Företagares inkomstskydd i korthet

Medlemskapet i Företagarkassan

Man kan bli medlem i Företagarkassan om man är verksam som företagare och den fastställda årsinkomsten i pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) är åtminstone 13 247 euro per år.

I arbetslöshetsskyddet betraktas man som företagare, om man arbetar i företaget och är

  • FöPL- ellet LFöPL-försäkrad (stipendietagare uteslutna)

Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagares familjemedlem betraktas man också som företagare ifall

  • man arbetar i ledande ställning (verkställade direktör, styrelsemedlem) i ett företag där man själv äger minst 15 procent av aktiekapitalet eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 procent av aktiekapitalet eller
  • man arbetar i ett företag där man själv eller man själv tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet

Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren.

Företagets verkställande direktör och styrelsemedlemmar betraktas arbeta i ledande ställning. I bolag med likadelat ägarskap betraktas bolagsmän, vars innehav överskrider 15 procent arbeta i ledande ställning.

Ägarandel som baserar sig på definitionen för företagare kan också omfatta indirekt innehav via ett annat förtag. Indirekt innehav via ett annat företag räknas med ifall personen i fråga själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 % av mellanbolaget eller inte heller annars har motsvarande bestämmanderätt i företaget.

Kassans medlemmar får inkomstrelaterad dagpenning

Som kassans medlem har man rätt till inkomstdagpenning om man har varit försäkrad i minst 15 månader och under tiden som försäkrad har uppfyllt arbetsvillkoret.

Du kan få dagpenning om företagsverksamheten har lagts ned eller ditt arbete i företaget har upphört. Läs mera på sidan När betraktas man som företagare, företagares familjemedlem och delägare vara arbetslös?

För att få dagpenning ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Där utreds upphörandet av företagsverksamheten eller arbetet i företaget.

En företagares arbetsvillkor blir uppfyllt då han eller hon under de närmast föregående 48 månaderna (granskningsperiod) i minst 15 månader har arbetat som företagare och varit medlem i Företagarkassan. I arbetsvillkoret inräknas månader under vilka årsarbetsinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) är minst 13 247 €. I arbetsvillkoret inräknas minst fyra månader långa arbetsperioder och varje period som personen har arbetat som företagare inräknas endast en gång i arbetsvillkoret.

Granskningsperioden kan förlängas för vissa grunder. Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap.

Inkomstdagpenning betalas för fem dagar per vecka. Maximibetalningstiden är i huvudregel 400 dagar. Självrisktiden är fem vardagar. Företagare har ingen rätt till tilläggsdagar efter maximibetalningstiden.

Inkomstrelaterad dagpenning består av grunddel och förtjänstdelen som bestäms av årsinkomsten i pensionsförsäkringen och försäkringsnivån i kassan. Grunddelen är 33,78 € fr.o.m. 1.1.2021. Du har rätt till barnförhöjning, om du försörjer barn under 18 år. Förhöjningsdel betalas om du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänst. Läs mera om dagpenningens fastställande.

Man har inte rätt att få inkomstdagpenning för en tidsperiod över vilken företagstillgångarnas försäljningsvinst som står i samband med företagsverksamhetens nedläggning periodiseras.