Nedsatt medlemsavgift

När man är arbetslös

Personer som är helt arbetslösa beviljas nedsatt medlemsavgift f.r.om. början av följande kalendermånad efter arbetslöshetens början. Nedsatta medlemsavgift beviljas utan ansökan när den första dagpenningsansökan handläggs. Förutsättning är att man är berättigad till dagpenning från Företagarkassan eller har avstått från sin pensionsförsäkring. Kassan beviljar automatiskt nedsatt medlemsavgift från och med början av följande kalendermånad efter arbetslöshetens början. Arbetslösheten betraktas ha börjat f.r.o.m. datum när rätten till dagpenning enligt TE-byråns utlåtande har börjat.

När man är medlem

Är din årsarbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring under miniminivån, som i lagen om arbetslöshetsskydd för arbetslösa krävs för att din företagsverksamhet till sin omfattning ska kunna tolkas som väsentlig, eller din pensionsförsäkring helt har avslutats, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift hos kassan. Från och med 1.1.2024 är miniminivån 14 803 € per år. Du kan också ansöka om nedsatt medlemsavgift vid sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet eller studier på heltid som fortgår över en månad. 

Ansökan om nedsatt medlemsavgift fyller du lättast i på kassans webbsida (blanketter). Du kan också skicka ansökan per e-post (neuvonta@yrittajakassa.fi) eller post (Företagarkassan, PB 86, 00251 Helsingfors).

I din skriftliga ansökan ska du också uppge

  • namn och telefonnummer,
  • födelsetid eller medlemsnummer,
  • kontonummer för eventuell retur av medlemsavgift.

Är arbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring i år under 14 803 €/år behöver kassan få följande dokument:

  • pensionsförsäkringsbolagets intyg över din FöPL-/LFöPL-årsarbetsinkomst 2024
  • ArPL-försäkrade delägare i företaget och företagares familjemedlemmar ska skicka löneintyg som påvisar att ArPL-lönen är under 1233,58 € per månad (14 803€/år).

Har du avslutat din pensionsförsäkring ska du skicka pensionsförsäkringsbolagets beslut om att din pensionsförsäkring har utgått/avslutats.

Ansöker du om nedsatt medlemsavgift vid sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet eller studier på heltid, som fortgår över en månad? Skicka då intyg över dagpenning som betalas av FPA eller försäkringsbolag, eller intyg över beviljad studieplats samt studiernas uppskattade längd från läroinrättningen du studerar vid.

Vi rekommenderar att skicka bilagorna via kassans e-tjänst. Om du vill, kan du också skicka bilagorna per e-post (neuvonta@yrittajakassa.fi) eller per post (Företagarkassan, PB 86, 00251 Helsingfors).

Medlemsavgiftens belopp

Den nedsatta medlemsavgiften är 4 € per månad, d.v.s. 60 € per år. Nedsatt medlemsavgift kan beviljas för ett kalenderår i gången. Du ska genast meddela kassan ifall din situation ändras (du höjer årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring till 14 803 € eller högre).

Mera information

  • Retur gäller bara för medlemsavgifter för inneliggande år.
  • När man är berättigad till nedsatt medlemsavgift tjänar man inte in sitt arbetsvillkor.
  • Du kan läsa mera i kassans stadgar