Uppfyllande av arbetsvillkor och arbetsvillkorets giltighet

Som kassamedlem är du berättigad till inkomstdagpenning om du har tjänat in arbetsvillkoret. Villkoret uppfylls med 15 månaders arbete som företagare. Arbetsperioder som är minst fyra månader räknas med i arbetsvillkoret och arbetsvillkoret ska uppfyllas under 48 månader som föregår arbetslösheten (granskningsperioden). Den fastställda årsinkomsten i pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, eller för delägares/familjemedlemmars del ArPL) ska vara minst 14 803 € (2024).

Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap. Företagares arbetsvillkor intjänas inte under arbetsoförmögenhet (bl.a. perioder när man har fått sjukdagpenning).

Läs mera på sidan Företagares arbetsvillkor.