Stadgar för Företagarnas Arbetslöshetskassa

Kassans namn är Företagarnas Arbetslöshetskassa, förkortas Företagarkassan.

Kassans hemort är Helsingfors stad och kassans verksamhetsområde omfattar hela landet.

Kassan är ett samfund vars verksamhet är baserad på ömsesidigt ansvar. Kassan har som syfte att i enlighet med gällande lagstiftning för sina medlemmar tillhandahålla utkomstskydd och till utkomstskyddet relaterade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa, samt övriga lagstadgade förmåner som hör till kassans verksamhetsområde.

Kassan underhåller och hanterar personuppgifter över medlemmar och förmånstagare. Dataskyddsbeskrivning finns på kassans webbsida, www.yrittajakassa.fi

Företagare som inte har fyllt 68 år och som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan bli medlemmar i kassan. I enlighet med kapitel 1 § 6 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas personer, vars utkomst bedöms basera sig på inkomst från företagsverksamheten som företagare.

För att man ska kunna godkännas som medlem ska företagsverksamheten vara väsentlig till sin omfattning, i enlighet med vad som avses i kapitel 5 § 7 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Som kassamedlem får man inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa.

Medlemskapet i kassan börjar från och med datum när personen i fråga har betalat sin medlemsavgift, emellertid tidigast från och med datum då kassan har mottagit en skriftlig medlemskapsansökan.

Medlemmar som önskar träda ut ur kassan ska lämna in skriftlig ansökan om utträde till kassan. Utträde träder i kraft tidigast från och med datum då meddelande om utträde kommer fram till kassan, eller från och ett senare datum som finns upptaget i meddelandet.

Kassamedlemskapet  utgår emellertid senast vid slutet av kalendermånaden under vilken medlemmen fyller 68 år.

Kassan kan, efter att ha hört medlemmen i fråga, ge anmärkning, varning eller utesluta en medlem som

1. vid inträde i kassan har gett felaktiga eller vilseledande uppgifter,

 1. svikligen har lämnat felaktiga uppgifter eller förtigit omständigheter som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller annan förmån som omfattas av kassans verksamhetsområde eller för dessas belopp, samt
 2. vägrar att iaktta kassans stadgar eller anvisningar som kassans styrelse har gett.

Medlemmar kan också uteslutas från och med datum för vilket medlemsavgifterna är obetalda, ifall medelsavgifterna inte har betalats i enlighet med stadgarna.

Ej-arbetslösa medlemmar kan också uteslutas, ifall de permanent har slutat arbeta som företagare.

Medlemmar som har uteslutits ur en annan kassa och godkänns som medlemmar i Företagarkassan, eller medlemmar som har uteslutits ur Företagarkassan och godkänns som medlemmar i Företagarkassan på nytt, får inte tillgodoräkna sig sina tidigare medlemskapstider eller tidigare betalda medlemsavgifter.

Har man trätt ut ur en annan företagarkassa och ansluter sig till Företagarkassan inom en månad tillgodoses arbetstid och medlemskapstid i den tidigare kassan.

Medlemmarna är skyldiga att betala medlemsavgift för sin medlemskapstid. Medlemsavgiften betalas till kassans konto.

Medlemsavgiften är en procentandel av försäkringsnivån som medlemmen väljer, och som Finansinspektionen årligen fastställer utgående från kassans förslag. Medlemsavgift betalas i en, fyra eller tolv rater.

Som medlem kan man välja önskad försäkrings- och förmånsnivå, men arbetsinkomsten som ligger till grund för försäkringen, dvs. försäkringsnivån, kan inte vara högre än årsinkomsten som avses i pensionssystemet för företagare.

Försäkringen grundar sig på företagarens arbetsinkomst, men kan till sitt belopp inte vara högre än hens sammanlagda förtjänade FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst och i företagarställning förtjänade ArPL-arbetsinkomst.

Försäkringsnivån som man som medlem väljer granskas årligen mot en lönefaktor som avses i § 96 mom. 1 i lagen om pension för arbetstagare, till den del som försäkringsnivån grundar sig på FöPL- och/eller LFöPL-försäkringarna, ifall man som medlem inte ger andra anvisningar.

Medlemsavgiften ska betalas på det sätt som kassans styrelse bestämmer och inom tre månader räknat från början av tidsperioden som avgiften avser. Nya medlemmar betalar medlemsavgift från och med början av kalendermånaden under vilken de blir medlemmar. Ändrar man försäkringsnivå under kalendermånadens gång beaktas ändringen från och med början av följande kalendermånad.

Medlemmar som har trätt ut eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som hänför sig till tid före utträde eller uteslutning.

Eventuella obetalda medlemsavgifter kan avdras vid betalning av dagpenning eller annan förmån.

Har man som medlem utan anledning betalat medlemsavgifter eller betalat för höga medlemsavgifter, kan redan betalda medlemsavgifter på begäran returneras. Beror de ogrundade avgifterna eller överbetalningarna på att medlemmen i fråga i samband med medlemskapet har gett felaktiga uppgifter eller har underlåtit att uppge ändringar, returneras avgifter för högst tolv månader före begäran. Belopp under 20 euro returneras inte.

Rätt till nedsatt medlemsavgift kan på ansökan beviljas för fulla kalendermånader. Som kassamedlem kan man på ansökan beviljas nedsatt medlemsavgift under arbetslöshet och under tidsperioder då man inte tjänar in sitt arbetsvillkor under förhållanden som avses kapitel 5, § 7 mom. 2 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Medlemmar kan på ansökan också beviljas rätt till nedsatt medlemsavgift för fulla kalendermånader, under vilka deras sammanlagda FöPL-, LFöPL-arbetsinkomster samt i förtagarställning förtjänade ArPL-inkomster med avseende på inkomsternas minimibelopp, som krävs för intjäning av arbetsvillkor är lägre än beloppet som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Rätt till nedsatt medlemsavgift kan också beviljas till medlemmar, vars FöPL-, LFöPL- och ArPL-arbetsinkomster som avses ovan helt har slutat eller upphört.

Arbetslösa medlemmar beviljas rätt till nedsatt medlemsavgift utan ansökan.

Beloppet för den nedsatta medlemsavgiften motsvarar ett fast belopp i euro per månad som har fastställts av Finansinspektionen.

Rätt till nedsatt medlemsavgift kan per gång beviljas högst till slutet av inneliggande kalenderår, men rätten till nedsatt medlemsavgift förblir i kraft endast i fall, och högst så länge som förutsättningarna för nedsatt medlemsavgift uppfylls. Nedsatt medlemsavgift kan beviljas retroaktivt för högst tre månader.

Uppfylls förutsättningarna för nedsatt medlemsavgift inte längre, ska medlemmen i fråga omedelbart skriftligen kontakta kassan.

Den nedsatta medlemsavgiften ska betalas på det sätt som kassans styrelse har bestämt och inom tre månader från och med början av tidsperioden som medlemsavgiften avser.

Medlemmar som har trätt ut eller uteslutits ur kassan har inte rätt att få tillbaka till kassan betalda avgifter som hänför sig till tidsperioder före utträde eller uteslutning.

Eventuella obetalda medlemsavgifter kan avdras vid betalning av dagpenning eller annan förmån.

I enlighet med gällande lagstiftning beviljar kassan sina medlemmar inkomstdagpenning som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, kostnadsersättning som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, samt övriga förmåner som kassans verksamhetsområde omfattar.

Av kassan beviljad förmån ska ansökas på arbetslöshetskassan inom tre månader från och med datum man vill att betalning sker.

Arbetslöshetskassans förvaltningsorgan är kassamötet och styrelsen.

Arbetslöshetskassans högsta beslutanderätt tillkommer kassamötet, som sammanträder årligen senast tom. slutet av maj.

Kassamötet sammankallas av kassans styrelse, som bestämmer datum och ort för kassamötet. Inbjudan till kassamötet ska skickas minst två veckor före mötesdatum till kassans nättjänst på adressen www.yrittajakassa.fi.

Man kan delta i kassamötet via telekomanslutning eller annat tekniskt hjälpmedel på av styrelsen föreskrivet sätt och i enlighet med 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Bokslut och revisionsberättelse ska finnas till påseende för medlemmarna på Företagarkassans kontor under minst en vecka före det ordinarie kassamötet.

Vid kassamötet har var och en närvarande medlem en röst. Man kan inte närvara via fullmakt. Beslut fattas med röstmajoritet. Vid lika röster avgörs valet genom lottning, men i övriga ärenden gäller åsikten som mötets ordförande har biträtt.

Vid kassamötet ska:

 1. företes styrelsens berättelse och revisorernas utlåtande för föregående verksamhetsperiod,
 2. fastställas bokslutet för föregående räkenskapsår,
 3. beslutas om fattande av åtgärder som förvaltningen och bokslutet ger anledning till,
 4. beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga,
 5. fastställas arvoden för styrelsens och förvaltningsorganens medlemmar och revisorerna,
 6. beslutas om antalet medlemmar i styrelsen,
 7. förrättas val av styrelseordförande, styrelsemedlemmar samt personliga suppleanter som är i tur att avgå. Årligen väljs minst två revisorer samt vicerevisorer. Utses som revisor ett av en handelskammare eller av Centralhandelskammaren godkänt revisorsamfund, behöver viserevisorer inte utses.
 8. fastställas grunderna för medlemsavgiften,
 9. beslutas om principerna som ska efterföljas inom placeringsverksamheten, samt
 10. behandlas övriga ärenden som i kallelsen till mötet fanns upptagna på agendan.

Andra ärenden än de som har nämnts ovan får inte tas upp till slutgiltigt avgörande vid mötet.

Extraordinarie kassamöte ska ordnas,

 1. när kassans styrelse anser att det behövs,
 2. när Finansinspektionen eller revisorerna kräver detta, ifall av dem verkställd revision ger anledning, eller
 3. när minst en tiondedel av medlemmarna så skriftligen kräver för att behandla ett bestämt ärende.

Har antalet medlemmar i kassan minskat under gränsen för antalet som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa har definierats närmare, ska ett extraordinarie kassamöte sammankallas utan dröjsmål för att besluta, ifall kassans verksamhet ska fortsätta eller inte, och om vilka åtgärder man i sådana fall ska vidta.

Vägrar kassans styrelse att utan laga skäl sammankalla ett kassamöte ska Finansinspektionen utfärda kallelse.

Ärenden som ska tas upp till behandling ska anges i kallelsen. Andra ärenden än de som finns upptagna i kallelsen får inte tas upp till slutgiltigt avgörande vid mötet.

Vid extraordinarie kassamöten har var och närvarande medlem en röst. Man kan inte närvara via fullmakt.

Man kan delta i extraordinarie kassamötet via telekomanslutning eller annat tekniskt hjälpmedel på av styrelsen föreskrivet sätt och i enlighet med § 7 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Kassans styrelse har sex eller sju (6-7) medlemmar, varav en är ordförande, samt lika många personliga suppleanter, vilka samtliga bör vara 18 år fyllda kassamedlemmar. Styrelsemedlemmarna ska också uppfylla behörighetskraven som finns upptagna i  § 11 a i lagen om utkomststöd för arbetslösa.

Styrelsen väljer viceordförande inom sig.

Mandatperioderna för styrelsens ordförande, medlemmarna och de personliga suppleanterna är tre år. Personliga suppleanter väljs för samma mandatperioder som styrelsemedlemmarna.

Ordförande eller styrelsemedlemmar som är i tur att avgå kan väljas på nytt, men de sammanlagda mandatperioderna för styrelsemedlemmar kan vara högst tre fulla mandatperioder och mandatperioderna för ordförande högst två fulla mandatperioder. För styrelseordförandes del beaktas inte mandatperioder som styrelsemedlem. För styrelsemedlemmars del beaktas däremot eventuella mandatperioder som ordförande.

I styrelsemedlemmars och ordförandes mandatperioder beaktas inte mandatperioder som suppleanter.

När en styrelsemedlem avgår eller förlorar sin behörighet i enlighet med § 11 a i lagen om arbetslöshetskassor att fortsätta med uppdraget under mandatperiodens gång ska styrelsen kompletteras genom val som ordnas vid följande kassamöte. Så invalda medlemmars mandatperioder fortsätter till slutet av den avbrutna mandatperioden. Suppleanterna deltar i styrelsens verksamhet till och med kassamötet. Styrelsens medlemmar och ordföranden ska avgå vid utgången av kalenderåret när maximiantalet mandatperioder har uppnåtts.

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller vid ordförandes förhinder på viceordförandes kallelse. Man kan också delta i styrelsemötet via distansanslutning på ett sätt som avtalats inom styrelsen. Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande eller deltar i mötet via distansanslutning.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt som majoriteten har biträtt. Vid lika röster avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden gäller åsikten som ordförande har biträtt. Vid beslut om placering av tillgångar krävs i motsats till ovanstående två tredjedelars majoritet i styrelsen.

Vid styrelsens möten ska protokoll föras och protokollet ska justeras senast vid följande styrelsemöte.

Styrelsens har som uppgift att

 1. överse att kassans ärenden sköts i enlighet med lag, kassans stadgar samt av kassamötet fattade beslut och fastställda verksamhetsförskrifter
 2. ombesörja att kassan har ordnad intern översyn och riskhantering
 3. besluta om placering av kassans tillgångar på ett lönsamt och säkert sätt
 4. utse och utesluta medlemmar samt vid kassachefens förhinder ge anmärkningar och varningar
 5. minst två gånger per år låta granska kassans lånehandlingar, värdepapper och penningmedel samt överse kassans skötsel i övrigt
 6. besluta om principer som ska efterföljas vid betalning av dagpenningar
 7. anställa och avsätta kassachefen och övriga förmän, fastställa deras löner och arbetsuppgifter och noggrant övervaka att uppgifterna utförs, samt vid behov utse en ställföreträdare för kassachefen
 8. överse att kassans bokföring sköts i enlighet med gällande lagstiftning, god bokföringssed, och överensstämmer med kassans verksamhet
 9. ge till kassamötet skriftligt utlåtande om förslag som revisorer eller kassamedlemmar vill att mötet ska behandla
 10. uppgöra bokslut och verksamhetsberättelse samt överlämna dessa till revisorerna senast en månad före kassamötet, vid vilket fastställande av bokslutet ska ske. I sin verksamhetsberättelse ska styrelsen lägga fram förslag om åtgärder angående kassans överskott eller underskott.
 11. sammanställa verksamhetsplan och budjet för följande år
 12. årligen senast inom maj månad tillställa Finansinspektionen en statistisk översikt över kassans verksamhet på en av Finansinspektionen fastställd blankett
 13. vid behov bevilja rätt att teckna kassans namn
 14. årligen ge förslag till Finansinspektionen angående medlemsavgifternas belopp
 15. representera kassan samt föra kassans talan vid domstolar och övriga myndigheter, samt
 16. besluta om samtliga övriga ärenden, för vilka annat inte har föreskrivits i lagar, förordningar eller föreliggande stadgar.

Kassans styrelse har rätt att ta tillfälliga lån för betalning av arbetslöshetsförmåner ifall kassan inte har tillgångar för detta ändamål, eller det inte är ändamålsenligt att använda sådana tillgångar. Styrelsen har rätt att pantsätta kassans egendom som säkerhet för lån.

Kassachefen är kassans ansvariga funktionär. Kassachefen ska uppfylla villkoren för behörighet som finns upptagna i § 11 a i lagen om arbetslöshetskassor.

Kassachefen har som uppgift att

 1. överse betalningen av arbetslöshetsförmåner
 2. ombesörja att ärenden i anknytning till ekonomiförvaltning och övrig verksamhet sköts
 3. anta och avskeda kassans funktionärer med undantag av förmän, samt besluta om deras anställningsvillkor
 4. bereda ärenden som ska tas upp vid styrelsemöten och verkställa styrelsens beslut
 5. anta kassamedlemmar; är kassachefen förhindrad fattar styrelsen beslut
 6. ge anmärkningar eller varningar eller utesluta kassamedlemmar. Vid kassachefens förhinder fattar styrelsen beslut.
 7. ombesörja att intern översyn och riskhantering inom kassan har ordnats i enlighet med styrelsens anvisningar, samt
 8. sköta samtliga övriga uppgifter som styrelser ställer.

 

Kassans namn tecknas av styrelsens ordförande eller kassachefen, eller av övriga personer som styrelsen har beviljat fullmakt.

Vid skuldförbindelser krävs emellertid underteckning av styrelseordföranden eller underteckning av kassachefen tillsammans med en ytterligare styrelsemedlem.

Ifall arbetslöshetskassans beslut ges elektroniskt kan underskrift ske maskinellt.

Kassamedlemmarna informeras om kassans verksamhet och lagändringar som berör förmånerna via kassans nättjänst, i medier och kanaler som når medlemmarna eller per brev.

Arbetslöshetskassans räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet som omfattar resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse ska färdigställas före den första april.

Arbetslöshetskassan har en utjämningsfond. Årliga överskott överförs till utjämningsfonden. Visar arbetslöshetskassans bokslut underskott, används tillgångar från utjämningsfonden för täckning av underskottet.

Utöver föreliggande stadgar beaktas föreskrifterna i lagen om arbetslöshetskassor och i övriga gällande lagar och förordningar.

Finansinspektionen är arbetslöshetskassans tillsynsmyndighet.

Vid ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor eller i övrig lagstiftning som gäller kassans verksamhetsområde har kassans styrelse rätt att göra motsvarande ändringar i föreliggande stadgar.

Ändring i föreliggande stadgar i andra fall än vad som avses i punkt 1 ovan eller vid upplösning av kassan kräver att beslut i ärendet har fattats vid kassamötet med minst två tredjedelars majoritet. Beslut om upplösning av kassan på grund av att medlemsantalet permanent har minskat under nivån som krävs för berättigande till statsandel kan göras med enkel majoritet.

Har beslut om upplösning av kassan fattats eller kassan har avvecklats, ska tillgångarna som återstår efter det skulderna har betalats och övriga förbindelser har uppfyllts, på ett sätt som kassamötet bestämmer användas för att stöda utbildningsverksamhet för personer som vid tidpunkten för upplösning var medlemmar i kassan.

 

För detta ändamål ska man grunda en stiftelse, eller inom en redan existerande stiftelse grunda en separat fond. Kassamötet som tog beslut om upplösning av kassan beslutar om fondens stadgar.