Yrittäjäkassan asiakaspuheluiden tallennusjärjestelmän tietosuojaseloste

Yrittäjän Työttömyyskassa (Yrittäjäkassa)

Käyntiosoite: Museokatu 8, 00100 Helsinki

Postiosoite: PL 86, 00251 Helsinki

neuvonta@yrittajakassa.fi

​​​https://yrittajakassa.fi/

Yrittäjän Työttömyyskassa (Yrittäjäkassa)
tietosuoja@yrittajakassa.fi
puh. 09-622 4830
PL 86, 00251 Helsinki

Puhelinjärjestelmän asiakasrekisteri

Yrittäjäkassa käsittelee tietojasi työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain perusteella. Yrittäjäkassa voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi muun velvoittavan lainsäädännön perusteella. Lisäksi Yrittäjäkassalla on toimintansa harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten toiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen, ja henkilötietojasi voidaan käsitellä myös näillä perusteilla.

Tietoja käytetään ensisijaisesti etuusasioiden käsittelyssä varmentamaan palvelutapahtumaa. Tietoja voidaan myös käyttää Yrittäjäkassan asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen palvelun laadun kehittämiseksi.

Yrittäjäkassa tallentaa saapuvat puhelut. Puhelut tallentuvat automaattisesti ja tietosisältönä on asiakkaan itsensä tai taustatukipuheluissa palveluneuvojan ilmoittamat tiedot, joita ovat esimerkiksi:

 • Soittoaika
 • Puhelun kesto
 • Puhelun hoitaneen käsittelijän tunnus
 • Nimi
 • Jäsennumero
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Asumistiedot
 • Perhesuhdetiedot
 • Verotustiedot
 • Tulotiedot
 • Ennakonpidätystiedot
 • Etuustiedot
 • Jäsenmaksulaskutuksen tiedot

Tietoja saadaan asiakkaalta itseltään tai palveluneuvojalta puhelimitse.

Yrittäjäkassassa henkilökunnan oikeus käsitellä jäsenten henkilötietoja määräytyy tämän työtehtäväkuvan mukaisella käyttövaltuutuksella.

Yrittäjäkassassa on käytössä takaisinsoittopalvelu, josta välittyy sähköpostitse puhelinnumero sekä soittoaika kassaan. Nämä tiedot poistetaan välittömästi takaisinsoiton jälkeen.

Emme tee säännönmukaisia luovutuksia. Voimme kuitenkin jakaa jäsenen henkilötietoja viranomaisille. Jakaminen perustuu lakiin tai tietosuojaa koskeviin velvoitteisiin. Yrittäjäkassa saattaa jakaa henkilötietojasi myös tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Puhelutallenteita säilytetään pääsääntöisesti 12 kk ajan sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Puheluiden tallennus on otettu käyttöön 10/2023.

Yrittäjäkassassa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Yrittäjäkassa käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Pääsy rekisteriin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietoihin, ohjelmiin ja järjestelmiin pääsy on rajattu vain työttömyyskassan tehtäviä hoitaville henkilöille teknisin keinoin (käyttöoikeudet, käyttäjätunnukset, salasanat). Pääsy tiloihin, joissa käsitellään tai arkistoidaan luottamuksellisia tietoja, sallitaan vain henkilöille, joiden on päästävä tiloihin työtehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tuotantotilojen ulko-ovet ovat valvontajärjestelmän piirissä. Työntekijöiden valvonta tapahtuu kulunvalvontajärjestelmän avulla. Rekisterinkäyttäjät ovat salassapitosopimuksen alaisia ja eivät näin ollen saa luovuttaa käsittelemäänsä tietoa eteenpäin.

Rekisteröitynä sinulla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos tarvitsemme lisäaikaa, olemme sinuun yhteydessä kuukauden aikana. Pyydämme ottamaan yhteyttä selosteen kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön oikeuksiesi käyttämiseen liittyen.
Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty

Jokainen Yrittäjäkassan jäsen voi tarkistaa helposti omat tietonsa Yrittäjäkassan sähköisessä asioinnissa. eAsioinnissa voi lisäksi päivittää yhteystietoja sekä lähettää Yrittäjäkassalle viestin suojatusti.

Muuten käsiteltävien henkilötietojen osalta pyyntö voidaan tehdä lähettämällä sähköposti osoitteeseen tietosuoja@yrittajakassa.fi, josta lähetetään lisäohjeet. Tarkastuspyynnössä tulee yksityiskohtaisesti ilmoittaa, mitä tietoja ja miltä ajalta henkilö haluaa tarkistaa. Tarkastuspyyntö on pääsääntöisesti maksuton kerran vuodessa.

b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista
Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön. Suosittelemme pyynnön tekemistä eAsiointi palvelun kautta.

c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista

Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot rekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
 • peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • tietojen käsittely on lain vastaista;

Yrittäjäkassalla voi olla lakiin perustuva oikeus käsitellä henkilötietojasi myös tietyn ajan jäsenyyden päättymisen jälkeen.

d) Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti.

e) Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla oikeus saada Yrittäjäkassalle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

f) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Yrittäjäkassan välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi.

Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

Ymmärrämme tietosuojan merkityksen ja pyrimme pysymään näiltäkin osin kehityksen kärjessä. Yrittäjäkassa voi muuttaa tätä asiakaspuheluiden tallennusjärjestelmän tietosuojaselostetta. Muutokset tullaan julkaisemaan tällä sivulla.