Företagsverksamhet som bisyssla

TE-byrån utreder om din företagsverksamheten utgör ett hinder för dig att ta emot heltidsarbete. För att få ett arbetskraftspolitiskt utlåtande ska företagaren ge TE-byrån en utredning om att företagsverksamheten bevisligen har upphört eller, – ifall företagaren själv har varit sysselsatt i företagsverksamheten på heltid – att sysselsättningen har upphört i enlighet med vad som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. TE-byrån kan också betrakta företagsverksamheten som bisyssla. Då kan kassan betala jämkad dagpenning. TE-byrån ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande om företagsverksamhet som bisyssla till kassan. Utlåtandet grundar sig på arbetstiden. Inkomster eller vinst påverkar inte. Företagsverksamheten betraktas ha blivit en bisyssla åtminstone när man som företagare har utfört heltidsarbete utan anknytning till företagsverksamheten i minst sex månader. Till exempel deltidsarbete som ingår i arbetsvillkoret godkänns som arbete. Kontakta TE-byrån om du har frågor om företagsverksamhet som bisyssla. När man inleder sin företagsverksamhet som arbetslös utvärderas företagsverksamhetens roll som huvudsyssla eller bisyssla inte inom de första fyra månaderna efter det företagsverksamheten har börjat. Läs mera om ny företagsverksamhet under arbetslöshet. Temporär lagändring 2020 Permitterade personers företagsverksamhet undersöks inte på Arbets- och näringsbyrån. Gäller 16.3-31.12.2020. Temporära lagändringar

Delägares arbete upphör

Utgångspunkten är att företagare som har varit sysselsatta i företagsverksamheten på heltid kan få arbetslöshetsdagpenning enbart om företagsverksamheten bevisligen betraktas ha upphört. Arbetet i företaget har upphört såsom anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa också i fall du inte behövlig ägarandel eller ledande ställning i företaget. Egentlig sysselsättning i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga varaktigt och väsentligt har blivit nedsatt eller den säsongbetonade företagsverksamheten har upphört. Egentlig sysselsättning i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga permanent och väsentligen har blivit nedsatt. Då förutsätts att företagaren har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att företagarens ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts. Företagsverksamhet som man p.g.a. naturförhållanden i medeltal sammanlagt kan idka högst 6 månader per år betraktas som säsongsbetonad. Verksamhetsförhinder måste uttryckligen bero på naturförhållanden. Faktum att verksamheten p.g.a. naturförhållanden inte är lönsam hela året har ingen betydelse i sammanhanget.

Enskild näringsidkare eller yrkesutövare (firma)

Utgångspunkten är att en företagare som har varit sysselsatt i företagsverksamheten på heltid kan få arbetslöshetsdagpenning enbart ifall företagsverksamheten bevisligen betraktas ha upphört. För privata näringsidkares del betraktas företagsverksamheten också ha lagts ned, ifall: den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har i enlighet med arbetssökandes som tillförlitligt tolkade meddelande avslutats, eller det är i övrigt uppenbart att verksamheten inte längre fortsätter; och personen i fråga har sagt upp sin eventuella pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.

Aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag

Har du arbetat som företagare i ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag betraktas företagsverksamheten ha upphört ifall: produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört företagaren har avstått från sin pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL eller ArPL) och avtal om upplösning av bolaget (annat än aktiebolag) har ingåtts mellan bolagsmännen, aktiebolag eller andelslag har försatts i likvidation eller konkurs eller företaget har sålts (eller sökanden har sålt sin ägarandel) och lämnat anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska strykas i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och i registret över mervärdesskattskyldiga eller meddelat om avbrott i företagsverksamheten. Agerar du som utredningsman kan detta utgöra hinder för betalning av dagpenning. Företaget får bli kvar i handelsregistret.

Familjemedlemmars arbete upphör

Endast företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som själva äger en del av företaget kan fr.o.m. 1.7.2019 vara försäkrade i Företagarkassan. Personer som arbetar i en enskild firma som familjen äger är FöPL-försäkrade och således alltid företagare även inom arbetslöshetsskyddet och ska försäkra sig i Företagarkassan. ArPL-försäkrade personer som arbetar i ett företag som familjen äger och som själva personligen inte har något ägarskap i företaget betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som inte har någon ägarandel i företaget ska bli medlemmar i en löntagarkassa för att deras arbete i familjeföretaget fortfarande ska tjäna in arbetslöshetsförsäkring. Som företagare kan man få dagpenning om man bevisligen lägger ned sin företagsverksamhet. För företagares familjemedlemmar gäller samma utgångspunkt, d.v.s. företagsverksamheten ska ha upphört för att familjemedlemmar ska kunna betraktas som arbetslösa. Det räcker inte att bara familjemedlemmarnas arbete slutar. Har familjemedlemmars arbete i företaget upphört förutsätts inte att företagsverksamheten läggs ned. Om det inte finns skäl att göra annan bedömning, betraktas företagares familjemedlemmars arbete i företaget ha upphört, om arbetsförmågan varaktigt och väsentligt har försvagats det är fråga om säsongbetonad företagsverksamhet familjemedlemmen ifråga permanent har sysselsatts på heltid högst 6 månader under en granskningsperiod på 2 år (=tillfällig sysselsättning) sysselsättningen ...

Inkomstdagpenning för arbetsoförmögna

Utgångspunkten är att en företagare som har varit sysselsatta i företagsverksamheten på heltid kan få arbetslöshetsdagpenning enbart om företagsverksamheten bevisligen betraktas ha upphört. Den egentliga sysselsättningen i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga varaktigt och väsentligt har blivit nedsatt. Då förutsätts att man har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts. Du kan ha möjlighet till arbetslöshetsdagpenning även om du enligt läkarintyget inte är arbetsförmögen. TE-byrån beslutar om rätt till dagpenning och ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan. För att kassan ska kunna betala dagpenning ska du förete ditt läkarintyg på TE-byrån eller skicka intyget som bilaga till din dagpenningsansökan. Kassan behöver få veta när du betraktas vara arbetsoförmögen. Om pensionsbolaget senare beviljar dig invalidpension för samma tidsperiod som kassan har betalat dagpenning kan kassan återkräva den överbetalda delen. Observera: Du ska alltid meddela kassan om du har ansökt om en förmån som påverkar dagpenningen eller förhindrar betalning av dagpenning. Ifall företagsverksamheten inte upphör görs ingen balansutredning och försäljningsvinsten utreds inte. Om du senare lägger ner din företagsverksamhet ska du meddela TE-byrån om saken och skicka försäljningsvinstkalkyl och balansräkning för den sista räkenskapsperioden till kassan. Du kan ansöka om ...

Om du har flera företag, arbetar i lönearbete eller som lättföretagare

Du ska försäkra dig enligt huvudsyssla. Om din årslön är högre än den fastställda årsinkomsten i din lagstadgade pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL), lönar det sig för dig att vara medlem i en löntagarkassa. Om FöPL/LFöPL/ArPL-årsinkomsten är höge än lönen ska du försäkra dig i Företagarkassan. Om du blir arbetslös eller permitterad från ditt lönearbete ska du anmäla dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande och ge en utredning om din företagsverksamhet. TE-byrån utreder din situation och ger sitt bindande utlåtande till kassan. Företagsverksamheten betraktas ha blivit en bisyssla åtminstone när man som företagare har utfört heltidsarbete utan anknytning till företagsverksamheten i minst sex månader. Om du har flera företag ska du ge en utredning om vart och ett till TE-byrån. Gör också så om du arbetar som lättföretagare (via ett faktureringssamfund utan FO-nummer).

Anmälan till TE-byrån

Lägger du ned din företagsverksamhet eller ditt arbete som företagare upphör ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. Man kan inte anmäla sig retroaktivt. TE-byrån utreder de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av arbetslöshetdagpenning, d.v.s. har företagsverksamheten lagts ned eller har du slutat arbeta i företaget såsom avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan. Läs mera om När betraktas man arbetslös Läs mera om hur man anmäler sig till TE-byrån