Yrittäjäkassa

Yrittäjän Työttömyyskassan (ent. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT) toiminta alkoi 25 vuotta sitten vuonna 1995, kun lainsäädäntö mahdollisti yrittäjille suunnatun työttömyyskassan perustamisen. Samaan aikaan Suomeen perustettiin myös toinen yrittäjien työttömyyskassa eli Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT. Kassat fuusioituivat 1.1.2020 SYT nimen alle.

1.6.2020 alkaen SYT muutti nimensä Yrittäjän Työttömyyskassaksi eli Yrittäjäkassaksi.

Yrittäjäkassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun ansiotuen sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien etuuksien maksaminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kassaa hallinnoivat kassan jäsenet. Yrittäjäkassan ylintä päätösvaltaa käyttää kassan kokous, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassan hallitus vastaa siitä, että kassan asioita hoidetaan lakien, kassan sääntöjen ja kassan kokouksen päätösten mukaisesti.

Yrittäjäkassa on tarkoitettu yrittäjille, maatalousyrittäjille, yrittäjän puolisoille, yrityksen osaomistajille, kevytryrittäjille ja ammatinharjoittajille toimialasta ja yritysmuodosta riippumatta. Testaa katsotaanko sinut yrittäjäksi työttömyysturvassa.

Yrittäjäkassassa työskentelee kassanjohtaja Merja Jokisen lisäksi 17 toimihenkilöä, jotka hoitavat mm. asiakaspalveluun ja päivärahahakemusten käsittelyyn liittyviä tehtäviä.

Yrittäjäkassassa on tällä hetkellä yli 30 000 jäsentä. Kassa maksaa päivärahaa keskimäärin 850 jäsenelle kuukausittain.

Yrittäjäkassa on poliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yrittäjien oma työttömyyskassa.

Kassan ohjaus ja valvonta

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa työttömyyskassoille etuuksien toimeenpanoa ohjaavat soveltamisohjeet.

Työttömyyskassoissa etuuksien toimeenpanoa valvoo Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta valvoo ja tarkastaa, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa ja käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. Finanssivalvonta seuraa ja arvioi valvottaviensa taloudellista asemaa, johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedellytyksiä sekä toimintaympäristön muutoksia.