Henkilötietojen suoja

Jäsentemme yksityisyys on meille erittäin tärkeä asia. Sitoudumme suojaamaan jäsentemme yksityisyyttä ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Pidämme myös huolen siitä, että käsittelemme jäsentemme henkilötietoja aina turvallisella tavalla.

Tarvitsemme henkilötietojasi, jotta voimme taata sinulle turvaa mahdollisen työttömyytesi aikana. Yrittäjän Työttömyyskassan henkilörekisterin tietoja käytetään työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun ansioturvan järjestämiseen työttömyyskassan jäsenille sekä työttömyyskassan jäsenten palveluun jäsenyyttä ja etuuksia koskevissa asioissa.

Jos haluat lisätietoa käytetyistä evästeistä, käy lukemassa Tietoa evästeistä -sivu.

Yrittäjän Työttömyyskassan tietosuojaseloste

Yrittäjän Työttömyyskassa (Yrittäjäkassa)
Käyntiosoite: Museokatu 8, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 86, 00251 Helsinki
neuvonta@yrittajakassa.fi

https://yrittakassa.fi/fi

Yrittäjän Työttömyyskassa (Yrittäjäkassa)
tietosuoja@yrittajakassa.fi
puh. 09-622 4830
PL 86, 00251 Helsinki

Yrittäjän Työttömyyskassan jäsen- ja etuusrekisteri.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 c) kohtaan. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista työttömyyskassan lakisääteisten tehtävän hoitamisessa.

Jäsen- ja etuusrekisterin henkilötietoja käytetään työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun ansioturvan järjestämiseen työttömyyskassan jäsenille sekä työttömyyskassan jäsenten palveluun jäsenyyttä ja etuuksia koskevissa asioissa.

Lähtökohtaisesti Yrittäjäkassa käsittelee tietojasi työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan järjestämiseen jäsenille sekä jäsenten neuvontaan ja palveluun kassan jäsenyyttä koskevissa asioissa. Yrittäjäkassa voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi muun lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella. Yrittäjäkassalla on toimintansa harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten toiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen, ja henkilötietojasi voidaan käsitellä myös näillä perusteilla.

Päivärahanhakijan tulee lain mukaan ilmoittaa työttömyysetuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. Tarvittavien tietojen puuttuminen voi johtaa kielteiseen päätökseen.

Käsittelemme pääsääntöisesti jäsentemme henkilötietoja. Tämän lisäksi käsittelemme tietoja henkilöistä, jotka ovat olleet jäseniä, pyrkineet jäseneksi. Lisäksi voimme kerätä tietoja henkilöistä, joilla on jäsenyyssuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu yhteys.

a) Henkilötiedot

 • Sukunimi, etunimet
 • Henkilötunnus
 • Postitusosoite, postinumero
 • Asiointikieli
 • Sukupuoli
 • Puhelinnumerot
 • Sähköpostiosoite

b) Jäsentiedot

 • Jäsenlaji
 • Vakuutuslaji
 • Liittymispäivä
 • Lisäyspäivä
 • Kassasta eropäivä, erosyy
 • Maksuerät
 • Vakuutusyhtiö
 • Pankkitili
 • Edellinen työttömyyskassa
 • Yrityksen nimi
 • Omistusprosentti/Perheen omistus
 • Aloituspäivä
 • Toimiala
 • Yhtiömuoto
 • Tehtävä

c) Muut tiedot

 • Tietojen avauspäivä
 • Tietojen viimeinen päivityspäivä
 • Luovutus- tai turvakielto
 • Vapaakenttä lisätiedoille ja muistiinpanoille

Etuustiedot

d) Työttömyyskassassa ylläpidetään maksatuksen ohjaustietoja:

 • Päivärahan hakija toimittaa työttömyyskassaan:
  • Ansiopäivärahahakemus
  • YEL/MYEL/TyEL-todistus vuosityötuloista, vähintään kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta
  • Todistus YEL/MYEL-eläkevakuutusmaksujen maksamisesta
  • Myyntivoitonselvityslomake, jonka liitteeksi tase- ja tuloslaskelma vähintään viimeiseltä täydeltä tilikaudelta sekä mahdollinen kauppakirja
 • Päivärahan hakijan päivärahan perusteena oleva palkka ja sovittelujakson pituus
 • Jäsenen saamat palkkatulot tai tulot sivutoimisesta yritystoiminnasta, sovittelujakso ja tietyt sosiaalietuudet, jotka vaikuttavat kassan maksaman etuuden määrään
 • Jäsenen lapsitiedot vaikuttavat lapsikorotusten maksamiseen jäsenelle, sekä Kelan lapsikorotusperintään
 • Kassa on velvoitettu tilittämään tietyt perinnät (ulosottoperinnät, Kelan perinnät) kassan maksamasta etuudesta
 • Kassan jäsenelle maksetuista etuuksista kerätään kumulatiivisia tietoja
 • Kassan jäsenelle maksetut etuuspäivät kerryttävät työttömyysturvalain mukaisia enimmäisaikalaskureita lain säännösten mukaan. Maksetut päivät kertyvät rekisterissä ylläpidettäviin laskureihin.
 • Rekisteriin tallentuu jäsenelle maksetut etuudet ja hänelle annetut päätökset
 • Rekisteriin tallentuu järjestelmän toimittajan kautta jäsenille lähettämät kirjeet ja postitse lähetetyt jäsenmaksulaskut.
 • Kassa on velvollinen seuraamaan etuuden hakijana olevan henkilön työssäoloehdon kertymistä.
 • Jäsenet voivat lähettää hakemuksia ja liitteitä sähköisen asioinnin kautta ja he voivat esittää kysymyksiä ja antaa palautetta sähköisen asioinnin kautta sekä muuttaa yhteistietojaan. Kysymykset, vastaukset ja muutospyynnöt tallentuvat rekisteriin.
 • Rekisteri sisältää tiedot niistä henkilöistä, joilta kassa perii tai on perinyt maksettua etuutta takaisin. Lisäksi rekisteri sisältää tarvittavat tiedot takaisinperittävästä etuudesta.
 • Rekisteriin tallennetaan tieto, mikäli kassan jäsen on valittanut saamastaan päätöksestä. Tämän jälkeen rekisteriin merkitään valitusasian seurantatietoja.
 • Rekisteriin tallentuu jäsentä koskevat laskutus- ja suoritustiedot
 • Rekisteriin kerätään jäsentä koskevat asiakirjat. Nämä asiakirjat voivat olla jäsenen itsensä toimittamia taikka hänen työnantajansa, viranomaisen tai muun ulkopuolisen tahon toimittamia.
 • Jäsenten puheluja koskevat tiedot: Muistiinpanoihin kirjataan puheluiden keskeisimmät tiedot.
 • Jäsenten puheluja koskevat tiedot: Rekisteriin kerätään jäsenten puheluista soittoaika, puhelun kesto ja puhelun hoitaneen käsittelijän tunnus. Jäsenten puhelut tallennetaan. Yrittäjäkassa taltioi asiakaspalvelun puheluita osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Näitä taltioita voidaan käyttää myös asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Taltiointi tapahtuu tietoturvallisesti eikä taltioita käytetä muihin tarkoituksiin tai luovuteta ulkopuolisille.
 • Verotiedot: Verottaja välittää kassalle vuosittain ennakonpidätystiedot sen jäsenistä. Jäsenet voivat myös itse toimittaa kassalle verokortin. Näitä ennakonpidätystietoja ylläpidetään rekisterissä. Kassan jäsenten verotietojen perusteella pidetään ennakonpidätystä maksetusta työttömyysturvasta.
 • Päivärahan hakijan työsuhteet: Suurtyönantajan omavastuun selvittämiseksi kassa on velvollinen tallentamaan ja ilmoittamaan Työllisyysrahastolle työnantajaan ja työsuhteeseen liittyviä tietoja vuonna 1950 tai myöhemmin syntyneistä vähintään 56—vuotiaista palkansaajan jälkisuojan perusteella etuutta saavista jäsenistä.
 • Päivärahan hakijalle annetut työvoimapoliittiset lausunnot
 • Kansaneläkelaitoksen kassalle välittämät tiedot: Rekisteriin tallennetaan Kansaneläkelaitoksen välittämät tiedot sen maksamista etuuksista. Tiedot välitetään niistä kassan jäsenistä, jotka ovat ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi ja ovat etuudenhakijoina kassassa.
 • Jäsenen työ- ja elinkeinotoimiston numero ja nimi
 • Vapaakenttä lisätiedoille
 • Tieto siitä, onko jäsen valtuuttanut toisen henkilön hoitamaan asiaansa

e) Verkkopalvelun evästetiedot

 • käyttäjän IP-osoite
 • käynnin kellonaika
 • vieraillut sivut
 • käytetty selaintyyppi
 • verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut Yrittäjäkassan verkkosivulle
 • palvelin, jolta käyttäjä on tullut Yrittäjäkassan verkkosivulle

Rekisteriin saadaan tietoja jäsenen toimittamasta jäsen- ja etuushakemuksesta liitteineen sekä työttömyysturvalain (1290/2002) 13 luku 1§:ssä mainituilta viranomaisilta:

 • Valtion ja kunnan viranomaiselta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;
 • Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuutuslaitokselta sekä eläkesäätiöltä;
 • Työnantajalta, toimeksiantajalta tai muulta työn teettäjältä, työttömyyskassalta, työpaikkakassalta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetulta koulutuspalvelujen tuottajalta ja muulta oppilaitokselta; taikka
 • muulta työllistymistä edistävän palvelun järjestäjältä.
 • Työvoimaviranomaiselta työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu työvoimapoliittinen lausunto ja maksatusilmoitus.
 • Rangaistuslaitokselta tiedot rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä; rangaistuslaitoksen on annettava tiedot välittömästi, kun henkilö otetaan rangaistuslaitokseen.
 • Kelan on ilmoitettava asianomaiselle työttömyyskassalle, jos ansioon suhteutetun päivärahan saajalle tai tämän puolisolle myönnetään lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukainen kotihoidon tuki.
 • Kelalla ja työttömyyskassalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä saada Verohallinnolta maksutta työttömyysetuuksien väärinkäytösten selvittämiseksi tarpeelliset tiedot työttömyysetuuksien saajien tuloista.

Lisäksi saamme jäsenen palkkatietoja kansallisesta tulorekisteristä (laki kansallisesta tulotietojärjestelmästä 13 §)

Lisäksi:

 • Verottaja toimittaa kassalle vuosittain kassan jäsenten ennakonpidätystiedot
 • Kela toimittaa kassalle etuudenhakijoita koskevat kelan maksamia etuuksia koskevat tiedot
 • Väestörekisterikeskus toimittaa kassalle jäsenten osoite- ja lapsitiedot sekä jäsenten kuolemaa koskevat tiedot
 • Työvoimahallinto toimittaa kassalle jäseniä koskevat työvoimapoliittiset lausunnot.

Yrittäjäkassa ylläpitää tietojen laatua päivittämällä henkilötietoja tietopalveluista, kuten verottaja, VRK ja TE-toimisto.

Yrittäjäkassan henkilökunnan oikeus käsitellä jäsenten henkilötietoja määräytyy tämän työtehtäväkuvan mukaisella käyttövaltuutuksella. Myös Yrittäjäkassan valtuuttamat ulkopuoliset palvelun tarjoajat voivat käsitellä rajoitetusti henkilötietoja. He käsittelevät tietoja Yrittäjäkassan puolesta ja lukuun. Käsittelystä on tehty osapuolia sitova sopimus, jossa on huomioitu tietosuojaa ja salassapitovelvollisuutta koskevat vaatimukset. Tiedon omistus ei siirry Yrittäjäkassalta kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Voimme lisäksi jakaa jäsenen henkilötietoja viranomaisille työttömyysturvalain 13 luvun perusteella. Jakaminen perustuu lakiin tai tietosuojaa koskeviin velvoitteisiin.

Tietojen luovutuksia tehdään esimerkiksi:

 • Eläketurvakeskukselle
 • verovirastolle
 • Työllisyysrahastolle
 • Kansaneläkelaitokselle
 • Työ- ja elinkeino- sekä Oikeusministeriölle
 • Finanssivalvonnalle
 • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle ja Vakuutusoikeudelle
 • poliisille ja tuomioistuimelle
 • vakuutus- ja eläkelaitoksille

Lisäksi voimme luovuttaa tietoja EU-maiden väliseen EESSI- sosiaaliturvatietojen sähköiseen tietojenvaihtojärjestelmään. Lisäksi voimme jäsenen suostumukselle luovuttaa tietoja muille tahoille, kuten eronnen tai erotetun jäsenen uudelle työttömyyskassalle sekä sosiaalitoimistolle.

Yrittäjäkassan tietoja ei luovuteta markkinointi- tai suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lähtökohtaisesti tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Joissain tilanteissa Yrittäjäkassa saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Yrittäjäkassa saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden lainsäädäntö ei tarjoa erityistä henkilötietojen suojaa tai joiden tietosuojalainsäädäntö on hyvin erilainen. Näissä tapauksissa Yrittäjäkassa varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien noudattamista.

Yrittäjäkassa käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Yrittäjäkassalla on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattu voimassa oleva peruste tietojen käsittelyyn, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Yrittäjäkassa kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen.

Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen huolto ja hävittäminen, takaavat sen, ettei henkilötietoja ei päädy luvattomasti kolmansille osapuolille. ATK-laitteet ja tietoverkko on fyysisesti suojattu, ja ne sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Tietoverkko on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

Pääsy rekisteriin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain työttömyyskassan tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (käyttöoikeudet, käyttäjätunnukset, salasanat). Pääsy tiloihin, joissa käsitellään tai arkistoidaan luottamuksellisia tietoja, sallitaan vain henkilöille, joiden on päästävä tiloihin työtehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tuotantotilojen ulko-ovet ovat valvontajärjestelmän piirissä. Työntekijöiden valvonta tapahtuu kulunvalvontajärjestelmän avulla. Rekisterinkäyttäjät ovat salassapitosopimuksen alaisia ja eivät näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.

Rekisteröitynä sinulla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos tarvitsemme lisäaikaa, olemme sinuun yhteydessä kuukauden aikana. Pyydämme ottamaan yhteyttä selosteen kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön oikeuksiesi käyttämiseen liittyen.

Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty

Jokainen Yrittäjäkassan jäsen voi tarkistaa helposti omat tietonsa Yrittäjäkassan sähköisessä asioinnissa (eAsiointi). eAsioinnissa voi lisäksi päivittää yhteystietoja sekä lähettää Yrittäjäkassalle viestin suojatusti.
Muuten käsiteltävien henkilötietojen osalta pyyntö voidaan tehdä lähettämällä sähköposti osoitteeseen tietosuoja@yrittajakassa.fi, josta lähetetään lisäohjeet. Tarkastuspyynnössä tulee yksityiskohtaisesti ilmoittaa, mitä tietoja ja miltä ajalta henkilö haluaa tarkistaa. Tarkastuspyyntö on pääsääntöisesti maksuton kerran vuodessa.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista

Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön. Suosittelemme pyynnön tekemistä sähköisen asiointipalvelun kautta.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista

Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot rekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
 • peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • tietojen käsittely on lain vastaista;

Yrittäjäkassalla voi olla oikeutettuun etuun tai lakiin perustuva oikeus käsitellä henkilötietojasi myös tietyn ajan jäsenyyden päättymisen jälkeen.

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

e) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada Yrittäjäkassalle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

f) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Yrittäjäkassan välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi.

Lupasi koskee seuraavia toimialueita:

yrittajakassa.fi

Käytämme evästeitä

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Yrittäjäkassa käyttää evästeitä parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

Evästeet eivät vahingoita laitettasi, eikä niiden avulla voi levittää haittaohjelmia. Hyväksymällä kaikki evästeet varmistat, että saat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme.

Millaisia evästeitä käytämme?

Välttämättömät evästeet

Sivustomme tarvitsee näitä automaattisesti aktivoituvia evästeitä, jotta se voi tarjota hyvän ja turvallisen käyttäjäkokemuksen. Välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivuston perustoiminnot, jotta yrittajakassa.fi-sivusto voi toimia oikein.

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme ottaa käyttöön hyödyllisiä toimintoja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi kuten esimerkiksi kielivalintojesi muistamisen.

Tilastolliset evästeet

Tilastollisten evästeiden tehtävä on tuottaa tai tarjota meille tietoa, joiden pohjalta voimme parantaa sivustomme käytettävyyttä ja asiakaskokemusta. Nämä evästeet kertovat meille, kuinka paljon palveluitamme käytetään, millaista niiden käyttö on ja mihin asioihin palveluiden kehityksessä tulee kiinnittää huomiota.

Esimerkiksi käytössämme oleva ExactMetrics-palvelu käyttää tilastollisia evästeitä. Tutkimme aina koontitietoa, emmekä tallenna henkilökohtaista tietoa sivuston käytöstä.

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä ja luotettavia yhteistyökumppaneitamme sijoittamaan kohdennettua mainontaa markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten sivustoille. Nämä evästeet ovat enimmäkseen mainosympäristön toimittajien (kuten Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, Google) asettamia.

Markkinointievästeiden avulla voimme rikastaa markkinoinnin kohdentamisessa hyödynnettävää tietoa kolmansien osapuolten kanssa jaetulla tiedolla ja sen perusteella kohdentaa mainontaa sen mukaan, mikä sinua kiinnostaa. Näin voimme tarjota paremmin tarpeitasi vastaavia etuja ja markkinointia. Käytämme kohdennetun mainonnan teossa esimerkiksi Googlen ja Facebookin mainonta- ja seurantapalveluita.

Kuinka hallita evästeiden käyttöä

Emme tallenna evästevalintaasi verkkosivustollemme, vaan suostumuksesi tallentuu web-selaimellesi. Evästevalintasi on voimassa 12 kuukautta, jos et muuta valintaasi. Voit milloin tahansa muuttaa aiemmin antamaasi suostumusta palaamalla evästeasetuksiin. Saatat joutua päivittämään verkkosivusi, jotta uudet asetukset tulevat voimaan.

Useimmat web-selaimet sallivat eväteiden hallinnan selaimen asetusten avulla. Voit halutessasi muuttaa web-selaimesi asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Yrittäjäkassan palvelusta, tulevat estetyiksi. Voit halutessasi muuttaa web-selaimesi asetuksia myös niin, että saat tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Yrittäjäkassan verkkopalvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

Verkkosivustoltamme löytyviin kolmannen osapuolen evästeisiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöjä. Heidän tietosuojakäytännöistään saat lisätietoa siitä, mihin muihin tarkoituksiin kolmannet osapuolet käyttävät tietoja.

Lisätietoa evästeistä  »

Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

Ymmärrämme tietosuojan merkityksen jäsenillemme sekä verkkosivustollamme vieraileville ja pyrimme pysymään näiltäkin osin kehityksen kärjessä. Yrittäjäkassa voi muuttaa tätä tietosuoja- ja rekisteriselostettaan. Muutokset tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

Yrittäjäkassan asiakaspuheluiden tallennusjärjestelmän tietosuojaseloste