Ledande ställning

Företagets verkställande direktör och styrelsemedlemmar betraktas arbeta i ledande ställning. Utgångsvis innehar styrelsesuppleanter ingen ledande ställning. Undantagsvis kan styrelsesuppleanter emellertid betraktas inneha ledande ställning, ifall de deltar i styrelsens möten så ofta att de i praktiken betraktas ha motsvarande bestämmanderätt som styrelsemedlemmarna.

I små företag och samfund med likadelat ägarskap kan ledande ställning (oberoende av personens formella ställning) också uppkomma uteslutande utgående från bestämmanderätt som står i samband med innehavet. I praktiken utövar då företagets eller samfundets aktieägares eller medlemmars möte den bestämmanderätt som betraktas som väsentlig inom arbetslöshetsskyddet. Om du är bolagsman i ett bolag med likadelat ägarskap och din ägarandel överskrider 15 procent ska du kontakta kassan. Sålunda gäller för andelslag som har högst sex medlemmar, och var och en medlems andel då överskrider 15 %, att samtliga medlemmar i andelslaget betraktas som företagare.

I oklara situationer ska du kontakta kassan.

Obs! Har bolagsmännens bestämmanderätt inte väsentligen begränsats genom avtal bolagsmännen emellan, betraktas var och en ansvarig bolagsman i ett personbolag (i praktiken öppet bolag eller kommanditbolag) utgångsvis alltid ha en bestämmanderätt som motsvarar 50 % (också när antalet bolagsmän är t.ex. 3–6).

Förklaringen är att ifall annat inte har avtalats om i personbolagets bolagsavtal, har var och en ansvarig bolagsman i ett personbolag i allmänhet rätt att vidta administrativa åtgärder som berör företaget, rätt att representera företaget och dessutom på basen av sin förbudsrätt rätt att förbjuda en annan bolagsman att vidta enskilda åtgärder. Har annat inte överenskommits om i bolagsavtalet måste väsentliga beslut vanligen göras utgående från bolagsmännens enhälliga beslut.