Ändrande av medlemsuppgifter

Som medlem i Företagarkassan ansvarar du alltid själv för att kassan har dina aktuella medlemsuppgifter. Kassamedlemmarna ska självständigt sköta t.ex. ändringar i försäkringsnivå och kontaktinformation. Du kan anmäla om förändringarna till exempel med blanketterna (i slutet av sidan) eller per e-post.

Du ska också se till att du har försäkrat dig i rätt kassa. Arbetar du som löntagare på heltid ska du bli medlem i en löntagarkassa. Läs mera.

Hur man ska agera i olika situationer

I arbetslöshetsskyddet betraktas man som företagare om man arbetar i ett företag där man själv eller med sina familjemedlemmar äger en viss del, som anges i lagen. Om din ägarandel har förminskats och du som ArPL-försäkrad inte

  • äger själv minst 15 % eller tillsammans med familjemedlemmar 30 % i ett företag där du arbetar i ledande ställning (verkställade direktör, styrelsemedlem) eller
  • äger själv eller med familjemedlemmar minst 50 % av företaget där du arbetar utan ledande ställning (som arbetstagare)

byt till någon arbetslöshetskassa för löntagare, för at tjäna in arbetsvillkor för löntagare. Läs mera.

Observera

  • Ägarandel som baserar sig på definitionen för företagare kan också omfatta indirekt innehav via ett annat företag. Indirekt innehav via ett annat företag räknas med ifall du själv eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 50 % av mellanbolaget.

År 2021 räknas in i arbetsvillkoret månader under vilka årsarbetsinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) är minst 13 247 €. För FöPL-försäkrade den fastställda inkomsten skall vara 1 103,92 euro per månad.

Obs! Om din årsarbetsinkomst är under 13 247 €, ta kontakt med ditt pensionsförsäkringsbolag och uppdatera försäkringen.

Blir du sjuk ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Företagarkassan betalar ingen sjukdagpenning.

Arbetsoförmögna företagare, som vid arbetsoförmögenhetens början har obligatorisk eller frivillig pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för företagare (FöPL), kan få på sin FöPL-arbetsinkomst baserad sjukdagpenning av FPA. Företagares sjukdagpenning börjar på dag två efter insjuknandet.

För FöPL-försäkrades del är sjukdagpenningens självrisktid en dag. Maximiperioden för betalning av sjukdagpenning är 300 vardagar. Har företagaren ingen FöPL-försäkring är självrisktiden datum för insjuknande plus nio därpå följande vardagar, vilket också gäller för löntagare.

Medlemmar i Företagarkassan har möjlighet att ansöka om nedsatt medlemsavgift för sjukperioder som överskrider en månad. Rätt till nedsatt medlemsavgift börjar från och med följande fulla kalendermånad. Under tid man är berättigad till nedsatt medlemsavgift tjänar man inte in företagares arbetsvillkor.

Om du börjar få partiell förtida ålderspension eller delinvalidpension, anmäl detta till kassan. Anmäl också om du erhåller deltidspension.

Den partiella förtida ålderspensionen förhindrar inte utbetalningen av dagpenning eller minskar inte dess storlek. Kassans medlemsavgifter baserar sig på inkomsten under tidpunkten du börjar få pension.

Blir en företagare som får deltidspension eller delinvalidpension arbetslös, fastställs dagpenningen i huvudsak enligt situationen som gällde före pensioneringen. Då förutsätts att du har uppfyllt företagares arbetsvillkor på 15 månader t.o.m. datum när pensionen började. Kassans medlemsavgifter baserar sig på den halverade/sänkta FöPL-inkomsten på tidpunkten pensionen börjar.

Om FöPL-arbetsinkomsten är mindre än 13 247 €, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift.

För att fastställa korrekt medlemsavgiftsnivå behöver vi få intyg från försäkringsbolaget beträffande:

  • tidpunkt när deltidspensionen/delinvalidpensionen började
  • FöPL- eller LFöPL-årsinkomsten vid tidpunkten för pensionens början. Personer (delägare och företagarens familjemedlemmar) som inte omfattas av FöPL- eller LFöPL-försäkringen uppger sin ArPL-årslön.

Du kan skicka intyget via kassans eÄrendetjänst, per e-post eller post.

När du har beviljats full arbetspension kan kassan inte betala dagpenning och det är inte längre aktuellt för dig att vara medlem i Företagarassan. Då ska du gå ut ur kassan. Det gåt lättast med blanketten. Mera information hittar du på sidan Socialförmånernas påverkan.

Läs mera

Uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret