20 % regeln?

I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan man under en granskningsperiod på 15 månader effektivt höja sin försäkringsnivå med högst 20 %, så att höjningen i sin helhet genast räknas med i arbetsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen. Höjer man sin arbetsinkomst över 20 % måste den höjda nivån vara i kraft minst 15 månader för att i helhet påverka dagpenningen. Det lönar sig alltså inte att teckna försäkring för ett belopp som överskrider den verkliga FöPL-, LFöPL- eller ArPL-årsinkomsten eller det sammanlagda beloppet av olika pensionsförsäkringar (FöPL, LFöPL, ArPL) man har betalat med anledning av företagsverksamheten. Det lönar sig att ändra försäkringsnivå i kassan när arbetsinkomsten ändras. Vänligen beakta också att ändringarna måste göras skriftligen via kassans e-tjänst eller på sidan blanketter. Ändringar kan göras retroaktivt endast för innevarande år. Du kan kontrollera din nuvarande försäkringsnivå på din medlemsavgiftsfaktura eller via kassans e-tjänst.

Hur väljer jag försäkringsnivå i Företagarkassan?

Minimiförsäkringsnivån som uppfyller företagarens arbetsvillkor justeras årligen med lönekoefficient. Från början av 2023 miniminivån är 14 088 €. Som kassamedlem kan du välja en försäkringsnivå som motsvarar årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, eller för delägares/familjemedlemmars del ArPL), eller som högst motsvarar det sammanlagda beloppet av olika pensionsförsäkringar (FöPL, LFöPL, ArPL) du har betalat med anledning av företagsverksamheten. 1. FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare Som företagare kan man inte försäkra sig i kassan på en högre nivå än vad som ligger till grund för FöPL- eller LFöPL-försäkringen. För FöPL- och LFöPL-försäkrade är den beräknade arbetsinkomsten som överenskommits med försäkringsbolaget avgörande. När man väljer försäkringsnivå i arbetslöshetskassan kan man räkna ihop sina FöPL- och LFöPL-inkomster samt ArPL-lön man förtjänat i företagarställning. Man ska också observera att dividender och privatuttag eller i beskattningen fastställd arbetsinkomst inte påverkar arbetsinkomsten. 2. ArPL-försäkrade delägare eller familjemedlemmar ArPL-årslönen är maximinivån för vilken man som företagare kan försäkra sig i kassan. För ArPL-försäkrades del betyder det här de facto utbetalade löner som är underställda pensionsförsäkringen. Har du dessutom FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomster, kan du räkna ihop inkomsterna när du väljer försäkringsnivå. 20 % regeln I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan man under ...

Jag får delinvalidpension. Kan jag bli medlem i kassan? Hur påverkar pensionen arbetsvillkorets intjäning?

Får man delinvalidpension bestäms medlemsavgiften utgående från FöPL-årsarbetsinkomsten eller ArPL-årslönen vid tidpunkten för pensionens början. När man blir medlem ska försäkringen emellertid ligga på miniminivå, dvs. 14 088 € per år (2023). Ligger din pensionsförsäkringsnivå under 14 088 € kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift. För att fastställa korrekt nivå för medlemsavgift och försäkring ska man skicka intyg från försäkringsbolaget till kassan. I intyget ska framgå tidpunkt för pensionens början och FöPL-årsarbetsinkomst eller ArPL-årslön vid tidpunkten för pensionens början. Man behåller sitt medlemskap i kassan så länge man betalar sin medlemsavgift. Utgår delinvalidpensionen ska man kontakta kassan. Avslutar man sin företagsverksamhet (och arbetsvillkoret har inte uppfyllts i helhet efter delinvalidpensionens utgång) bestäms inkomstdagpenningens nivå utgående från situationen vid tidpunkten för delinvalidpensionens början, dvs. utgående från försäkringsnivån före delinvalidpensionen.

När är jag berättigad till nedsatt medlemsavgift?

Arbetslösa personer beviljas nedsatt medlemsavgift. Nedsatt medlemsavgift på grund av arbetslöshet beviljas endast under förutsättning att ett positivt arbetskraftpolitiskt utlåtande har getts och att inkomstdagpenning betalas. Nedsatt medlemsavgift träder i kraft från och med början av följande månad efter arbetslöshetens början. Du kan också beviljas nedsatt medlemsavgift för tidsperioder under vilka du inte tjänar in ditt arbetsvillkor. Då är det fråga om situationer som till exempel sjukdom, institutionsvård, militärtjänst, studier, barnavård eller övriga jämförbara giltiga orsaker. Om du inte arbetar och har inte FöPL-försäkringen i kraft, ska du ansöka om nedsatt medlemsavgift. Nedsatt medlemsavgift beviljas från och med början av följande månad efter ändringen. Till din ansökan om nedsatt medlemsavgift ska du bifoga ett intyg att FöPL-försäkringen inte är i kraft samt beslut från FPA eller försäkringsbolag om beviljad förmån eller intyg över studiernas längd. Ansökan om nedsatt medlemsavgift ska komma fram till kassan senast inom tolv månader.

Jag tänker fortsätta min företagsverksamhet när jag har gått i pension. Lönar det sig för mig att vara kvar i kassan?

Arbetslöshetsdagpenning kan i regel betalas till och med utgången av kalendermånaden under vilken du fyller 65 år. Senare har du ingen nytta av att vara medlem i kassan.

Jag går i arbetspension. Kan jag fortfarande bli kvar i kassan?

Har du beviljats lagstadgad ålderspension eller full invalidpension lönar det sig inte längre för dig att vara medlem i kassan. Ovannämnda pensioner är förmåner som utgör hinder för betalning av arbetslöshetsdagpenning. Lyfter du delinvalidpension lönar det sig att bli kvar som medlem i kassan.  Skulle du bli arbetslös bestäms din eventuella arbetslöshetsdagpenning utgående från försäkringsnivån och pensionsförsäkringens årsarbetsinkomst före delpensionen. Delinvalidpensionen avdras från den eventuella arbetslöshetsdagpenningen. I regel kan arbetslöshetsdagpenning betalas till och med slutet av den kalendermånad under vilken du fyller 65 år.

Vad ska jag göra om min FöPL-arbetsinkomst ligger under 14 088 € eller om min FöPL-försäkring inte är i kraft? Kan jag ansöka om nedsatt medlemsavgift?

Vanligtvis lönar det sig för dig att fortsätta vara medlem i kassan och behålla ditt intjänande arbetsvillkor.  Granskningsperioden för arbetsvillkoret är 48 månader. Ligger din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön under 14 088 € (nivån 2023) eller är din pensionsförsäkring inte i kraft kan du inte fortsätta tjäna in ditt arbetsvillkor.  Men du kan behålla ditt tidigare intjänade arbetsvillkor om du blir kvar som medlem i kassan. I sådana fall kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift. I din ansökan ska du bifoga intyg från försäkringsbolaget över fastställd FöPL- eller LFöPL-årsarbetsinkomst eller löneintyg (ArPL-försäkrade). Bara eget meddelande är inte tillräckligt. Man ska inte skicka t.ex. läkarintyg till kassan.

Hur ändrar jag försäkringsnivå?

Meddela kassan skriftligen. Du kan använda kassans e-tjänst, brev eller fylla i blanketten. Vänligen beakta att försäkringsnivån och årsarbetsinkomsten som ligger till grund för FöPL-, LFöPL- eller ArPL-försäkringen från och med början av 2023 vara minst 14 088 € för att man fortsättningsvis ska kunna tjäna in arbetsvillkoret. Man kan inte uppge en försäkringsnivå till kassan som är högre än arbetsinkomsten som ligger till grund för FöPL-, LFöPL- eller ArPL-försäkringen.

Varför frågar kassan om FöPL-försäkringsnivån när man blir medlem? Hur påverkar FöPL-försäkringsnivån dagpenningen?

Alla som uppfyller begreppet företagare i enlighet med definitionen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som har tecknat pensionsförsäkring (FöPL/ LFöPL/ArPL) som baserar sig på en årsarbetsinkomst som är minst 14 088 € (2023) kan bli medlemmar i Företagarkassan. Företagares dagpenning bestäms enligt försäkringsnivån på vilken man har varit försäkrad i kassan i 15 månader före arbetslösheten. Den i kassan valda försäkringsnivån får inte vara högre än den fastställda årsarbetsinkomsten som ligger till grund för medlemmens pensionsförsäkring (FöPL- eller LFöPL-årslön; för delägares/företagares familjemedlemmars del ArPL-årslön). Kassan kontrollerar inte medlemmarnas årsarbetsinkomstnivåer som ligger till grund för pensionsförsäkringen. Kassan informeras inte direkt om ändringar i årsarbetsinkomst. Medlemmarna ansvarar alltså själva för att försäkringsnivån är korrekt.

Jag arbetar som löntagare och företagare. Kan jag bli medlem i kassan?

Du kan bli medlem i kassan om arbetsinkomsten som ligger till grund för din FöPL-försäkring är minst 14 088 € (år 2023). Du ska försäkra dig enligt huvudsyssla, dvs. bli medlem i en löntagarkassa eller Företagarkassan. Du måste själv avgöra vilket arbete är din huvudsyssla, företagsverksamheten eller lönearbetet. Befullmäktiga din nya kassa att skicka meddelande om utträde till din tidigare kassa. Då behåller du rätt till eventuell efterskyddsdagpenning ifall du skulle bli arbetslös innan du har hunnit tjäna in ditt arbetsvillkor i din nya kassa.

Vad kostar det att vara medlem? Hur bestäms medlemsavgifterna?

År 2022 är Företagarkassans medlemsavgift ca 1,4 – 2,6 % av nivån för företagarens arbetslöshetsförsäkring. Medlemsavgiften är 2,1 % av årsarbetsinkomsten som ligger till grund för försäkringen för 5 800 euro överskridande del. Du kan välja en försäkringsnivå som högst motsvarar årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL). Summan kan alltså vara vilket eurobelopp som helst som överskrider 13 573 euro. Använd medlemsavgiftsräknaren för att räkna ut medlemsavgiftens belopp. Finansinspektionen fastställer Företagarkassans medlemsavgifter utgående från kassans proposition. Arbetslöshetskassans medlemsavgifter måste fastställas så att de tillsammans med finansieringsandelarna är tillräckliga för att uppfylla arbetslöshetskassans åtaganden, dvs. betalning av förmåner. När medlemsavgiften fastställs måste man ytterligare beakta att arbetslöshetskassan bör ha en utjämningsfond för att trygga kassans finansiering och likviditet, till vilken arbetslöshetskassans årliga överskott överförs. Företagarkassan får som statlig andel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen (34,50 euro år 2022) för varje inkomstdagpenning som betalas. Företagarkassan ansvarar själv för sin resterande finansiering.  Till löntagarkassor betalas statlig andel samt arbetslöshetsförsäkringsfondens andel. Löntagarkassorna ansvarar själva för 5,5 % av inkomstdagpenningarna medan företagarkassorna ansvarar för ca 40 %. På grund av olika finansieringsgrund är företagarkassornas medlemsavgifter högre än löntagarkassornas.

När skickar kassan medlemavgiftsfakturorna?

Kassan skickar ut medlemsavgiftsfakturor en gång per år i februari. Alla inbetalningskort kommer i samma kuvert också till dem som har valt att betala sina medlemsavgifter i fyra eller tolv rater. Betalningspåminnelser för medlemsavgifterna skickas separat för varje rat.

Vad kan jag göra via e-tjänsten?

Via e-tjänsten kan du fylla i ansökan om dagpenning, följa upp hur din ansökan hanteras, skicka bilagor och meddelanden.

Hur kontaktar jag kassan?

Kassan har en telefontjänst och meddelanden svaras i kassans e-tjänst. Du kan också skicka post till adressen Företagarnas Arbetslöshetskassa, PB 86, 00251 Helsingfors.

Hur ändrar jag mina medlemsuppgifter?

Du kan ändra dina medlemsuppgifter på blanketten som finns på kassans webbsidor eller genom att skicka ett meddelande i e-tjänsten.  Du kan också ringa telefontjänsten. Ändringar i försäkringsnivå och meddelande om utträde ur kassan ska alltid göras skriftligen.

Hur kan jag gå ut ur kassan?

Vill man gå ut ur kassan ska man skicka skriftligt meddelande om utträde till kassan. Man kan göra detta i kassans e-tjänst, per post eller så kan man fylla i en webblankett. Utgångsvis ska medlemsavgifterna betalas t.o.m. datum för utträde. Medlemmar som har gått ut eller blivit uteslutna ur kassan har inte rätt att få tillbaka medlemsavgifter som de har betalat till kassan och som hänför sig till tid före datum för utgång/uteslutning.

När betraktas företagsverksamheten ha börjat?

I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas företagsverksamheten ha börjat när företaget har startat sin egentliga produktionsverksamhet eller ekonomiska verksamhet; införts i registret över momsskyldiga; införts i förskottsuppbördsregistret; och/eller införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Har personen i fråga samtidigt idkat förvärvsarbete på heltid och företagsverksamhet, betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla ha börjat först efter det förvärvsarbetsförhållandet har upphört. Löntagares 18 månaders efterskydd börjar löpa först från och med datum när företagsverksamheten som huvudsyssla har börjat. Har personen i fråga varit arbetslös och fått arbetslöshetsdagpenning från en löntagarkassa, betraktas företagsverksamheten som huvudsyssla ha börjat efter det rätten till arbetslöshetförmån har utgått, dvs. från och med datum då arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) gav sitt arbetskraftspolitiska utlåtande.

Vem kan bli medlem i kassan? Hur kan jag bli medlem?

Alla som uppfyller begreppet företagare i enlighet med definitionen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som har tecknat pensionsförsäkring (FöPL/ LFöPL/ArPL) som baserar sig på en årsarbetsinkomst som är minst 13 573 € år 2022 kan bli medlemmar i kassan. I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas man som företagare om man för sin huvudsysslas del i enlighet med lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för jordbruksföretagare (LFöPL) är skyldig att teckna i ovannämnda lagar definierad försäkring. Stipendiater i enlighet med lagen om pension för jordbruksföretagare (LFöPL) betraktas emellertid inte som företagare. Även delägare i företag betraktas som företagare. Som delägare betraktas ArPL-försäkrade personer som 1) arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där de själva äger minst 15 % eller de själva tillsammans med familjemedlemmarna äger minst 30 % av aktiekapitalet eller antalet röster som aktiekapitalet motsvarar, eller på annan väg har motsvarande bestämmanderätt; eller 2) arbetar i ett aktiebolag där de själva eller deras familjemedlemmar eller de tillsammans med familjemedlemmarna äger minst 50 % av aktiekapitalet eller antalet röster som aktiekapitalet motsvarar, eller på annan väg har motsvarande bestämmanderätt; eller 3) arbetar i ett annat bolag eller samfund där de eller ...

Vem är företagare med avseende på arbetslöshetsskydd?

Man kan bli medlem i Företagarkassan om man är FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldig företagare (stipendietagare uteslutna). I vissa fall betraktas också ArPL-försäkrade delägare i företaget eller företagares familjemedlemmar som företagare. Man betraktas inte som företagare enbart på grund av att man helt eller delvis äger ett företag. Som företagare omfattas man av utkomstskyddet under förutsättning att arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen är minst 14 088 euro per år. Då betraktas man som företagare i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa och man kan ansluta sig till Företagarkassan. Läs mera: Vem är företagare med avseende på arbetslöshetsskyddet? Testa Är du företagare?

ArPL-försäkrade delägare eller familjemedlem

Du kan bli medlem i Företagarkassan om du är FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldig företagare (stipendietagare uteslutna) Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagares familjemedlem betraktas man också som företagare ifall man arbetar i ledande ställning (verkställande direktör, styrelsemedlem) i ett företag där man själv äger minst 15 procent av aktiekapitalet eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 procent av aktiekapitalet, eller man arbetar i ett företag där man själv eller man själv tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet Läs mera Vem är familjemedlem? Ledande ställning Indirekt innehav Ägarandel som baserar sig på definitionen för företagare kan också omfatta indirekt innehav via ett annat företag. Indirekt innehav via ett annat företag räknas med ifall du själv eller du tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 50 % av mellanbolaget.

Vem är familjemedlem?

Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren. ArPL-försäkrade personer som arbetar i ett företag som familjen äger och som själva personligen inte har något ägarskap i företaget, betraktas från och med 1.7.2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som inte har någon ägarandel i företaget bör bli medlemmar i en löntagarkassa för att deras arbete i familjeföretaget fortfarande ska intjäna arbetslöshetsförsäkring. Arbetsvillkor som har uppfyllts som företagare kan på grund av det s.k. efterskyddet överföras till löntagarkassan, ifall man blir medlem i sin nya kassa inom en månad räknat från datum då man gick ut ur sin tidigare kassa. Lagändringen berör inte dig vars ägarandel i familjeföretaget är över 0 %. Då betraktas du fortfarande som företagare inom arbetslöshetsskyddet. Personer som arbetar i en enskild firma som familjen äger berörs inte heller av lagändringen (och är således alltid företagare även inom pensionsförsäkringssystemet, d.v.s. FöPL-försäkrade).

Ledande ställning

Företagets verkställande direktör och styrelsemedlemmar betraktas arbeta i ledande ställning. Utgångsvis innehar styrelsesuppleanter ingen ledande ställning. Undantagsvis kan styrelsesuppleanter emellertid betraktas inneha ledande ställning, ifall de deltar i styrelsens möten så ofta att de i praktiken betraktas ha motsvarande bestämmanderätt som styrelsemedlemmarna. I små företag och samfund med likadelat ägarskap kan ledande ställning (oberoende av personens formella ställning) också uppkomma uteslutande utgående från bestämmanderätt som står i samband med innehavet. I praktiken utövar då företagets eller samfundets aktieägares eller medlemmars möte den bestämmanderätt som betraktas som väsentlig inom arbetslöshetsskyddet. Om du är bolagsman i ett bolag med likadelat ägarskap och din ägarandel överskrider 15 procent ska du kontakta kassan. Sålunda gäller för andelslag som har högst sex medlemmar, och var och en medlems andel då överskrider 15 %, att samtliga medlemmar i andelslaget betraktas som företagare. I oklara situationer ska du kontakta kassan. Obs! Har bolagsmännens bestämmanderätt inte väsentligen begränsats genom avtal bolagsmännen emellan, betraktas var och en ansvarig bolagsman i ett personbolag (i praktiken öppet bolag eller kommanditbolag) utgångsvis alltid ha en bestämmanderätt som motsvarar 50 % (också när antalet bolagsmän är t.ex. 3–6). Förklaringen är att ifall annat inte har avtalats om i personbolagets bolagsavtal, har var och ...

Lättföretagare

Också personer som arbetar via faktureringssamfund, alltså s.k. lättföretagare, kan försäkra sig i Företagarkassan. Lättföretagare kan ansluta sig till Företagarkassan om arbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen är minst 13 076 euro per år. Samma lagar och föreskrifter gäller alla företagare, också lättföretagare. Utgångspunkten är att verksamheten som lättföretagare har upphört när den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten har upphört och pensionsförsäkringen har sagts upp. Läs mera på sidan Blev du arbetslös? Som kassamedlem kan man få rätt till inkomstrelaterad dagpenning på basen av 15 månaders medlemskap och företagarverksamhet. Övergår man från en löntagarkassa till Företagarkassan har man möjlighet att behålla sitt arbetslöshetsskydd utan avbrott.

Från löntagare till företagare

Är man medlem i en löntagarkassa har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd om man övergår till en företagarkassa inom tre månader räknat från datum då man inleder sin företagsverksamhet. Man måste också bli medlem inom en månad efter utträde ur den föregående kassan. Rätten att få dagpenning i enlighet med den löneinkomst man hade innan man blev företagare kallas efterskydd. Villkoret är att företagsverksamheten läggs ned inom efterskyddsperioden. Efterskyddsperioden börjar löpa fr.o.m. datum då företagsverksamheten inleds. Löntagares efterskyddsdagpenning betalas till personer som ännu inte har uppfyllt företagares arbetsvillkor på 15 månader i Företagarkassan och som har arbetat som företagare 18 månader. Rätt till dagpenning som du har tjänat in som löntagare utgår när du uppfyller företagares arbetsvillkor. Blir man företagare på heltid lönar det sig att bli medlem i Företagarkassan genast när man inleder sin företagsverksamhet. Då börjar man tjäna in sitt arbetsvillkor genast. Läs mera här.

Från företagare till löntagare

Man kan tjäna in löntagares arbetsvillkor endast som medlem i en löntagarkassa. Som medlem i Företagarkassan kan du inte tjäna in löntagares arbetsvillkor. Blir du löntagare lönar det sig för dig att bli medlem i en löntagarkassa genast när anställningen börjar. Byter du kassa genast när din situation ändras säkerställer efterskyddet att din rätt till dagpenning förblir i kraft utan avbrott. Löntagares arbets- och försäkringsvillkor är 26 veckor. Läs om de temporära förbättringarna. Blir du medlem i en löntagarkassa och blir arbetslös innan du har hunnit tjäna in löntagares arbetsvillkor, kan löntagarkassan betala företagares efterskyddsdagpenning som fastställs i enlighet med arbetsinkomsten du hade valt i Företagarkassan. Har du fått arbetslöshetsdagpenning från Företagarkassan betalar löntagarkassan motsvarande belopp i dagpenning högst för maximiantalet dagar (300, 400 eller 500). Uppfyller du löntagares arbetsvillkor vid en senare tidpunkt bestäms din arbetslöshetsdagpenning på nytt. Ansök alltid om dagpenning i kassan där ditt medlemskap är i kraft när din arbetslöshet börjar. Man kan inte byta kassa när man är arbetslös. Betalning av efterskyddsdagpenning förutsätter också att man har blivit medlem i sin nya kassa inom en månad sedan man gick ut ur Företagarkassan. Ytterligare förutsätts att medlemsavgifterna till Företagarkassan har betalats t.o.m. datum för utträde. Har ...

Utträde ur kassan

Medlemmar som önskar träda ut ur kassan ska lämna in skriftlig ansökan om utträde till kassan. Medlemskapet i kassan utgår emellertid senast vid slutet av kalendermånaden under vilken man fyller 68 år. Man kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av kalendermånaden under vilken man fyller 65 år. Har man som medlem vid tidpunkten för utträde fortfarande obetalda medlemskapsavgifter som hänför sig till tiden som medlem skickar vi ny faktura för de obetalda avgifterna. Medlemmar som har gått ut eller blivit uteslutna ur kassan har inte rätt att få tillbaka medlemsavgifter som de har betalat till kassan och som hänför sig till tid före datum för utgång/uteslutning. Anmälan om utträde som har har annullerats inom en månad från och med utträdesdatum räknat kan godkännas och medlemskapet kan fortsätta. Sker annullering över en månad efter utträdesdatum kan medlemskapet inte fortsätta, men man kan välja att bli medlem på nytt. Då tillgodoräknas inte tidigare medlemstid eller medlemsavgifter. Lägger du ned din företagsverksamhet och har för avsikt att ansöka om arbetslöshetsdagpenning hos oss ska du inte gå ut ur kassan. Dagpenning kan betalas endast till kassamedlemmar. Under tidsperioder som TE-byrån har konstaterat att du har varit arbetslös är du berättigad till nedsatt medlemsavgift. ...

Uteslutning ur kassan

Kassan kan utesluta medlemmar som vägrar att iaktta kassans stadgar. Den vanligaste orsaken till uteslutning är att medlemsavgifterna är obetalda. Medlemmar som har blivit uteslutna ur kassan förlorar sitt intjänade arbetsvillkor och har inte rätt att få tillbaka medlemsavgifter som de har betalat till kassan. Medlemmarna får ett överklagbart beslut om uteslutningen. Anmälan om utträde som har annullerats inom en månad från och med utträdesdatum kan godkännas och medlemskapet kan fortsätta. Sker annullering över en månad efter utträdesdatum kan medlemskapet inte fortsätta, men man kan välja att bli medlem på nytt. Då tillgodoräknas inte tidigare medlemstid eller medlemsavgifter. Läs mera i kassans stadgar.

Ändring 1.7.2019 som gäller företagares familjemedlemmar

ArPL-försäkrade personer som arbetar i ett företag som familjen äger, och som själva personligen inte har något ägarskap i företaget betraktas fr.o.m. 1.7.2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. Företagares ArPL-försäkrade familjemedlemmar som inte har någon ägarandel i företaget bör bli medlemmar i en löntagarkassa för att deras arbete i familjeföretaget fortfarande ska kunna tjäna in arbetslöshetsförsäkring. Arbetsvillkor som har uppfyllts som företagare kan på grund av s.k. efterskydd överföras till löntagarkassan, ifall man blir medlem i sin nya kassa inom en månad räknat från datum då man gick ut ur sin tidigare kassa. Lagändringen berör inte dig som äger över 0 % av din familjs företag. Du betraktas fortfarande som företagare inom arbetslöshetsskyddet. Personer som arbetar i en enskild firma som familjen äger berörs inte heller av lagändringen (och är således alltid företagare också inom pensionsförsäkringssystemet, d.v.s. FöPL-försäkrade).