Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista. Yritystoiminnan päätyttyä sinun tulee toimittaa kassalle selvitys mahdollisesta myyntivoitosta, vaikka yritystä ei olisikaan myyty.

Mahdollisen myyntivoiton selvittämistä varten hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa myyntivoiton selvityslomake. Lomakkeen liitteeksi tulee lähettää seuraavat asiakirjat:

 • Tase vähintään viimeiseltä täydeltä tilikaudelta, sekä sitä seuraavalta tilikaudelta (lopettamishetken tase). Taseen puuttuessa käytetään omaisuusluetteloa.
 • Kauppakirjat yrityksen osakkeiden tai osuuksien myynnistä
 • Kauppakirjat myydystä yritysomaisuudesta, tai vaihtoehtoisesti todistus myymättä jääneen yritysomaisuuden käyvästä arvosta

Myyntivoittoa ei jaksoteta seuraavissa tilanteissa:

 • Yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta.
 • Yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa.
 • Yritystoiminta on päättynyt konkurssiin.
 • Hakija on yrityksessä työskennellyt TyEL-vakuutettu perheenjäsen eikä hän omista yrityksestä mitään.

Myyntivoitto jaksotetaan ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Jaksotus lykkää ansiopäivärahan enimmäiskauden alkamisajankohtaa.

Huomioitavaa

 • Myyntivoitto jaetaan omistajien kesken omistusosuuksien suhteessa ja jaksotus tehdään kullekin omistajalle erikseen.
 • Mikäli sinulla on useita yrityksiä, tasetarkastelu tehdään jokaisen osalta. Toimita kassaan myyntivoiton selvityslomake jokaisesta yrityksestä.
 • Pidä työnhakusi voimassa jaksotusaikana. Menetät päivärahaoikeutesi, jos olet yli kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä.

Näin tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus tehdään

Yrittäjyyden päättyessä selvitetään aina yritystoiminnan taloudellinen tilanne. Ensin tehdään tasetarkastelu. Jos on tarvetta, selvitetään myös myyntivoitto. Jos yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase veloilla vähennettynä on ollut yli 20 000 euroa, tutkitaan, onko yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä jäänyt niin sanottua myyntivoittoa.

Jos myyntivoittoa jää, se jaksotetaan yritystoiminnan päättymisestä lukien eikä päivärahaa makseta jaksotusajalta. Jaksotettavaa myyntivoittoa verrataan päivärahan perusteena olevaan ansioon ja katsotaan kuinka pitkän ajan työtuloa myyntivoitto vastaa. Jaksotus siirtää päivärahan maksamisen alkamisaikaa eteenpäin. Jaksotuksen jälkeen päivärahaa voi saada enintään enimmäisajan (300, 400 tai 500 päivää). Myyntivoittoa saattaa lain mukaan syntyä, vaikka yrittäjälle ei olisi jäänyt rahaa yrityksen luovuttamisesta.

Päivärahahakemuksen liitteeksi tulee toimittaa Myyntivoittolaskelma-lomake. Kaikkien päivärahanhakijoiden pyydetään täyttämään lomake ainakin osittain, vaikka tasetarkastelua ei tehtäisi. Jos yritystoiminta on kestänyt alle 18 kuukautta tai päättynyt konkurssiin, lomakkeella ilmoitetaan vain tiedot yrityksestä ja toiminnan kestoajasta. Samoin perheenjäsen, joka ei itse omista yrityksestä mitään, ilmoittaa lomakkeella yrityksen tiedot ja muiden perheenjäsenten omistusosuudet. Muut jatkavat lomakkeen täyttämistä tasetarkastelulla. Myyntivoiton laskemisesta tarkemmat ohjeet löytyvät Myyntivoittolaskelma-lomakkeelta

Tasetarkastelu-kohta täytetään viimeisen täyden tilikauden taseen perusteella. Tasetarkastelussa viimeisen täyden tilikauden taseen loppusummasta vähennetään samassa taseessa olevat yrityksen velat (vieras pääoma).

 • Täytä kohtaan 5. Tasetarkastelu +-riville summa taseen kohdasta vastaavaa/vastattavaa
 • Täytä kohtaan 5. Tasetarkastelu ‒-riville vieras pääoma yhteensä
 • Jos erotus on enintään 20 000 €, ei lomaketta tarvitse täyttää päiväystä ja allekirjoitusta lukuun ottamatta pidemmälle. Tase tulee kuitenkin toimittaa lomakkeen liitteenä kassaan. Taseen puuttuessa käytetään omaisuusluetteloa.

Jos tasetarkastelun loppusumma on yli 20 000 €, selvityslomakkeen kääntöpuolelle tehdään myyntivoittolaskelma, jonka loppusummaksi jää jaksotettava myyntivoitto.

Myyntivoitto lasketaan siten, että yrityksen tai yritysomaisuuden myyntihinnasta (tai käyvästä arvosta) vähennetään suurempi seuraavista summista: joko poistamaton hankintameno sekä myyntikulut, tai hankintameno-olettama, joka on mm. verolainsäädännöstä poiketen työttömyysturvan yhteydessä aina 50 % myyntihinnasta. Lopuksi summasta vähennetään yrityksen lopettamishetken velat.

Huomaa:

 • Myyntivoittoa saattaa lain mukaisella laskelmalla joskus syntyä, vaikka yrityksestä ei ole varsinaisesti jäänyt käteistä myyntituloa. Myyntivoittoa voi syntyä esimerkiksi osakkuuden, yhtiöosuuden, liiketoiminnan tai yritysomaisuuden myynnistä. Myyntivoittoa saattaa joskus syntyä, vaikka yrityksestä ei ole jäänyt myyntituloa. Myös myymättä jääneestä tai omaan käyttöön otetusta yritysomaisuudesta voi syntyä ”myyntivoittoa”.
 • Toisaalta yritysomaisuutta on voitu myydä, mutta jaksotettavaa myyntivoittoa ei silti synny. Tämä johtuu siitä, että yrityksen velat yritystoiminnan loppuessa ja niiden erääntyneet korot voivat olla suuremmat kuin myyntivoitto.

Selvityslomakkeen laskelman loppusumma on jaksotettava myyntivoitto. Jaksotuksessa siitä työtulosta, jonka mukaan jäsen on ottanut vakuutuksen lasketaan ”päiväpalkka”. Tämän jälkeen lasketaan kuinka monen päivän ”palkkaa” jaksotettava myyntivoitto vastaa eli myyntivoitto jaetaan niin monen päivän ”palkaksi”, kuin sitä riittää. Jaksotusajalta ei makseta päivärahaa. Vaikka myyntivoittoa olisi jäänyt enemmänkin, pisin jaksotusaika on kaksi vuotta.

Myyntivoittoa ei lasketa eikä jaksotusta tehdä sellaiselle puolisolle tai muulle perheenjäsenelle, joka ei ole omistanut lainkaan yritystä. Heidänkin on silti täytettävä myyntivoiton selvityslomake. Jos työttömäksi jäänyt perheenjäsen on omistanut osan yrityksestä, esimerkiksi 20 %, myyntivoitosta tulee hänen osalleen 20 prosentin osuus, joka jaksotetaan hänelle tuloksi. Jaksotus tehdään siis kullekin omistajalle erikseen hänen omistusosuutensa mukaan.

Karkealla tasolla voi jaksotusaikaa arvioida vertaamalla omaa vakuutustasoaan, josta päiväraha lasketaan, ja jaksotettavaa myyntivoittoa.

Esimerkiksi

 • Jos vakuutustaso on 20 000 € ja jaksotettava myyntivoitto samansuuruinen, on jaksotusaika yksi vuosi. Vastaavasti 20 000 € vakuutustaso ja 10 000 € jaksotettava myyntivoitto tarkoittaa noin puolen vuoden odotusaikaa päivärahan maksamiselle.
 • Jos yritysomaisuuden myyntihinta on ollut 40 000 €, siitä voi vähentää puolet hankintamenona ja jaksotettavaa myyntivoittoa jää 20 000 €.
 • Esimerkki myyntivoiton jaksottamisesta

Vakuutustaso tai YEL-/TyEL-/MYEL-työtulo vuodessa         42 000 €

Päivärahan perusteena oleva kuukausitulo                            42 000 € / 12 = 3 500 €

Myyntivoitto                                                                                       35 000 €

Jaksotusaika                                                                                        35 000 € / 3 500 € = 10 kuukautta

Päivärahaa aletaan maksaa jaksotuksen jälkeen

Jaksottaminen siirtää päivärahan saamista eteenpäin, mutta ei vähennä päivärahan määrää eikä lyhennä sen maksamisaikaa. Kuten edellä mainittiin, myyntivoiton jaksottaminen voi kestää enintään 24 kuukautta. Jaksotusajan jälkeen jäsen saa, myyntivoiton määrästä riippumatta, vakuutusturvansa mukaista päivärahaa enimmäisajan (300, 400 tai 500 päivää), mikäli hän edelleen on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Jaksotuksen jälkeen saat päivärahaa, mikäli olet edelleen työttömänä työnhakijana TE-toimistossa, etkä ole ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuutta kuukautta. Katso hyväksyttävät syyt olla pois työmarkkinoilta.