Ändring av medlemsuppgifter

Som medlem i Företagarkassan ansvarar du alltid själv för att kassan har dina aktuella medlemsuppgifter. Kassamedlemmarna ska självständigt sköta t.ex. ändringar i försäkringsnivå och kontaktinformation. Du kan använda blanketten (i slutet av sidan) för att anmäla ändringar eller göra det per e-post.

Du ska också kontrollera att du har försäkrat dig i rätt kassa. Arbetar du som löntagare på heltid ska du bli medlem i en löntagarkassa. Läs mera.

Hur man ska agera i olika situationer

I arbetslöshetsskyddet betraktas man som företagare om man arbetar i ett företag där man själv eller med sina familjemedlemmar äger en viss i lag fastställd del. Har din ägarandel minskat och du som ArPL-försäkrad inte

  • själv äger minst 15 % eller tillsammans med dina familjemedlemmar minst 30 % i ett företag där du arbetar i ledande ställning (verkställande direktör, styrelsemedlem), eller
  • själv äger eller tillsammans med dina familjemedlemmar minst 50 % av företaget där du arbetar utan ledande ställning (som arbetstagare)

ska du byta till en arbetslöshetskassa för löntagare för at kunna tjäna in ditt arbetsvillkor som löntagare. Läs mera.

Observera

  • Ägarandelar som baserar sig på definitionen för företagare kan också omfatta indirekt innehav via ett annat företag. Indirekt innehav via ett annat företag räknas med ifall du själv eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 50 % av mellanbolaget.

År 2023 räknas alla månader under vilka årsarbetsinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) har varit minst 14 088 € med i arbetsvillkoret. För FöPL-försäkrade ska den fastställda inkomsten vara 1 174 euro per månad.

Obs! Om din årsarbetsinkomst är under 14 088 € ska du kontakta ditt pensionsförsäkringsbolag och uppdatera din försäkring.

Blir du sjuk ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Företagarkassan betalar ingen sjukdagpenning.

Arbetsoförmögna företagare som vid arbetsoförmögenhetens början har obligatorisk eller frivillig pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för företagare (FöPL) kan få på sin FöPL-arbetsinkomst baserad sjukdagpenning från FPA. Företagares sjukdagpenning börjar på dag två efter insjuknandet.

För FöPL-försäkrades del är sjukdagpenningens självrisktid en dag. Maximiperioden för betalning av sjukdagpenning är 300 vardagar. Har företagaren ingen FöPL-försäkring är självrisktiden datum för insjuknande plus nio därpå följande vardagar, vilket också gäller för löntagare.

Medlemmar i Företagarkassan har möjlighet att ansöka om nedsatt medlemsavgift för sjukperioder som överskrider en månad. Rätt till nedsatt medlemsavgift börjar från och med följande fulla kalendermånad. Under tid man är berättigad till nedsatt medlemsavgift tjänar man inte in företagares arbetsvillkor.

Om du börjar få partiell förtida ålderspension eller delinvalidpension, ska du meddela till kassan. Meddela också om du får deltidspension.

Den partiella förtida ålderspensionen hindrar inte utbetalning av dagpenning och minskar inte dess storlek. Kassans medlemsavgifter baserar sig på inkomsten vid tidpunkten när du börjar få pension.

Får man som företagare deltidspension eller delinvalidpension och blir arbetslös fastställs dagpenningen i huvudsak enligt situationen som gällde före pensionering. Då förutsätts att du har uppfyllt företagares arbetsvillkor på 15 månader t.o.m. datum när pensionen började. Kassans medlemsavgifter baserar sig på den halverade/sänkta FöPL-inkomsten vid tidpunkten när pensionen börjar.

Är din FöPL-arbetsinkomst lägre än 14 088 € kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift.

För att kunna fastställa korrekt medlemsavgiftsnivå behöver vi få intyg från ditt försäkringsbolag om

  • tidpunkt när deltidspensionen/delinvalidpensionen började
  • FöPL- eller LFöPL-årsinkomst vid tidpunkten för pensionens början. Personer (delägare och företagares familjemedlemmar) som inte omfattas av FöPL- eller LFöPL-försäkringen ska uppge sin ArPL-årslön.

Du kan skicka intyget via kassans e-tjänst, per e-post eller post.

När du har beviljats full arbetspension kan kassan inte betala dagpenning och det är inte längre aktuellt för dig att vara medlem i Företagarkassan. Då ska du gå ut ur kassan. Det går lättast att använda blanketten. Mera information hittar du på sidan Socialförmånernas påverkan.

Läs mera

Uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret