Om företagares inkomstskydd i korthet

Medlemskap i Företagarkassan

Man kan bli medlem i Företagarkassan om man är verksam som företagare och den fastställda årsinkomsten i pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) är åtminstone 13 573 euro per år.

I arbetslöshetsskyddet betraktas man som företagare om man arbetar i företaget och är

  • FöPL- ellet LFöPL-försäkrad (stipendietagare uteslutna)

Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagares familjemedlem betraktas man också som företagare ifall

  • man arbetar i ledande ställning (verkställande direktör, styrelsemedlem) i ett företag där man själv äger minst 15 procent av aktiekapitalet eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 procent av aktiekapitalet, eller
  • man arbetar i ett företag där man själv eller man själv tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst hälften av aktiekapitalet.

Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren.

Företagets verkställande direktör och styrelsemedlemmar betraktas arbeta i ledande ställning. I bolag med likadelat ägarskap betraktas bolagsmän vars innehav överskrider 15 procent arbeta i ledande ställning.

Ägarandel som baserar sig på definitionen för företagare kan också omfatta indirekt innehav via ett annat förtag. Indirekt innehav via ett annat företag räknas med ifall personen i fråga själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 % av mellanbolaget eller inte heller på annat sätt har motsvarande bestämmanderätt i företaget.

Kassamedlemmar får inkomstrelaterad dagpenning

Som kassamedlem har man rätt till inkomstdagpenning om man har varit försäkrad i minst 15 månader och under tiden som försäkrad har uppfyllt arbetsvillkoret.

Du kan få dagpenning om din företagsverksamhet har lagts ned eller ditt arbete i företaget har upphört. Läs mera på sidan När betraktas man som företagare, företagares familjemedlem och delägare vara arbetslös?

För att få dagpenning ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på TE-byrån. Där utreds om företagsverksamheten eller arbetet i företaget har upphört.

Som företagare uppfylelr man sitt arbetsvillkor när man under de närmast föregående 48 månaderna (granskningsperioden) under minst 15 månader har arbetat som företagare och varit medlem i Företagarkassan. I arbetsvillkoret räknar man med månader under vilka årsarbetsinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen (FöPL, LFöPL, ArPL) har varit minst 13 573 €. I arbetsvillkoret räknar man med minst fyra månader långa arbetsperioder och varje period som personen har arbetat som företagare räknas med bara en gång i arbetsvillkoret.

Granskningsperioden kan under vissa förhållanden förlängas. Granskningsperioden kan inte utvidgas att omfatta tidsperioder utanför kassamedlemskap.

Inkomstdagpenning betalas för fem dagar per vecka. Maximibetalningstiden är enligt huvudregeln 400 dagar. Självrisktiden är fem vardagar. Företagare har ingen rätt till tilläggsdagar efter maximibetalningstiden.

Inkomstrelaterad dagpenning består av grunddel och förtjänstdel som bestäms enligt pensionsförsäkringens årsinkomst och försäkringsnivån i kassan. Grunddelen är 34,50 € fr.o.m. 1.1.2022. Du har rätt till barnförhöjning om du försörjer barn under 18 år. Förhöjningsdel betalas om du deltar i sysselsättningsfrämjande service. Läs mera om dagpenningens fastställande.

Man har inte rätt att få inkomstdagpenning för tidsperioder över vilken företagstillgångarnas försäljningsvinst som står i samband med företagsverksamhetens nedläggning periodiseras.