Tietoa Yrittäjäkassasta

Yrittäjän Työttömyyskassan (ent. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT) toiminta alkoi 27 vuotta sitten vuonna 1995, kun lainsäädäntö mahdollisti yrittäjille suunnatun työttömyyskassan perustamisen. Samaan aikaan Suomeen perustettiin myös toinen yrittäjien työttömyyskassa eli Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT. Kassat fuusioituivat 1.1.2020 SYT nimen alle.

18.6.2020 alkaen SYT muutti nimensä Yrittäjän Työttömyyskassaksi eli Yrittäjäkassaksi.

Kassan tehtävät ja hallinto

Yrittäjäkassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun ansiotuen sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien etuuksien maksaminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kassaa hallinnoivat kassan jäsenet. Yrittäjäkassan ylintä päätösvaltaa käyttää kassan kokous, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassan hallitus vastaa siitä, että kassan asioita hoidetaan lakien, kassan sääntöjen ja kassan kokouksen päätösten mukaisesti.

Yrittäjäkassassa työskentelee kassanjohtaja Merja Jokisen lisäksi 19 toimihenkilöä, jotka hoitavat mm. asiakaspalveluun ja päivärahahakemusten käsittelyyn liittyviä tehtäviä.

Yrittäjäkassa on noin 27 000 jäsentä. Kassa maksaa päivärahaa keskimäärin 650 jäsenelle kuukausittain.

Kassan ohjaus ja valvonta

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena toimeentuloturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa työttömyyskassoille etuuksien toimeenpanoa ohjaavat soveltamisohjeet.

Työttömyyskassoissa etuuksien toimeenpanoa valvoo Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta valvoo ja tarkastaa, että työttömyyskassat noudattavat lakia ja hyvää vakuutustapaa ja käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja. Finanssivalvonta seuraa ja arvioi valvottaviensa taloudellista asemaa, johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedellytyksiä sekä toimintaympäristön muutoksia.