Balansutredning och periodisering av försäljningsvinst

Man har inte rätt att få inkomstdagpenning för en tidsperiod över vilken företagstillgångarnas försäljningsvinst som står i samband med företagsverksamhetens nedläggning periodiseras. Försäljningsvinst som erhållits från företagets anläggningstillgångar eller övriga långfristiga investeringar betraktas stå i samband med företagets nedläggning även om sådan försäljningsvinst har erhållits inom sex månader före företagets nedläggning. Efter företagsverksamhetens nedläggning ska du utreda din eventuella försäljningsvinst även om företaget inte skulle ha sålts.

Försäljningsvinstkalkyl ska göras på blanketten för utredning av försäljningsvinst. Som bilaga behöver vi följande dokument:

 • Balansräkning för minst den sista fullständiga räkenskapsperioden och följande räkenskapsperiod (balansräkning för tidpunkten för nedläggning). Finns ingen balansräkning används inventarieförteckning.
 • Köpebrev för försäljning av företagets aktier eller andelar
 • Köpebreven för såld företagsegendom eller intyg over den osålda företagsegendomens gängse värde

Försäljningsvinst periodiseras inte i följande fall:

 • Företagsverksamheten har fortgått högst 18 månader.
 • Slutsumman i balansräkningen för företagets senaste räkenskapsperiod minus företagsverksamhetens skulder är högst 20 000 euro.
 • Företagsverksamheten har lagts ned på grund av konkurs.
 • Sökanden har arbetat i företaget som ArPL-försäkrad familjemedlem och har ingen ägarandel i företaget.

Försäljningsvinsten periodiseras i enlighet med arbetsinkomsten som ligger till grund för inkomstdagpenningen. Företagsegendomens försäljningsvinst periodiseras över högst 24 månader. Periodiseringen skjuter upp tidpunkten från och med vilken betalning av dagpenning för maximiperioden börjar.

Observera

 • Försäljningsvinsten delas mellan innehavarna i förhållande till deras respektive ägarandelar och periodisering görs separat för var och en innehavare.
 • Har du flera företag balansutredningen görs balansutredning för samtliga företag. Skicka utredningsblankett för försäljningsvinst för alla företag.
 • Håll din arbetssökning i kraft på TE-byrån under periodiseringstiden. Du förlorar din rätt till dagpenning om du är otillgänglig på arbetsmarknaden över sex månader utan godtagbar orsak.

Så här görs balansutredning och periodisering av försäljningsvinst 

När företagsverksamheten upphör utreds företagets ekonomiska situation. Först gör man balansutredning för företagets sista fulla räkenskapsperiod. I balansutredningen skriver man summan för aktiva/passiva på plusraden och totalsumman för främmande kapital på minusraden. Är kalkylens resultat över 20 000 € utreds ifall försäljningsvinst som står i samband med företagets nedlägning föreligger.

Ifall försäljningsvinst finns, periodiseras försäljningsvinsten fr.o.m. datum för företagsverksamhetens nedläggning. Ingen dagpenning betalas under periodiseringstiden. Försäljningsvinst periodiseras utgående från arbetsinkomsten som ligger till grund för dagpenningen: man jämför försäljningsvinsten med inkomsten och bestämmer hur lång tids arbetsinkomst försäljningsvinsten motsvarar. Periodiseringen skjuter upp datum från och med vilket dagpenningens maximiperiod (300, 400 eller 500) dagar börjar. Enligt lag kan försäljningsvinst förekomma även om det inte skulle finnas några pengar kvar efter företagets överlåtelse.

Blanketten för utredning av försäljningsvinst ska skickas som bilaga till dagpenningsansökan. Alla dagpenningssökande ombes fylla i blanketten åtminstone delvis, även omingen balansutredning skulle göras. Har företagsverksamheten har fortgått högst 18 månader eller har lagts ned på grund av konkurs, ska du ange bara företagets uppgifter och hur länge företagsverksamheten har pågått. Likaså familjemedlemmar, som inte har någon ägarandel i företaget, anger bara företagets uppgifter och familjemedlemmarnas ägarandelar på blanketten. Övriga familjemedlemmar fortsätter fylla i uppgifter om balansutrending. Närmare anvisningar finns på blanketten.

Punkten som berör balansutredning ska fyllas i enligt balansräkningen för företagets sista fulla räkenskapsperiod. I balansutredningen avdras företagsverksamhetens skulder (främmande kapital) från slutsumman i balansräkningen för den sista fulla räkenskapsperioden. Är kalkylens resultat högst 20 000 € behöver man inte fylla i blanketten vidare, datum och underteckning räcker bra. Skicka ändå balansräkningen till kassan som bilaga till blanketten. Finns ingen balansräkning används inventarieförteckning.

Om balansutredningens slutsumma är över 20 000 €, ska man göra en försäljningsvinstkalkyl, vars slutsumma är försäljningsvinsten som ska periodiseras.

Vid beräkning av försäljningsvinst avdras av företagets eller företagstillgångarnas försäljningspris (eller gängse värde) den större av följande: antingen den ej avskrivna anskaffningskostnaden plus försäljningsutgifterna eller en presumtiv anskaffningskostnad som är 50% av försäljningspriset. Dessutom avdras företagets skulder vid tidpunkten för nedläggning.

Observera att

 • Försäljningsvinst kan föreligga som följd av att företagsegendom inte har sålts eller företagsegendom har tagits i eget bruk. Ibland kan försäljningsvinst finnas även om företaget inte har haft någon försäljningsinkomst.
 • Å andra sidan kan företagsegendom ha sålts, men ingen periodiserbar försäljningsvinst föreligger. Det här kan ske ifall företagets skulder vid tidpunkten för nedläggning inkl. till betalning förfallna räntor är högre än försäljningsvinsten.

Dagpenning betalas efter periodisering

Periodiseringen skjuter upp tidpunkten från och med vilken betalning av dagpenning börjar, men minskar inte dagpenningens belopp och förkortar inte betalningslängden. Försäljningsvinst från företagstillgångar periodiseras över högst 24 månader. Efter periodiseringen betalas dagpenning ifall du fortfarande är arbetslös arbetssökande på TE-byrån. Du förlorar din rätt till dagpenning om du är otillgänglig på arbetsmarknaden över sex månader utan godtagbar orsak.