl att göra annan bedömning betraktar TE-byrån företagsverksamheten  som avslutad, ifall

  • företagaren har sagt upp sin pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL)
  • den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har upphört
  • bolagsmännen har avtalat om upplösning av bolaget (annan bolagstyp än aktiebolag), företaget har försatts i konkurs eller likvidation eller företaget har sålts (ansökande har sålt sin ägarandel) och
  • företagaren har lämnat anmälan till Skattemyndigheten om strykning av företaget i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och momsregistret eller meddelat att företagsverksamheten har avbrutits.

Företagsverksamheten betraktas också ha upphört ifall det på grund av orsaker (som kan jämföras med ovannämnda) är uppenbart att produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten helt har upphört.

En enskild näringsidkares företagsverksamhet betraktas ha upphört även när företagaren har avstått från sin eventuella pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL). Dessutom förutsätts att produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört.

Observera:

  • Agerar du som utredningsman kan detta utgöra hinder för betalning av dagpenning. Kontakta TE-byrån för mera information.
  • Företaget får bli kvar i handelsregistret.

För att få ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ska företagaren lämna en utredning till TE-byrån om att företagsverksamheten bevisligen har upphört eller, ifall företagaren har varit sysselsatt i företagsverksamheten på heltid, att sysselsättningen har upphört i enlighet med vad som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om det inte finns skäl att göra annan bedömning, kan den egentliga sysselsättningen i företaget betraktas ha upphört ifall

  • personens arbetsförmåga betraktas vara varaktigt och väsentligt nedsatt
  • personen är med löntagare jämställd företagare, vars uppdrag ska vara slutförda eller återstående uppdrag får inte sysselsätta företagaren på heltid
  • företagsverksamheten betraktas som säsongbetonad och verksamhetsperioden har upphört

Arbetsförmågan betraktas vara varaktigt och väsentligt nedsatt, om personen ifråga har fått dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för maximitid och fortfarande betraktas vara oförmögen att arbeta i företaget av hälsoskäl, och hens ansökan om sjukpension är anhängig eller har avslagits.

Med företagare som kan jämställas med löntagare avses företagare som själva deltar i arbetet på det sätt som uppdragsgivaren har bestämt, som står i uppdragsförhållande till ett fåtal uppdragsgivare och som inte har något fast inköps- eller försäljningsställe eller motsvarande verksamhetsställe för företagsverksamheten. Vidare förutsätts det under det senaste året innan de anmälde sig som arbetssökande inte annat än tillfälligt har haft arbetstagare i anställningsförhållande för att utföra arbeten som avses ovan.

Företagsverksamheten betraktas vara säsongbetonad om den på grund av naturförhållanden i genomsnitt kan bedrivas under sammanlagt högst sex månader per år.

Observera

  • Om företagsverksamheten inte upphör görs ingen balansutredning och försäljningsvinsten utreds inte. Om du senare lägger ner företagsverksamheten, ska du meddela TE-byrån och skicka försäljningsvinstkalkyl och balansräkning för den sista räkenskapsperioden till kassan.

Läs mera om när företagare betraktas vara arbetslösa i olika situationer: