Markkinoinnin tietosuojaseloste

Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella informoimme Yrittäjän Työttömyyskassan markkinointi- ja sidosryhmärekisteriin tallennetuista tiedoista sekä miten tietoja käsitellään ja mihin niitä käytetään.

Yrittäjän Työttömyyskassa

Yrittäjän Työttömyyskassa (Yrittäjäkassa)

toimitus@yrittajakassa.fi, tietosuoja@yrittajakassa.fi

puh. 09 622 4830

PL 86, 00251 Helsinki

Markkinointi- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Julkisista rekistereistä saatujen tietojen osalta, perusteena on kassan oikeutettu etu.

Henkilötietoja käytetään:

 • kassan jäsenyyden markkinointiin
 • tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen
 • kyselyjen tekemiseen
 • tapahtumakutsujen lähettämiseen
 • tapahtumien järjestämiseen
 • arvontojen järjestämiseen ja palkintojen lähettämiseen kyselyjen arvonnassa voittaneille
 • median ja sidosryhmien edustajien tavoittamiseen
 • analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteri sisältää seuraavat luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot:

 • Nimi
 • Yrityksen nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Median tai sidosryhmien edustajan organisaation nimi ja asema organisaatiossa
 • Muut rekisteröidyn itse mahdollisesti antamat tiedot
 • Pääsääntöisesti saamme tiedot suoraan henkilöltä itseltään esimerkiksi hänen ilmoittautuessa Yrittäjäkassan tilaisuuteen, tilatessa uutiskirjeen, tai muun tiedotteen, täyttäessä kyselyn yhteystietolomakkeen tai muulla vastaavalla tavalla antamalla itse tietonsa Yrittäjäkassalle.
 • Median ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kerätään julkisista lähteistä
 • Asiakaskyselyyn vastaavat henkilöt ilmoittautuvat itse palkintojen arvontaan täyttämällä kyselyn yhteystietolomakkeen.

Yrittäjäkassan henkilökunnan oikeus käsitellä tämän rekisterin henkilötietoja määräytyy työtehtäväkuvan mukaisella käyttövaltuutuksella. Myös Yrittäjäkassan valtuuttamat ulkopuoliset palvelun tarjoajat voivat rajoitetusti käsitellä henkilötietoja. He käsittelevät tietoja ainoastaan Yrittäjäkassan puolesta ja toimeksiannosta. Käsittelystä on tehty osapuolia sitova sopimus, jossa on otettu huomioon tietosuojaa ja salassapitovelvollisuutta koskevat vaatimukset.

Tällaisia sopimuskumppaneita ovat Lianatech, Pipedrive ja Hubble.

Lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Joissain tilanteissa Yrittäjäkassa saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Yrittäjäkassa saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden lainsäädäntö ei tarjoa erityistä henkilötietojen suojaa tai joiden tietosuojalainsäädäntö on hyvin erilainen. Näissä tapauksissa Yrittäjäkassa varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan asianmukaisesti sovellettavan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien noudattamista.

Yrittäjäkassa kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ja tarpeellisia käsittelytarkoituksen kannalta. Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä eikä kauemmin kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen.

Varmistamme, että tietojenkäsittelylaitteet huolletaan ja hävitetään turvallisesti. Tiedonkäsittelylaitteet ovat teknisesti suojattu ja niihin pääse vain yksiöllisillä tunnuksilla. Tietoverkko ja verkkolaitteet ovat suojattuja palomuurilla ja sijaitsee lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisteriin pääsy on rajattu ainoastaan tarvittaville työntekijöille, joilla on käyttäjätunnukset ja salasanat. Pääsy tiloihin, joissa käsitellään tai arkistoidaan luottamuksellisia tietoja, sallitaan vain henkilöille, joiden on päästävä tiloihin työtehtäviensä hoitamisen vuoksi. Kaikilla työntekijöillämme on salassapitosopimukset, jotka estävät tietojen luovuttamisen ulkopuolisille

Sopimukset velvoittavat alihankkijoitamme suojaamaan käsittelyssään olevat tiedot tietosuoja-asetuksen edellyttämillä tavoilla.

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen.

Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman pian, viimeistään kuukauden kuluessa. Jos tarvitsemme lisäaikaa, olemme sinuun yhteydessä kuukauden aikana. Pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä kassan rekisterin sähköpostitse osoitteeseen toimitus@yrittajakassa.fi (tai tietosuoja@yrittakassa.fi) oikeuksiesi käyttämiseen liittyen.

Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

 1. a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta käsitellään

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyynnössä tulee yksityiskohtaisesti ilmoittaa, mitä tietoja ja miltä ajalta haluat tarkistaa. Tarkastuspyyntö on pääsääntöisesti maksuton kerran vuodessa. Pyyntö voidaan tehdä lähettämällä viesti osoitteeseen toimitus@yrittajakassa.fi (tai tietosuoja@yrittakassa.fi), josta lähetetään lisäohjeet.

 1. b) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista

Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit välittää kassalle henkilötietojen korjauspyynnön sähköpostitse toimitus@yrittajakassa.fi (tai tietosuoja@yrittakassa.fi).

 1. c) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista

Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot rekisteristämme, mikäli peruutat antamasi suostumuksen, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suosittelemme pyynnön tekemistä sähköpostitse toimitus@yrittajakassa.fi (tai tietosuoja@yrittakassa.fi).

 1. d) Voit myös kieltää Yrittäjäkassaa lähettämästä sinulle markkinointiviestejä tai uutiskirjeitä. Kieltoviestin lähettämislinkki löytyy jokaisen uutiskirjeen lopusta.
 2. f) Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja kassan välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi.

 

Jos haluat poistaa henkilötietoja/-tietosi tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, suosittelemme kirjallisen pyynnön tekemistä sähköpostitse toimitus@yrittajakassa.fi (tai tietosuoja@yrittakassa.fi).

Uutiskirjeiden ja tiedotteiden vastaanottajien tietoja säilytetään niin kauan kuin tiedot ovat käsittelyn kannalta olennaisia tai ne pyydetään poistamaan.

Tapahtumaan kutsuttujen ja osallistujien tietoja säilytetään vuosi.

Median ja sidosryhmien edustajien yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat käsittelyn kannalta tarpeellisia ja ajantasaisia.

Palkintojen arvontaan osallistuvien tietoja säilytetään siihen asti, kun palkinnot on lähetetty arvonnan voittajille.

Yrittäjäkassa varaa oikeuden päivittää tätä selostetta. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 1.3.2024. Kulloinkin voimassa olevan selosteen löydät osoitteesta yrittajakassa.fi/markkinoinnin-tietosuojaseloste/