Inkomstdagpenning för arbetsoförmögna

Utgångspunkten är att en företagare som har varit sysselsatta i företagsverksamheten på heltid kan få arbetslöshetsdagpenning enbart om företagsverksamheten bevisligen betraktas ha upphört. Den egentliga sysselsättningen i företaget kan betraktas ha upphört ifall företagarens arbetsförmåga varaktigt och väsentligt har blivit nedsatt. Då förutsätts att man har fått sjukdagpenning för maximiperioden 300 dagar och att ansökan om invalidpension har anhängiggjorts eller avböjts. Du kan ha möjlighet till arbetslöshetsdagpenning även om du enligt läkarintyget inte är arbetsförmögen. TE-byrån beslutar om rätt till dagpenning och ger sitt bindande arbetskraftspolitiska utlåtande till arbetslöshetskassan.

För att kassan ska kunna betala dagpenning ska du förete ditt läkarintyg på TE-byrån eller skicka intyget som bilaga till din dagpenningsansökan. Kassan behöver få veta när du betraktas vara arbetsoförmögen.

Om pensionsbolaget senare beviljar dig invalidpension för samma tidsperiod som kassan har betalat dagpenning kan kassan återkräva den överbetalda delen.

Observera:

  • Du ska alltid meddela kassan om du har ansökt om en förmån som påverkar dagpenningen eller förhindrar betalning av dagpenning.
  • Ifall företagsverksamheten inte upphör görs ingen balansutredning och försäljningsvinsten utreds inte. Om du senare lägger ner din företagsverksamhet ska du meddela TE-byrån om saken och skicka försäljningsvinstkalkyl och balansräkning för den sista räkenskapsperioden till kassan.
  • Du kan ansöka om sjukdagpenning efter att ha varit arbetslös ett år eller ifall du blir arbetsoförmögen p.g.a. ny sjukdom. Sjukdagpenning är en primär förmån för arbetsoförmögna.