Henkilötietojen suoja

Yrittäjän Työttömyyskassa (Yrittäjäkassa) hoitaa työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien korvauksen järjestämisen jäsenilleen. Tämän tehtävän hoitamiseksi Yrittäjäkassa ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja jäsenistä ja etuudensaajista. Henkilötietojen käsittelystä säädetään työttömyysturvalaissa.

Rekisterin pitäjä: Yrittäjän Työttömyyskassa y-0992639-5, Mannerheimintie 76 a 4. krs. 00250 Helsinki.

Rekisterin nimi: Yrittäjän Työttömyyskassan jäsen- ja etuusrekisteri.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Tietosuojavastaava Tanja Lindstedt, 09 622 4830

Mitä tietoja Yrittäjäkassa kerää?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työttömyyskassalle työttömyyskassalaissa (603/1984) ja
työttömyysturvalaissa (1290/2002) määrättyjen tehtävien hoitaminen.

Yrittäjäkassa kerää henkilötietoja jäsenyyden hakijoilta, jäseniltä ja etuudenhakijoilta sekä työnantajilta, toimeksiantajilta tai muilta työn teettäjiltä, työllistymistä edistävien palveluiden tuottajilta, muilta viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavilta yhteisöiltä. Lisäksi tietoja kerätään sellaisista viranomaisrekistereistä, joihin kassalla on laillinen käyttöoikeus.

Yrittäjäkassa kerää henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. Yrittäjäkassa pyrkii varmistamaan tietojen oikeellisuuden, täydellisyyden ja ajantasaisuuden. Yrittäjäkassa käyttää tunnisteena henkilötunnusta tai jäsennumeroa. Etuuksia myönnettäessä voidaan käsitellä myös arkaluonteisia kuten esimerkiksi terveydentilaa koskevia tietoja.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 2 luvun 8 §:n momentin 4 kohtaan ja 3 luvun 12 §:n 1 momentin 5 kohtaan sekä 13 §:ään.

Rekisterin tietosisältö:

– Henkilötunnus, nimi, kieli, sukupuoli, yhteystiedot ja pankkitilinumero
– yritysmuoto, y-tunnus/yrityksen nimi, tehtävä/asema, omistussuhteet ja määräysvalta
– vakuutustaso, eläkeyhtiö, eläkevakuutuksen alkamispäivä ja taso
– liittymispäivä, eropäivä, jäsenmaksut, vapautukset jäsenmaksusta, huojennettu jäsenmaksu
– hakemukset ja hakemusten liitteet
– päätökset, takaisinperinnät, työssäoloehdon seuranta, työhistoria
– käsittelymerkinnät ja muistiinpanot
– mahdolliset edelliset kassajäsenyydet (mahd. jälkisuojaoikeuden selvittämistä varten)

-Jäsenten puheluja koskevat tiedot: Rekisteriin kerätään jäsenten puheluista soittoaika, puhelun kesto ja puhelun hoitaneen käsittelijän tunnus. Jäsenten puhelut tallennetaan. Yrittäjäkassa taltioi asiakaspalvelun puheluita osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Näitä taltioita voidaan käyttää myös asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Taltiointi tapahtuu tietoturvallisesti eikä taltioita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Omat tiedot voi tarkistaa

Kaikilla rekisteröidyillä jäsenillä on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyytää mahdolliset virheet korjattaviksi. Tarkastusoikeus perustuu henkilötietolain 6 luvun 26 §:ään. Tarkastusoikeus on maksuton.

Tietojen luovuttaminen muille

Yrittäjäkassan rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi työvoimahallinnolle (TE-toimistot) Eläketurvakeskukselle, Kansaneläkelaitokselle, Finanssivalvonnalle, Verohallinnolle, Työllisyysrahastolle ja muille viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus saada kassalta tietoja. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin. Yrittäjäkassa voi palvelutoiminnassaan käyttää alihankkijoita, joille esimerkiksi postitusta varten luovutetaan tietoja. Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista.

Työttömyysturvalaki (1290/2002) 13 luku.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Henkilötietolaki (523/1999)

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrittäjäkassa ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli voimassaolevasta laista tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta ei muuta johdu.

Tiedot ovat Yrittäjäkassassa turvassa

Yrittäjäkassan henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus lain nojalla. Lisäksi Yrittäjäkassan työntekijät allekirjoittavat työsuhteen alkaessa vaitiolositoumuksen.

Yrittäjäkassan sisäisessä tietoverkossa on korkeatasoinen tietoturva. Henkilötietojen siirtämiseen yleisessä tietoverkossa käytetään riittävän turvallista salaustekniikkaa.

Digitaalinen jäsen- ja etuusrekisteri on suojattu työttömyyskassan käyttämien ICT-toimittajien järjestämällä vahvalla suojauksella ja palomuurilla.

Manuaalinen aineisto säilytetään turvalukitussa ja hälytysjärjestelmällä varustetussa tilassa.