Myyntivoittolaskelma

Kun haet Yrittäjäkassasta päivärahaa, sinun tulee täyttää myyntivoittolaskelma ja toimittaa se kassaan ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen liitteenä. Myyntivoittolaskelmalla selvitetään yritystoimintasi taloudellinen tilanne. Täytä myyntivoittolaskelma alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Mahdollinen myyntivoitto vaikuttaa siihen, milloin sinulle voidaan alkaa maksaa ansiopäivärahaa. Myyntivoitto ei siis kokonaan estä ansiopäivärahan maksamista, vaan se siirtää ansiopäivärahan maksamisen alkua enintään 24 kuukautta.

Lataa tai tulosta myyntivoittolaskelma tästä. Toimita myyntivoittolaskelma meille mieluiten sähköisestä eAsiointipalvelusta Liitteet-välilehdeltä.

Milloin myyntivoittoa voi muodostua?

Myyntivoittoa voi muodostua, mikäli yritystoimintasi viimeisen täyden tilikauden taseen loppusumma mahdollisilla veloilla vähennettynä on ollut yli 20 000 euroa.

Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista mahdollisesti saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista.

Jos myyntivoittoa muodostuu, se jaksotetaan yritystoiminnan päättymisestä lukien. Päivärahaa ei makseta jaksotusajalta. Jaksotus tarkoittaa sitä, että vertaamme kuinka pitkän ajan työtuloa myyntivoitto vastaa ja aloitamme päivärahan maksamisen vasta kyseisen ajan kuluttua. Työtulo, johon myyntivoittoa verrataan, on kassaan valitsemasi enintään eläkevakuutuksesi vuosityötulon suuruinen vakuutustaso. Jos jaksotettavaa myyntivoittoa syntyy, saat siitä kassasta kirjallisen päätöksen.

Huomioithan, että

 • myyntivoittoa voi muodostua, vaikka et olisikaan myynyt yritystä, osaa siitä tai yritysomaisuutta.
 • myyntivoitto lasketaan siten, että yrityksen tai yritysomaisuuden myyntihinnasta (tai käyvästä arvosta) vähennetään suurempi seuraavista summista: joko poistamaton hankintameno sekä myyntikulut, tai hankintameno-olettama, joka on mm. verolainsäädännöstä poiketen työttömyysturvan yhteydessä aina 50 % myyntihinnasta. Lopuksi summasta vähennetään yrityksen lopettamishetken velat.

Miten paljon päivärahan maksamisen alkaminen voi siirtyä?

Kun yrityksen tai yrittäjyyden loppuessa muodostunut myyntivoitto siirtää ansiopäivärahan maksamisen alkamista eteenpäin, puhutaan myyntivoiton jaksotuksesta. Myyntivoiton jaksotusaika lasketaan jakamalla myyntivoitto kuukausittaisella työtulollasi. Työtulonasi pidetään sitä vakuutustasoa, jolla olet vakuuttanut itsesi Yrittäjäkassassa työttömyyttä edeltäneiden 15 työssäoloehtoon luettavan kuukauden aikana.

Esimerkki:

 • Vakuutustasosi kassassa on ollut 24 000 euroa vuodessa eli 2000 euroa kuukaudessa.
 • Jaksotettavaa myyntivoittoa on kertynyt 20 000 euroa.
 • 20 000 euron suuruinen myyntivoitto jaetaan kuukausittaisella työtulolla 2000 euroa, jolloin saadaan selville, että jaksotusajan pituus on 10 kuukautta.

Myyntivoiton jaksotusaika voi olla kuitenkin enintään 24 kuukauden mittainen.

Huomioithan, että

 • mikäli sinulla on lomakkeen täyttämisessä haasteita, täytä se kuitenkin niin hyvin kuin mahdollista ja toimita se kassaan viimeisen täyden tilikauden taseen kanssa. Suosittelemme, että täytät lomakkeeseen kirjanpitäjäsi tiedot, jolloin voimme pyytää lisätietoja häneltä. Täsmentävien tietojen selvittäminen kirjanpitäjältä nopeuttaa usein hakemuksen käsittelyä.
 • muista pitää työnhakusi voimassa myös myyntivoiton jaksotusajalla, jotta työssäoloehtosi ja oikeutesi päivärahaan säilyvät jaksotusajan yli.
 • jos kassaan valitsemasi vakuutustaso on ollut erehdyksessä suurempi kuin eläkevakuutuksesi vuosityötuloperuste, mahdollisen myyntivoiton jaksotuksessa käytettävä vuosityötulosi on eläkevakuutuksen vuosityötuloperusteen suuruinen.

Milloin myyntivoittoa ei selvitetä?

Tietyissä tilanteissa myyntivoittoa ei selvitetä. Tällöin laskelmasta ei tarvitse täyttää kuin kohdat 1–4, eli perustiedot sinusta yrityksestäsi ja yritystoiminnan kestosta. Lisää kuitenkin allekirjoitus ja päiväys lomakkeen loppuun kohtaan 7.

Myyntivoittoa ei selvitetä, mikäli

 • yritystoimintasi on kestänyt enintään 18 kuukautta.
 • yrityksesi viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa.
 • yritystoimintasi on päättynyt konkurssiin.
 • yrittäjänä työskentelemisesi on päättynyt joko pitkittyneen työkyvyttömyyden vuoksi, kausiluonteisen yritystoiminnan toimintakauden päättymisen vuoksi tai jos olet ollut palkansaajaan rinnastettava yrittäjä harvalukuisten toimeksiantosuhteidesi päättyessä. Katso tästä, milloin yrittäjä on työtön.

Myyntivoittolaskelman täyttäminen

Täytä lomake huolellisesti ja seuraa lomakkeen ohjeita. Jos sinulla on useampi kuin yksi yritys, täytä jokaisesta erikseen myyntivoittolaskelma.

Kohta 1 Hakijan tiedot

Täytä tähän kohtaan henkilötunnuksesi ja koko nimesi.

Kohta 2 Yrityksen nimi

Täytä tähän kohtaan yrityksesi nimi.

Kohta 3 Yritysmuoto

Rastita yrityksesi yritysmuoto ja merkitse myös asemasi yrityksessä.

Kohta 4 Yritystoiminnan kesto

Valitse ja rastita vain toinen vaihtoehdosta, joko 4 A tai 4 B.

Valitse 4 A, jos yritystoimintasi on lopetettu. Merkitse myös lopettamisen syy.

Valitse 4 B, jos toiminta edelleen jatkuu, mutta työskentelysi yrityksessä on päättynyt jostakin seuraavista syistä:

 • työkyvyttömyys (olet saanut 300 päivää Kelan sairauspäivärahaa)
 • yritystoiminnan kausiluontoisuudesta johtuva toimintakauden päättyminen (TE-toimisto arvioi kausiluontoisuuden)
 • toimeksiantosuhteen päättyminen, jos olet palkansaajaan rinnastettava yrittäjä (TE-toimisto arvioi oletko palkansaajaan rinnastettava yrittäjä)
 • tuotantosuunnan lopettaminen tai lomautus

Kohta 5 Tasetarkastelu

Täytä tähän yritystoimintasi viimeisen täyden tilikauden taseen loppusumma tai omaisuusluettelon mukainen omaisuuden arvo sekä mahdolliset yritystoiminnan velat viimeisen täyden tilikauden lopussa. Toimita liitteenä viimeisen täyden tilikauden tase tai jos et ole verovelvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, liitä omaisuusluettelo sisältäen yritystoiminnan varat ja velat.

Jos tasetarkastelun loppusumma veloilla vähennettynä on 20 000 euroa tai vähemmän, myyntivoittoa ei selvitetä eikä lomaketta tarvitse täyttää pidemmälle.

Jos tasetarkastelun loppusumma on yli 20 000 euroa, jatka lomakkeen täyttämistä.

Kohta 6 Myyntivoiton määrittely

Ilmoita kohdassa 6 A:

 • Myydystä yrityksestä, omistetuista osakkeista tai osuuksista saatu myyntihinta.
 • Hankintamenona vähennetään automaattisesti 50 % myyntihinnasta. Menona voi kuitenkin käyttää kirjanpidossa poistamatta olevaa osaa todellisesta hankintamenosta lisättynä voiton hankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla (myyntikulut), mikäli näiden yhteismäärä ylittää 50 % myyntihinnasta.

Ilmoita kohdassa 6 B:

 • Mahdollinen yrityksen käyttö- ja vaihto-omaisuudesta ja muusta pitkäaikaisesta sijoituksesta saatu myyntihinta.
 • Mukaan lasketaan yrityksen lopettamista edeltäneiden kuuden kuukauden aikana myydystä käyttöomaisuudesta tai muusta pitkäaikaisesta sijoituksesta saatu myyntihinta.
 • Yrityksen mahdollinen ns. goodwill eli liikearvo, jolla tarkoitetaan aineetonta arvoa, joka on saatu myynnin yhteydessä. Hankintameno määräytyy samoin kuin kohdassa 6 A.

Ilmoita kohdassa 6 C:

 • Mahdollisen omaan käyttöön jätetyn ja myymättä jääneen omaisuuden käypä arvo. Yritysomaisuudeksi katsotaan vaihto-omaisuus, käyttöomaisuus sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset.
 • Hankintamenona vähennetään automaattisesti 50 % myyntihinnasta. Menona saa kuitenkin käyttää kirjanpidossa poistamatta olevaa osaa todellisesta hankintamenosta lisättynä voiton hankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla (myyntikulut), mikäli näiden yhteismäärä ylittää 50 % myyntihinnasta.
 • Liitä mukaan luotettava selvitys yritysomaisuuden käyvästä arvosta, esimerkiksi Autoliikkeen ostotarjous selvitykseksi auton käyvästä arvosta tai tilintarkastajien/kirjanpitäjän perusteltu arvio tai luotettava ostotarjous selvitykseksi koneiden, laitteiden, tavaravarastojen ym. käyttö- ja vaihto-omaisuuserien käyvästä arvosta.

Myyntivoiton selvityksen loppusumma sivun alaosassa on jaksotettava myyntivoitto.

Kohta 7 Päiväys ja allekirjoitus

Päivää ja allekirjoita lomake. Kun täytät sähköisen lomakkeen, allekirjoitus saa olla sähköisesti kirjoitettu.

Kohta Kirjanpitäjän yhteystiedot
Ilmoita tässä kirjanpitäjän yhteystiedot, mikäli annat luvan siihen, että työttömyyskassa saa esittää tarkentavia kysymyksiä suoraan kirjanpitäjälle. Täsmentävien tietojen selvittäminen suoraan kirjanpitäjältä nopeuttaa usein hakemuksen käsittelyä.

Myyntivoittolaskelman liitteet

Liitä myyntivoittolaskelmaan:

 • Tase vähintään viimeiseltä täydeltä tilikaudelta. Jos et ole ollut velvollinen pitämään tasetta, liitä laskelmaan omaisuusluettelo yrityksesi omaisuudesta.
 • Kauppakirjat yrityksen osakkeiden tai osuuksien myynnistä, jos olet myynyt osakkeita tai osuuksia.
 • Kauppakirjat myydystä yritysomaisuudesta, tai vaihtoehtoisesti todistus myymättä jääneen yritysomaisuuden käyvästä arvosta, jos olet myynyt yritysomaisuutta tai sitä on jäänyt myymättä.

Esimerkkejä myyntivoiton jaksotuksesta eri suuruisilla myyntivoitoilla

Infograafi, jossa kerrotaan esimerkkejä myyntivoiton jaksotuksesta.