Företagares arbetsvillkor

Som medlem i Företagarkassan tjänar in sitt arbetsvillkor när han arbetar som företagare i enlighet med vad som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Villkoret uppfylls när man är sysselsatt i den mån att arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (FöPL-, LFöPL-försäkrad företagare eller ArPL-försäkrad företagares familjemedlem/delägare i företaget) motsvarar den lagstadgade miniminivån. 

Arbetsvillkoret uppfylls om du har

 • varit medlem i Företagarkassan i minst 15 månader och samtidigt arbetat som företagare, och
 • din pensionsförsäkring motsvarar lagstadgad miniminivå, som är
  • 14 088 euro per år 2023
  • 13 573 euro per år 2022
  • 13 247 euro per år 2021
  • 13 076 euro per år 2020
  • 12 816 euro per år 2019
  • 12 576 euro per år 2018
  • 12 564 euro per år 2017
  • 12 420 euro per år 2016
  • 12 325,55 euro per år 2015
  • 8520 euro per år 2015 och tidigare

Företagares arbetsvillkor uppfylls när företagaren under de närmast senaste 48 månaderna (granskningsperiod) under minst 15 månader har arbetat som företagare och varit medlem i Företagarkassan. Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap. I arbetsvillkoret beaktas minst fyra månader långa arbetsperioder och varje arbetsperiod som företagare beaktas endast en gång.  

Granskningsperioden kan förlängas med högst sju år som följd av en godtagbar orsak, t.ex. sjukdom, vård av barn under 3 år eller studier på heltid. Läs mera om granskningsperiodens förlängning. Du kan ansöka om nedsatt medlemsavgift

Pensionsförsäkringsinkomst avser fastställd årsarbetsinkomst i företagares FöPL- eller LFöPL-försäkring eller delägares eller familjemedlems ArPL-inkomst. 

Pensionsförsäkringsavgifterna ska vara betalda för att tidsperioden ska kunna räknas med i arbetsvillkoret. Därför ska man skicka intyg över betalade pensionsförsäkringsavgifter (FöPL-/LFöPL-försäkring). Frivilliga pensionsförsäkringarna räknas inte med. Ytterligare information om pensioner får du från ditt eget pensionsbolag, Pensionsskyddscentralen eller på addressen www.arbetspension.fi

Observera

Kontrollera vad ditt medlemskap i Företagarkassan omfattar Företagarkassan innan du lägger ned företagsverksamhet. Du får mera information från Företagarkassan. 

Övergår du från en löntagarkassa till Företagarkassan kan du behålla din rätt till arbetslöshetsskydd utan avbrott på basen av efterskydd. Efterskyddet är i kraft högst 18 månader efter datum då företagsverksamheten har inletts. Du kan läsa mera på sidan Efterskyddsdagpenning. Före år 2015 beviljades  kompensation för arbesvillkoret.

Om du är samtidigt både löntagare och företagare, du ska försäkra dig enligt huvudsyssla i Företagarkassan eller i en löntagarkassa.

Företagares arbetsvillkor intjänas inte när man är arbetsoförmögen (bl.a. när man har fått sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, vårdat barn under 3 år eller studerat). I arbetsvillkoret beaktas inte arbete som man har utfört medan man har fått partiell sjukdagpenning.  

I huvudsak kan företagare tjäna in sitt arbetsvillkor om pensionsförsäkringen är i kraft. Kontakta kassan för att reda ut möjlighet att tjäna in arbetsvillkor vid delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd, hemvårdsstöd, studiestöd, stipendium, närståendevård eller hemvård. Man kan inte tjäna in sitt arbetsvillkor för arbete som har utförts medan man har fått partiell sjukdagpenning. För sådana perioder kan man ansöka om nedsatt medlemsavgift.  

För att behålla ditt intjänade arbetsvillkor ska du betala medlemsavgift som grundar sig på din försäkringsnivå eller ansöka om nedsatt medlemsavgift. Du förlorar din rätt till ditt intjänade arbetsvillkor och dina kvarstående arbetslöshetsdagpenningsdagar om du är otillgänglig på arbetsmarknaden i över sex månader utan godtagbar orsak