Sanasto

1

Silloin kun maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa, päivärahan ja työtulon yhteenlaskettu määrä ei voi ylittää ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa. 

2

Jos kassan vakuutustasoa nostaa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee ylläpitää 15 kuukautta, jotta myös 20 prosentin ylittävä osuus otetaan päivärahan perusteeksi.

A

Työttömyyspäivärahan aktiivimalli oli voimassa vuosina 2018-2019. Työttömyyspäivärahan hakijan täytyi osoittaa olevansa aktiivinen olemalla työssä, työllistymistä edistävässä palvelussa tai harjoittamalla yritystoimintaa.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) joutuu aina ottamaan itselleen YEL-vakuutuksen, joten hänet katsotaan työttömyysturvan suhteen yrittäjäksi eikä palkansaajaksi.

Ansaintatarkoituksessa tehdyn työn tulot sovitellaan työttömyyspäivärahaan.

Ansiopäiväraha koostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on peruspäivärahan suuruinen ja ansio-osa määräytyy vakuutustason perusteella.

E

Kassan sähköinen asiointipalvelu, johon kirjautumalla voi täyttää päivärahahakemuksen sekä lähettää viestejä ja liitteitä.

Enimmäismaksuaika on pääsääntöisesti 400 päivää, mutta hakijan iästä ja työhistoriasta riippuen se voi olla myös 300 tai 500 päivää.

Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha ja kuntoutusraha.

H

Ensimmäisen päivärahahakemuksen voit toimittaa oltuasi työttömänä kaksi viikkoa. Jatkohakemus tulee täyttää vähintään neljän kalenteriviikon (ma–su) tai kuukauden jaksolta jälkikäteen

J

Saatuasi ensimmäisen päivärahapäätöksen, voit toimittaa kassaan päivärahan jatkohakemuksen vähintään neljän kalenteriviikon (ma–su) tai kuukauden jaksolta jälkikäteen. 

Johtavassa asemassa työskentely vaikuttaa siihen, katsotaanko TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva osaomistaja tai perheenjäsen yrittäjäksi.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan pääsääntöisesti yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Yrittäjän jälkisuojapäivärahaa voidaan ehtojen täyttyessä maksaa henkilölle, joka palkansaajakassaan siirryttyään ei ole täyttänyt palkansaajan työssäoloehtoa. Palkansaajan jälkisuojapäivärahaa voidaan ehtojen täyttyessä maksaa henkilölle, jonka yritystoiminnan aloittamisesta ei ole kulunut 18 kuukautta eikä yrittäjän työssäoloehto ole täyttynyt.

Kassan jäsenet maksavat vakuutustasoon perustuvaa jäsenmaksua. Jäsenmaksuhuojennusta voi hakea ajalta, jolta ei kerry työssäoloehtoa.

Yrittäjäkassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta kassan esityksen pohjalta. Yrittäjäkassan jäsenmaksu vuonna 2024 on 2,1 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 9 600 euron ylittävästä osasta.

K

Korvaukseton määräaika, joka TE-toimisto asettaa työnhakijan meneteltyä työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Karenssin pituus on perusteesta riippuen 15-90 päivää.

Kausiluonteisena pidetään yritystoimintaa, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa. Päätöksen kausiluonteisuudesta tekee TE-toimisto.

Kevytyrittäjiksi kutsutaan laskutuspalveluiden kautta yritystoimintaa harjoittavia henkilöitä, joilla ei ole omaa yritystä tai Y-tunnusta. Voit liittyä kevytyrittäjänä Yrittäjäkassan jäseneksi, jos sinun YEL-vuosityötulosi on vuonna 2024 vähintään 14 803€/v

Soviteltua päivärahaa maksettaessa kokoaikatyöksi katsotaan työ, joka ylittää 80 % alan enimmäistyöajasta. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

TE-toimisto katsoo yritystoiminnan lopetetuksi, kun osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö on asetettu konkurssiin, tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on luopunut eläkevakuutuksestaan. Kun yritys on asetettu konkurssiin, kassa ei selvitä myyntivoittoa.

Työttömyysetuus maksetaan korotettuna, mikäli olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. 

Kulukorvausta voidaan maksaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.

L

Ansiopäivärahaan maksetaan lapsikorotusta alle 18-vuotiaista lapsista. Sen määrä on vuonna 2024 yhdestä lapsesta 5,84 euroa, kahdesta 8,57 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 11,05 euroa. Lapsikorotusta maksetaan 31.3.2024 saakka.

Liikkuvuusavustus korvaa työn vastaanottamisesta aiheutuvia työmatka- ja muuttokuluja. Sitä myönnetään tietyin ehdoin, jos työttömyyden jälkeen aloittaa palkkatyön tai työhön liittyvän koulutuksen kaukana asuinpaikkakunnalta.

Yrittäjä ei voi lomauttaa itseään, mutta perheenjäsenen lomauttaminen on tietyissä tilanteissa mahdollista.

M

Saat maksuilmoituksen aina, kun päiväraha maksetaan. Maksuilmoituksella kerrotaan muun muassa maksetun päivärahan määrä ja laskuriin kertyneiden päivien määrä.

Kaikki Yrittäjäkassan antamat myöntö- ja epäämispäätökset ovat valituskelpoisia. Valitusohjeet lähetetään päätöksen mukana. 

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. 

Määräysvalta voi vaikuttaa siihen, katsotaanko henkilö yrittäjäksi työttömyysturvassa.

O

Itse maksettu tai oman yrityksen maksama vapaaehtoinen eläke ei vaikuta ansiopäivärahaan.

Omalla työllä tarkoitetaan muussa kuin ansaintatarkoituksessa tehtyä työtä, jota ei tehdä työsuhteessa. Omaa työtä on esimerkiksi omaishoitajana tai au pairina toimiminen. Oma työ ei kerrytä työssäoloehtoa eikä pelkästään omassa työssä työllistyvä voi liittyä työttömyyskassaan.

Ansiopäivärahaa aletaan maksaa seitsemän päivän omavastuuajan jälkeen.

Osa-aikatyön työaika on enintään 80 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta.

P

Palkansaaja tekee työtä työ- tai virkasuhteessa.

Yrittäjä, joka itse osallistuu työsuoritukseen toimeksiantajan määräämällä tavalla, on toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin ja jolla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten eikä työntekijöitä muuten kuin satunnaisesti.

Palkansaajien työttömyyskassoja on yhteensä 24. Työttömyyskassojen yhteistoimintaelimenä toimii Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ.

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Kela maksaa peruspäivärahaa henkilöille, joiden työssäoloehto täyttyy, mutta joilla ei ole oikeutta kassan maksamaan ansiopäivärahaan.

Työssäoloehdon 48 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella esimerkiksi sairauden, opiskelun tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.

Päätoimisen yritystoiminnan ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Päätöksen yritystoiminnan päätoimisuudesta tekee TE-toimisto.

Kun päivärahahakemus on käsitelty, Yrittäjäkassa lähettää postitse tai kassan eAsiointiin päätöksen ansiopäivärahasta, päivärahan maksuilmoituksen ja ansioturvan jatkohakemuksen. Päätökseen voi hakea muutosta.

R

Liikaa maksetun etuuden periminen toisesta etuudesta. Työttömyyskassa voi periä perusteetta tai liian suurena maksetun päivärahan takautuvasta tai maksussa olevasta etuudesta.

S

Jäsenyysaikana työssäoloehtoa ei kerry sairausloman ajalta ja voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Kassa voi maksaa ansiopäivärahaa ilman yritystoiminnan lopettamista siinä poikkeustapauksessa, että Kela on maksanut 300 päivää sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty.

Jos sairastut työttömyyspäivärahaa saadessasi, ilmoita asiasta TE-toimistoon ja hae Kelasta sairauspäivärahaa.

TE-toimisto voi antaa päätöksen yritystoiminnan sivutoimisuudesta, jos yritystoiminta on pienimuotoista tai lyhytkestoista. TE-toimisto tekee päätöksen sivutoimisuudesta yritystoiminnan vaatiman työmäärän perusteella. Kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa sivutoimisen yritystoiminnan ajalta.

Sosiaalietuudet joko estävät päivärahan maksamisen, eivät vaikuta päivärahaan tai vähennetään päivärahasta.

Päivärahan saajalla on mahdollisuus ottaa vastaan lyhytaikaisia tai osa-aikaisia töitä menettämättä oikeutta työttömyyspäivärahaan. Tällöin ansiot suojaosan ylittävältä osalta sovitellaan päivärahaan.

Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki ja sen myöntämisestä vastaa TE-toimisto. Starttiraha estää päivärahan maksamisen.

Työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa (279 € neljässä viikossa) ilman ansioturvan pienentymistä.

T

Työttömyysetuuden hakijan tai saajan on ilmoitettava etuuden maksajalle välittömästi seikoista, jotka saattavat vaikuttaa etuuden saamiseen tai sen määrään. Työttömyysturvalain mukaan väärin perustein maksetut päivärahat on perittävä takaisin.

Yrittäjän työssäoloehdon tarkastelujakso on 48 kuukautta. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella.

TE-toimisto antaa kassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon päivärahaoikeudesta. Yrittäjän tulee yritystoiminnan loppuessa ilmoittautua välittömästi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Kassa saa tulorekisteristä sovittelua varten tarvittavat tiedot osa-aikatyöstä maksetuista palkoista.

Yrittäjäksi katsotaan TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva yrityksen osaomistaja ja yrittäjän perheenjäsen, jos hän omistaa yksin vähintään 15 % tai jos hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa tai omistaa yksin tai jos hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee ilman johtavaa asemaa.

Työskentelyn yrityksessä voidaan katsoa päättyneen, jos työkyky on heikentynyt pysyvästi ja olennaisesti. Henkilön on mahdollista saada työttömyyspäivärahaa, vaikka hän ei ole lääkärintodistuksen mukaan työkykyinen, jos Kela on maksanut enimmäisajan (300 päivää) sairauspäivärahaa ja työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Henkilön katsotaan olevan työmarkkinoilla, jos hän on työssäoloehtoon luettavassa työssä tai työllistyy yritystoiminnassa tai omassa työssä; työvoimapoliittisessa toimenpiteessä tai työttömänä työnhakijana Työ- ja elinkeinotoimistossa.

Osa-aikatyön alkaessa kassa pyytää päivärahan hakijaa toimittamaan työsopimuksen.

Vuonna 2024 yrittäjän työssäoloehtoa kertyy kun kassan vakuutustaso ja eläkevakuutuksen vuosityötulo vähintään 14 803 €/v. Työssäoloehtoon lasketaan työ- ja elinkeinotoimiston antamaa esteetöntä työvoimapoliittista lausuntoa edeltäneet täydet kalenterikuukaudet (vähintään neljän kuukauden jaksoissa). Työssäoloehdon täyttäviä kalenterikuukausia etsitään edellisten 48 kuukauden ajalta. 48 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät tietyt hyväksyttävät syyt.

Työttömyyskorvaus voi olla työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa. Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan maksaa Kela. Ansiopäivärahaa haetaan kassasta, ja siihen sisältyy peruspäivärahan suuruinen perusosa ja ansioiden perusteella määräytyvä ansio-osa.

Kassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain TE-toimiston antaman työvoimapoliittisen lausunnon perusteella.

U

Työnhakuun EU-/ETA-maahan kolmeksi kuukaudeksi lähtevän tulee pyytää kassasta U2-lomake ja rekisteröityä työnhakumaahan 7 päivän kuluessa lähdöstä.

V

Vakuutuksen taso tulee olla enimmillään eläkevakuutuksen (YEL-, MYEL-työtulo, osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-palkka) vuosityötulotasoa vastaava ja vähintään vuosittain määritellyn alarajan suuruinen.

Kaikki Yrittäjäkassan antamat myöntö- ja epäämispäätökset ovat valituskelpoisia. Valitusohjeet lähetetään päätöksen mukana.

Kassa saattaa pyytää verotuspäätöstä päivärahahakemuksen käsittelemiseksi. Yritystoiminnasta saadun ansiotulon määrän arvioimiseksi tarvitaan verotuspäätös.

Y

Yrittäjän sosiaaliturva perustuu eläkevakuutukseen määriteltyyn YEL-työtuloon. YEL-vakuutus on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan YEL-/MYEL-vakuutetun henkilön lisäksi tietyin edellytyksin myös yrityksessä työskentelevä TyEL-vakuutettu osaomistaja tai perheenjäsen. Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä, kun hän työllistyy siten että hänen eläkevakuutuksen perusteena oleva työtulonsa on vähintään vuosittain määriteltävän alarajan suuruinen. Pelkkä yrityksen tai sen osan omistaminen ei tee yrittäjää.

Työskentelyn yrityksessä voidaan katsoa päättyneen, kun henkilöllä ei ole enää vaadittavaa omistusosuutta tai johtavaa asemaa, tai kun työskentely on päättynyt työkyvyn olennaisen heikentymisen tai yritystoiminnan kausiluonteisuuden vuoksi. TE-toimisto antaa lausunnon yrityksessä työskentelyn päättymisestä. Työskentelyn päättyessä tulee välittömästi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti.

Yritystoiminnan katsotaan yleensä alkaneen silloin, kun yritys on aloittanut varsinaisen tuotannollisen tai taloudellisen toiminnan ja yritys on merkitty verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin tai kun yritys on merkitty verohallinnon työnantajarekisteriin. Jos henkilö on ollut työtön ja saanut työttömyyspäivärahaa palkansaajakassasta, yritystoiminta katsotaan lähtökohtaisesti aloitetuksi työttömyysetuusoikeuden lakattua (pois lukien neljän kuukauden yrittäjäkokeilu).

TE-toimisto antaa lausunnon yritystoiminnan lopettamisesta. Yritystoiminnan loppuessa tulee välittömästi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti.