Vem kan bli medlem i kassan? Hur kan jag bli medlem?

Alla som uppfyller begreppet företagare i enlighet med definitionen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som har tecknat pensionsförsäkring (FöPL/ LFöPL/ArPL) som baserar sig på en årsarbetsinkomst som är minst 13 573 € år 2022 kan bli medlemmar i kassan.

I enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas man som företagare om man för sin huvudsysslas del i enlighet med lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för jordbruksföretagare (LFöPL) är skyldig att teckna i ovannämnda lagar definierad försäkring. Stipendiater i enlighet med lagen om pension för jordbruksföretagare (LFöPL) betraktas emellertid inte som företagare.

Även delägare i företag betraktas som företagare. Som delägare betraktas ArPL-försäkrade personer som

1) arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där de själva äger minst 15 % eller de själva tillsammans med familjemedlemmarna äger minst 30 % av aktiekapitalet eller antalet röster som aktiekapitalet motsvarar, eller på annan väg har motsvarande bestämmanderätt; eller

2) arbetar i ett aktiebolag där de själva eller deras familjemedlemmar eller de tillsammans med familjemedlemmarna äger minst 50 % av aktiekapitalet eller antalet röster som aktiekapitalet motsvarar, eller på annan väg har motsvarande bestämmanderätt; eller

3) arbetar i ett annat bolag eller samfund där de eller deras familjemedlemmar eller de tillsammans med familjemedlemmarna betraktas inneha motsvarande bestämmanderätt i förhållande till ovanstående.

Vid beräkning av ägarandel beaktas också indirekt innehav via andra företag eller samfund ifall personen i fråga tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 % av bassamfundet eller har motsvarande bestämmanderätt.

Man betraktas också inneha ledande ställning i ett företag om man är verkställande direktör eller styrelsemedlem i företaget eller om man innehar motsvarande ställning i ett aktiebolag, företag eller samfund.

Som familjemedlemmar betraktas i företaget arbetande personers makar och personer som är släkt med personen som arbetar i företaget i direkt upp- eller nedstigande led (föräldrar och barn) och som bor i samman hushåll.

Begreppet företagare i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa bygger på principen äga och arbeta. Man betraktas inte som företagare på basen av innehav allena, utan måste också arbeta i företaget.

Man kan inte samtidigt vara medlem i två kassor och därför måste man själv bestämma vilket arbete är huvudsysslan, lönearbetet eller förtagsverksamheten. Man bör välja kassa enligt huvudsyssla. I kassor för löntagare intjänas löntagares arbetsvillkor, i kassor för företagare företagares arbetsvillkor. Kontakta löntagarkassan för närmare uppgifter om medlemskapsvillkor.

Man kan t.ex. använda blanketten för att bli medlem i kassan.