När du går i pension

När du har beviljats lagstadgad ålders- eller invalidpension är det inte längre aktuellt för dig att vara medlem i Företagarkassan. Då ska du skriftligen meddela kassan att du går ut. När du får pension kan kassan inte längre betala arbetslöshetsdagpenning.

Får du delinvalidpension eller partiell förtida ålderspension lönar det sig för dig att vara medlem i kassan. Får man som företagare delinvalidpension och blir arbetslös fastställs dagpenning i huvudsak enligt situationen som gällde före pensionering. Då förutsätts att man som medlem har uppfyllt företagares arbetsvillkor på 15 månader t.o.m. datum när pensionen började.

Delinvalidpension avdras från den eventuella arbetslöshetsdagpenningen. Partiell ålderspension påverkar inte dagpenningen. Läs mera om socialförmånernas påverkan.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till utgången av kalendermånaden under vilken du fyller 65 år.