Familjemedlemmars arbete upphör

Endast företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som själva äger en del av företaget kan fr.o.m. 1.7.2019 vara försäkrade i Företagarkassan. Personer som arbetar i en enskild firma som familjen äger är FöPL-försäkrade och således alltid företagare även inom arbetslöshetsskyddet och ska försäkra sig i Företagarkassan.

ArPL-försäkrade personer som arbetar i ett företag som familjen äger och som själva personligen inte har något ägarskap i företaget betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som inte har någon ägarandel i företaget ska bli medlemmar i en löntagarkassa för att deras arbete i familjeföretaget fortfarande ska tjäna in arbetslöshetsförsäkring.

Som företagare kan man få dagpenning om man bevisligen lägger ned sin företagsverksamhet. För företagares familjemedlemmar gäller samma utgångspunkt, d.v.s. företagsverksamheten ska ha upphört för att familjemedlemmar ska kunna betraktas som arbetslösa. Det räcker inte att bara familjemedlemmarnas arbete slutar.

Har familjemedlemmars arbete i företaget upphört förutsätts inte att företagsverksamheten läggs ned. Om det inte finns skäl att göra annan bedömning, betraktas företagares familjemedlemmars arbete i företaget ha upphört, om

  1. arbetsförmågan varaktigt och väsentligt har försvagats
  2. det är fråga om säsongbetonad företagsverksamhet
  3. familjemedlemmen ifråga permanent har sysselsatts på heltid högst 6 månader under en granskningsperiod på 2 år (=tillfällig sysselsättning)
  4. sysselsättningen har berott på praktik i samband med sysselsättningsfrämjande service eller studier på eget initiativ, som har ordnats i familjens företag
  5. produktionsinriktningen har avslutats
  6. familjemedlemmen ifråga har permitterats på heltid och företaget har under en granskningsperiod om ett år p.g.a. produktionsmässiga och ekonomiska orsaker permitterat eller sagt upp minst en arbetstagare som inte är företagarens familjemedlem,
  7. arbete och lönebetalning i företaget avbryts p.g.a. att arbetsplatsen har drabbats av brand eller exceptionell naturföreteelse och samtidigt har minst en utomstående arbetstagares arbete och lönebetalning avbrutits
  8. ifrågavarande persons arbete har upphört på grund av att förutsättningarna för företagsverksamheten permanent har försämrats, inkomsten från företagsverksamheten per person som deltar i arbetet är mindre än 1 174 euro per månad, och bara företagarens familjemedlemmar arbetar i företaget.

Vad som föreskrivs i undantagen 3–8 avser familjemedlemmar som själv inte äger, eller under två föregående år har ägt minst 15 procent av aktiekapitalet eller röstetalet som aktierna medför, eller annars har motsvarande bestämmanderätt i företaget. Dessutom förutsätter tillämpningpunkt 6 och 7 att familjemedlemmarna ifråga är försäkrade i enlighet med annan lag än lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.