Fastställande av dagpenning

Inkomstdagpenningen omfattar grunddagpenning och förtjänstdel som grundar sig på företagarens årsarbetsinkomst/försäkringsnivå. Från och med 1.1.2023 är grunddelen 37,21 €. Förhöjd dagpenning betalas till personer som försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 7,01 € för ett barn, 10,29 € för två barn och 13,26 € för tre eller flera barn per dag.

Företagares dagpenning fastställs utgående från försäkringsnivån, enligt vilken företagaren har försäkrat sig i Företagarkassan. Den i kassan valda försäkringsnivån får inte vara högre än den fastställda årsarbetsinkomsten (FöPL, LFöPL, ArPL) som ligger till grund för medlemmens pensionsförsäkring eller högst motsvara det sammanlagda beloppet av årsinkomsterna i de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) man har betalat med anledning av företagsverksamheten. Också medlemsavgiften fastställs på basen av årsinkomsten i pensionsförsäkringen.

Dagpenningens belopp inklusive barnförhöjning får vara högst 90 % av arbetsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen.

Vändpunkten för fastställande av dagpenning

Du kan läsa om fastställande av dagpenning på sidan Dagpenningens fastställande och betalning

Om försäkringslönen per månad är högre än grunddelen x 95 (95-faldig grunddel = vändpunkt), är förtjänstdelen för överskridande del 20 % (årsarbetsinkomst 42 419, 40 euro år 2023). 

  • Grunddelen är 37,21 € fr.o.m. 1.1.2023
  • Fastställs dagpenning 2018 eller 2019 är vändpunkten 3 078 €
  • Fastställs dagpenning 2020 är vändpunkten 3 197,70 €
  • Fastställs dagpenning 2021 är vändpunkten 3 209,10 €
  • Fastställs dagpenning 2022 är vändpunkten 3 277,50 €
  • Fastställs dagpenning 2023 är vändpunkten 3 534,95 €

Du kan räkna ut din företagardagpenning med vår räknare.