20 % sääntö

Pääsääntöisesti yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä Yrittäjäkassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL- tai TyEL). Päivärahan määrittelyssä otetaan huomioon työtulotasojen kuukausikeskiarvo työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden ajalta, jona aikana työtulossa voidaan työttömyysturvalain mukaan ottaa huomioon enintään 20 prosentin korotus. Jos kassan vakuutustasoa nostaa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee ylläpitää 15 kuukautta, jotta myös 20 prosentin ylittävä osuus otetaan päivärahan perusteeksi. Jos kassaan ilmoitettu vakuutustaso on suurempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan eläkevakuutustulon perusteella. Jos taas kassaan ilmoitettu vakuutustaso on pienempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan kassaan ilmoitetun vakuutustason perus­teella. Mikäli eläkevakuutustulo ja/tai kassaan ilmoitettu vakuutustaso ovat vaihdelleet, päivärahaa makse­taan työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden työtulojen kuukausikeskiarvon perusteella. Lue lisää päivärahan määrittelystä: Päivärahan määrittely ja maksaminen

Ansiopäivärahan laskeminen

Yrittäjän ansiopäiväraha muodostuu palkansaajien päivärahan tavoin peruspäivärahan suuruisesta perusosasta (34,50 € vuonna 2022), ansio-osasta ja lapsikorotuksesta, joka on vuonna 2022 yhdestä alle 18-vuotiaasta lapsesta 5,41 euroa, kahdesta 7,95 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,25 euroa. Ansio-osan suuruus määräytyy yrittäjän työttömyysvakuutuksensa perusteeksi valitseman työtulon perusteella. Työtulo saa olla enintään yrittäjän YEL- tai MYEL-työtulon tai osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-palkan suuruinen. Myös jäsenmaksun suuruus määräytyy YEL- tai MYEL-työtulon ja TyEL-palkan mukaan. Ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään 90 % päiväpalkasta. Ansiopäivärahan määrittelyn taitekohta Päivärahan määrittelystä voit lukea kohdasta Päivärahan määrittely ja maksaminen. Jos vakuutuspalkka kuukaudessa on suurempi kuin 95-kertainen perusosa (taitekohta), ansio-osa on tämän rajan ylittävän päiväpalkan osalta 20 %. Perusosa on 33,40 euroa 1.1.2022 alkaen. Taitekohta, jos ansiopäiväraha lasketaan vuonna 2018 ja 2019: 3 078 € Taitekohta, jos ansiopäiväraha lasketaan vuonna 2020: 3 197,70 € Taitekohta, jos ansiopäiväraha lasketaan vuonna 2021: 3 209,10 € Taitekohta, jos ansiopäiväraha lasketaan vuonna 2022: 3 277,50 € Voit laskea yrittäjäpäivärahasi määrän yrittäjäpäivärahan laskurilla. Esimerkkejä päivärahan laskennasta, kun työttömyys alkaa vuonna 2022 Esimerkki 1 Vakuutustaso tai YEL-/MYEL-/TyEL-vakuutuksen vuosityötulo 26 000 € Henkilö jää työttömäksi 1.4.2022. Ansiopäiväraha määritellään 15 kk:n ajalta 01.1.2021–31.3.2022 12 kk 1.1.2021–31.12.2021 26 000 € 26 000 €/ 12 kk x 12 kk = 26 000 € 3 kk 1.1.2022–31.3.2022 ...

Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista. Yritystoiminnan päätyttyä sinun tulee toimittaa kassalle selvitys mahdollisesta myyntivoitosta, vaikka yritystä ei olisikaan myyty. Mahdollisen myyntivoiton selvittämistä varten hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa myyntivoiton selvityslomake. Lomakkeen liitteeksi tulee lähettää seuraavat asiakirjat: Tase vähintään viimeiseltä täydeltä tilikaudelta, sekä sitä seuraavalta tilikaudelta (lopettamishetken tase). Taseen puuttuessa käytetään omaisuusluetteloa. Kauppakirjat yrityksen osakkeiden tai osuuksien myynnistä Kauppakirjat myydystä yritysomaisuudesta, tai vaihtoehtoisesti todistus myymättä jääneen yritysomaisuuden käyvästä arvosta Myyntivoittoa ei jaksoteta seuraavissa tilanteissa: Yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta. Yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa. Yritystoiminta on päättynyt konkurssiin. Hakija on yrityksessä työskennellyt TyEL-vakuutettu perheenjäsen eikä hän omista yrityksestä mitään. Myyntivoitto jaksotetaan ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Jaksotus lykkää ansiopäivärahan enimmäiskauden alkamisajankohtaa. Huomioitavaa Myyntivoitto jaetaan omistajien kesken omistusosuuksien suhteessa ja jaksotus tehdään kullekin omistajalle erikseen. Mikäli sinulla on useita yrityksiä, tasetarkastelu tehdään jokaisen osalta. Toimita kassaan myyntivoiton selvityslomake jokaisesta yrityksestä. Pidä työnhakusi voimassa jaksotusaikana. Menetät päivärahaoikeutesi, jos olet yli kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä. Näin tasetarkastelu ...

Palkansaajan jälkisuojapäiväraha

Palkansaajakassasta Yrittäjäkassaan siirtyvillä uusilla yrittäjillä voi olla katkeamaton päivärahaoikeus jälkisuojan perusteella, jos yritystoiminta on jatkunut enintään 18 kuukautta. Tämä tarkoittaa oikeutta saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon perusteella, jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuojan aikana. Oikeus jälkisuojaan jatkuu korkeintaan siihen saakka, kunnes yrittäjän työssäoloehto Yrittäjäkassan jäsenyysaikana on täyttynyt. Lue lisää kohdasta Jälkisuojapäiväraha.