Nedsatt medlemsavgift

Under arbetslösheten

Personer som är helt arbetslösa beviljas nedsatt medlemsavgift f.r.om. början av följande kalendermånad efter månaden under vilken arbetslösheten började. Den nedsatta medlemsavgiften beviljas utan ansökan när den första dagpenningsansökan behandlas. Detta förutsätter, att man är berättigad till dagpenning från Företagarkassan eller man har avstått från sin pensionsförsäkring. Kassan beviljar automatiskt nedsatt medlemsavgift från och med början av följande kalendermånad efter månaden under vilken arbetslösheten började. Arbetslösheten betraktas börja f.r.o.m. dagen då rätten till dagpenning börjar enligt TE-byråns utlåtande.

Under medlemskapet

Är din årsarbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring under miniminivån som i lagen om arbetslöshetsskydd för arbetslösa krävs för att företagsverksamhetens omfattning ska kunna tolkas som väsentlig, eller om din pensionsförsäkring helt har avslutats, kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift hos kassan. Miniminivån efter tidpunkten 1.1.2021 är 13 247 € per år. Du kan också ansöka om nedsatt medlemsavgift vid sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet eller studier på heltid som fortgår över en månad. 

Ansökan om nedsatt medlemsavgift fyller du lättast i på kassans webbsida (blanketter). Du kan skicka ansökan också per e-post (neuvonta@syt.fi) eller post (Företagarkassan, PB 86, 00251 Helsingfors).

I den skriftliga ansökan ska du också uppge

  • namn och telefonnummer,
  • födelsetid eller medlemsnummer,
  • kontonummer för eventuell retur av medlemsavgift.

Är arbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring i år under 13 247 €/år behöver kassan få följande dokument:

  • pensionsförsäkringsbolagets intyg över din FöPL-/LFöPL-årsarbetsinkomst 2021
  • ArPL-försäkrade delägare i företaget och företagares familjemedlemmar ska skicka löneintyg som påvisar att ArPL-lönen är under 1 103,92 € per månad (13 247 €/år).

Har du avslutat din pensionsförsäkring ska du skicka pensionsförsäkringsbolagets beslut om att din pensionsförsäkring har utgått/avslutats.

Ansöker du om nedsatt medlemsavgift vid sjukledighet, föräldraledighet, vårdledighet eller studier på heltid som fortgår över en månad. Skicka då intyg over dagpenning som betalas av FPA eller försäkringsbolag eller intyg över beviljad studieplats samt studiernas uppskattade längd från läroinrättningen du studerar vid.

Vi rekommenderar att skicka bilagorna i kassans eÄrendetjänst. Om du vill, kan du skicka bilagorna också per e-post (neuvonta@syt.fi) eller post (Företagarkassan, PB 86, 00251 Helsingfors).

Beloppet av medlemsavgiften

Den nedsatta medlemsavgiftens belopp är 5 € per månad, dvs. 60 € per år. Nedsatt medlemsavgift kan beviljas för ett kalenderår per gång. Du ska genast meddela kassan ifall din situation förändras (du höjer årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring till 13 247 € eller högre).

Ytterligare information

  • Retur gäller bara för medlemsavgifter för inneliggande år.
  • Arbetsvillkor intjänas inte under tid då man är berättigad till nedsatt medlemsavgift.
  • Du kan läsa mera i kassans stadgar