Yrittäjäkassa

Yrittäjäkassa on poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton työttömyyskassa yrittäjille. Yrittäjäkassassa on tällä hetkellä noin 30 000 jäsentä. Kassa maksaa päivärahaa keskimäärin 850 jäsenelle kuukausittain.

Yrittäjäkassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun ansiotuen sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien etuuksien maksaminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kassaa hallinnoivat kassan jäsenet. Yrittäjäkassan ylintä päätösvaltaa käyttää kassan kokous, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassan hallitus vastaa siitä, että kassan asioita hoidetaan lakien, kassan sääntöjen ja kassan kokouksen päätösten mukaisesti.

Yrittäjäkassassa työskentelee kassanjohtaja Merja Jokisen lisäksi 17 toimihenkilöä, jotka hoitavat mm. asiakaspalveluun ja päivärahahakemusten käsittelyyn liittyviä tehtäviä.