Inkomstdagpenning för den arbetsoförmögna

Utgångspunkten är, att en företagare, som har varit sysselsatt i företagsverksamheten på heltid, kan få arbetslöshetsdagpenning enbart om företagsverksamheten anses bevisligen ha upphört. Den egentliga sysselsättningen i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga varaktigt och väsentligt har blivit nedsatt. Då förutsätts att du har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att din ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts. Du kan ha möjlighet att få arbetslöshetsdagpenning fast du inte är arbetsförmögen enligt läkarintyget. TE-byrån besluter om rätten tilla dagpenning och ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan.

För att kassan kan betala dagpenning, ska du visa läkarintyget hos TE-byrån eller skicka den som bilaga till dagpenningsansökan. Kassan behöver bara informationen om när du anses vara arbetsoförmögen.

Om pensionsbolaget senare beviljar dig invalidpension för samma tidsperiod, som kassan har betalat dagpenning, kan kassan indriva den överbetalda delen.

Observera:

  • Du ska alltid meddela kassan, om du har ansökt om en förmån, som påverkar dagpenningen eller förhindrar betalningen.
  • När företagsverksamheten inte upphör, görs ingen balansutreding och försäljningsvinsten utreds inte. Om du senare lägger ner företagsverksamheten, anmäl om saken till TE-byrån och skicka försäljningsvinstkalkylen och balansräkningen för den sista räkenskapsperioden till kassan.
  • Du kan ansöka om sjukdagpenning efter ett år som arbetslös eller om du blir arbetsoförmögen p.g.a. ett nytt sjukdom .Sjukdagpenning är den primära förmånen för den arbetsoförmögna.