Aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag

Har du arbetat som företagare i ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag, anses företagsverksamhet ha upphört, om:

1) en domstol på initiativ av gäldenären eller en borgenär har beslutat om försättande i konkurs eller

2) ett aktiebolag eller ett andelslag har försatts i likvidation eller

3) ett avtal om upplösning av något annat bolag än ett aktiebolag har ingåtts mellan alla bolagsmännen eller

4) produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört och personen har a) avstått från sin pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare, b) lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska avföras ur förskottsuppbördsregistret, c) lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska avföras ur arbetsgivarregistret, och d) lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska avföras ur registret över mervärdesskattskyldiga eller om att företagsverksamheten har avbrutits.

Företaget får bli kvar i handelsregistret.