Företagares arbetsvillkor

Medlem i Företagarkassan tjänar in arbetsvillkor när han arbetar som företagare i enlighet vad som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta uppfylls när man är sysselsatt i den mån att arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (FöPL-, LFöPL-försäkrad företagare eller ArPL-försäkrad företagares familjemedlem/delägare i företaget) uppgår till den lagstadgade miniminivån. 

Arbetsvillkoret uppfylls när du har

 • varit medlem i Företagarkassan i minst 15 månader och samtidigt varit företagare och
 • din pensionsförsäkringsinkomst åtminstone uppgått till den lagstadgade miniminivån. Den lagstadgade miniminivån är
  • 13 247 euro per år 2021
  • 13 076 euro per år 2020
  • 12 816 euro per år 2019
  • 12 576 euro per år 2018
  • 12 564 euro per år 2017
  • 12 420 euro per år 2016
  • 12 325,55 euro per år 2015
  • 8520 euro per år 2015 och tidigare

En företagares arbetsvillkor blir uppfyllt då han eller hon under de närmast föregående 48 månaderna (granskningsperiod) i minst 15 månader har arbetat som företagare och varit medlem i Företagarkassan. Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap. I arbetsvillkoret inräknas minst fyra månader långa arbetsperioder och varje period som personen har arbetat som företagare inräknas endast en gång i arbetsvillkoret.  

Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år som följd av en godtagbar orsak, t.ex. sjukdom, vård av barn under 3 år eller studier på heltid. Läs noggrannare om granskningsperiodens förlängning. Du kan ansöka om nedsatt medlemsavgift för dessa tider. 

Med pensionsförsäkringsinkomst avses den fastställda årsarbetsinkomsten i företagares FöPL- eller LFöPL-försäkring eller delägares eller familjemedlems ArPL-inkomst. 

Pensionsförsäkringsavgifterna ska vara betalda för att tiden räknas med i arbetsvillkoret. Därför ska man skicka ett intyg över betalade pensionsförsäkringsavgifter (FöPL-/LFöPL-försäkring). Man räknar inte med de frivilliga pensionsförsäkringarna. Ytterligare information om pensionerna får du från ditt eget pensionsbolag, Pensionsskyddscentralen eller i addressen www.arbetspension.fi

Observera

Kolla ärenden gällande medlemskapet i Företagarkassan före nedläggningen av företagsverksamheten. Du får ytterligare information från Företagarkassan. 

Övergår du från en löntagarkassa till Företagarkassan kan du behålla rätten till arbetslöshetsskydd utan avbrott på basen av efterskydd. Efterskyddet är i kraft högst 18 månader efter datum då företagsverksamheten inleds. Du kan läsa mera på sidan Efterskyddsdagpenning. Man fick en kompensation till arbesvillkoret före 2015.

Om du är samtidigt både löntagare och företagare, du ska försäkra dig enligt huvudsyssla i Företagarkassan eller i en löntagarkassa.

Företagares arbetsvillkor intjänas inte under tiden av arbetsoförmögenhet (bl.a. perioder man har fått sjukdagpenning), moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, vård av ett under 3-årigt barn eller studier. I arbetsvillkoret inräknas inte arbete som du har utfört medan du har fått partiell sjukdagpenning.  

I huvudsak kan en företagare tjäna in arbetsvillkor, om pensionsförsäkringen är i kraft. Kontakta kassan för att reda ut möjligheten att tjäna in arbetsvillkor under tiden av delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd, hemvårdsstöd, studiestöd, stipendium, närståendevård eller hemvård. Man kan inte tjäna in arbetsvillkor för arbete som har utförts medan man har fått partiell sjukdagpenning. För dessa perioder kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift.  

Du kan bevara det intjänade arbetsvillkoret genom att betala medlemsavgift som grundar sig på försäkringsnivån eller genom att ansöka om nedsatt medlemsavgift. Du förlorar rätten till det intjänade arbetsvillkoret och kvarstående arbetslöshetsdagpenningsdagar om du är otillgänglig på arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar orsak