Etuuksien vaikutus

Sosiaalietuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.

Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha ja kuntoutusraha.

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa osatyökyvyttömyyseläke tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella.

Lasten kotihoidontuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta.

Voit tarkistaa seuraavista listoista, kuinka eri sosiaalietuudet vaikuttavat päivärahan maksamiseen. Sinun tulee päivärahaa hakiessasi ilmoittaa saamistasi etuuksista, vaikka ne eivät vaikuttaisikaan päivärahaan.

Etuudet, joilla ei ole vaikutusta

Nämä etuudet eivät yleensä pienennä päivärahaa eivätkä estä sen maksamista

 • Perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • Asumistuki tai eläkkeensaajan asumistuki
 • Itse itsellesi ottama vapaaehtoinen eläke
 • Lapsilisä
 • Lasten kotihoidon tuen kuntalisä
 • Osittainen hoitoraha (osittainen hoitovapaa)
 • Puolisolle maksettava joustava hoitoraha
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • Toimeentulotuki (Työttömyyspäiväraha voi kuitenkin vaikuttaa toimeentulotukeen.)
 • Omaishoidosta, perhehoidosta tai tukihenkilönä toimimisesta saatu palkkio, mikäli TE-toimisto on antanut esteettömän työvoimapoliittisen lausunnon
 • Eläkettä saavan hoitotuki
 • Haittaraha tapaturmavakuutuslain perusteella
 • Elinkorko ja täydennyskorko sotilasvammalain perusteella
 • Vammaistuki (vammaisetuuksista annetun lain (571/2007) mukainen vammaistuki)
 • Sotilasavustus
 • Sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • Ylimääräiset sotaeläkkeet
 • Erityisten kustannusten korvaus tapaturmavakuutuslain tai sotilasvammalain perusteella
 • Muun kuin lakisääteisen vakuutuksen, esimerkiksi yksityistapaturmavakuutuksen tai sairauskuluvakuutuksen, perusteella maksettava korvaus
 • Henkilön itselleen ottama vapaaehtoinen eläkevakuutus
 • Toisen valtion lainsäädännön perusteella myönnetty etuoikeutettu tulo

Vähentävät etuudet

Sosiaalietuudet, jotka yleensä vähennetään päivärahasta

 • Lasten kotihoidon tuki (hoitoraha ja hoitolisä)
 • Joustava hoitoraha (puolison saama etuus ei vaikuta)
 • Työeläkelakien mukainen osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki
 • Työeläkelakien mukainen osa-aikaeläke
 • Luopumiseläke ja luopumiskorvaus
 • Kansaneläkelain 12 § 4 momentin mukainen sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden perusteella maksettava kansaneläke ja esimerkiksi tätä eläkettä täydentämään myönnetty takuueläke
 • Sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke (elinkoron täydennyskorko), jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • Tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Työnantajan järjestämä vapaaehtoinen eläke tai lisäeläke
 • Toisesta valtiosta saatu eläke tai muu etuus täyden tai osittaisen työkyvyttömyyden perusteella
 • Rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)
 • Opintotuki (jos Kela ei ole perinyt etuutta takaisin) ja asumislisä
 • Vanhuuseläke, joka on myönnetty kun VaEL 8 §:n 1 mom. mukainen eroamisikä on saavutettu
 • Vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • Elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, joka on myönnetty tapaturmavakuutuslain perusteella ja jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Takuueläke, jos se on myönnetty jonkin edellä mainitun etuuden täydennykseksi

Estävät etuudet

Monet sosiaali-, työsuhde- ja eläke-etuudet estävät työttömyysturvan maksamisen. Tällaisia ovat:

 • Sairausvakuutuslain perusteella myönnetty sairauspäiväraha tai osasairauspäiväraha
 • Ansionmenetyskorvaus kuntoutustoimenpiteiden ajalta
 • Ansiomenetyskorvaus tapaturmavakuutuksen tai sotilasvammalain perusteella
 • Vanhuuseläke ja varhennettu vanhuuseläke
 • Vanhuuseläke täysien palvelusvuosien perusteella
 • Yksilöllinen varhaiseläke
 • Työkyvyttömyyseläke tai muu täyden työkyvyttömyyden perusteella myönnetty etuus
 • Kuntoutustuki ja kuntoutusraha
 • Luopumistuki
 • Työttömyyseläke
 • Takuueläke, joka on myönnetty täydentämään kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä
 • EU/ETA-maasta myönnetty vanhuuseläke, kun se voidaan rinnastaa Suomessa myönnettyyn eläkkeeseen
 • Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • Erityishoitoraha
 • Aikuiskoulutuslakiin perustuva koulutustuki
 • Lain tai työehtosopimuksen mukainen irtisanomisaika, jolta olisi maksettava palkkaa

Jos jäsen saa kansaneläkettä kansaneläkelain 22 §:n 2 momentin perusteella, tai jotakin muuta lakisääteistä etuutta, jota edellä ei ole mainittu, hänen päivärahansa pienenee etuuden verran.

Kun edellä mainittuja etuuksia muunnetaan päiväkohtaisiksi, kuukauteen lasketaan sisältyvän 21,5 päivää.