Yrittäjän ansioturva lyhyesti

Yrittäjäkassan jäsenyys

Yrittäjäkassaan voi liittyä yrittäjä, jonka lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL, MYEL, TyEL) vahvistettu työtulo on vuonna 2024 vähintään 14 803 euroa vuodessa.

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka työskentelee yrityksessä ja on

  • YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen (pl. apurahansaaja)

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, jos hän

  • omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa (tj, hallituksen jäsen)
  • omistaa yksin tai jos hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee ilman johtavaa asemaa (työntekijänä)

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen sekä tasaomisteisen yhtiön yhtiömiehet, joiden omistusosuus on yli 15 %.

Välillinen, toisten yritysten tai yhteisöjen kautta tapahtuva omistus yrityksessä otetaan huomioon, jos oma tai perheen omistus (tai määräämisvalta) väliyhtiöstä on yhteensä vähintään puolet.

Ansiosidonnaista päivärahaa kassan jäsenille

Ansiopäivärahaan on oikeus Yrittäjäkassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 edellistä kuukautta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

Voit saada päivärahaa, jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt. Lue tarkemmin milloin yrittäjä on työtön.

Päivärahaa saadaksesi sinun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, jossa tutkitaan yritystoimintasi tai työllistymisesi päättyminen.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö lähinnä edellisten 48 kuukauden aikana (tarkastelujakso) on työskennellyt yhteensä 15 kuukautta yrittäjänä. Työssäoloehdon kerryttäminen edellyttää vuonna 2024 vähintään 14 803 €:n vahvistettua lakisääteistä eläkevakuutusta (YEL, MYEL, TyEL). Työssäoloehtoon luetaan vähintään neljä kuukautta kestäneet työskentelyjaksot ja kukin yrittäjänä työskennelty jakso luetaan yrittäjän työssäoloehtoon vain kerran.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää tietyin perustein. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan viideltä arkipäivältä viikossa. Enimmäismaksuaika on pääsääntöisesti 400 työttömyyspäivää. Omavastuuaika on viisi arkipäivää. Yrittäjillä ei ole palkansaajien tavoin lisäpäiväoikeutta enimmäismaksuajan jälkeen.

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta ja yrittäjän vuosityötulon tai vakuutustason mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Perusosa on 1.1.2024 lähtien 37,21 euroa. Lue lisää päivärahan määräytymisestä.

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan.