Takaisinperintä

Päivärahan hakijalla on ilmoitusvelvollisuus

Ilmoita päivärahahakemuksella, jos sinulle on maksettu esimerkiksi palkkaa, työsuhteesta, omasta työstä tai yritystoiminnasta saatua ansiotuloa tai muuta vastiketta, korvausta tai taloudellista etua, tai olet hakenut tai saanut jotain sosiaalietuutta. Kassa saa tulorekisteristä tiedon palkkatuloista ja vuodesta 2021 lähtien sieltä löytyy tieto myös maksetuista etuuksista. Sinun ei siis tarvitse toimittaa palkkalaskelmaa hakemuksen liitteeksi.  Yritystoiminnan tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan ne on toimitettava kassaan itse. Kassa pyytää lisätietoja tarvittaessa. Lue lisää kohdista Miten haen soviteltua päivärahaa? ja Sovittelussa huomioon otettava tulo.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa takaisinperintään

Väärin perustein maksetut päivärahat on perittävä takaisin. Kun työttömyysetuutta on maksettu aiheetta, eli kun työttömyysetuuden saajalla ei ole lainkaan ollut oikeutta etuuteen tai kun etuutta on maksettu määrältään liian suurena, tehdään takaisinperintä. Kassa perii liikaa maksetun etuuden takaisin riippumatta liikamaksun syystä.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa mahdollisen takaisinperinnän lisäksi hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen tai erottaa jäsenyydestään sen, joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa myös tutkintapyyntöön ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin riippuen siitä, onko teko ollut tahallinen. Jos teko katsotaan tahalliseksi, kassa saattaa joutua tekemään asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Toimenpiteet liikamaksun yhteydessä

Kun sinulle on maksettu etuutta aiheetta tai määrältään liian suurena, olemme sinuun yhteydessä sähköpostilla tai kirjeitse. Kuulemiskirjeessä selvitetään tilanne ja annetaan sinulle mahdollisuus selvittää onko päivärahaa maksettu aiheettomasti, kuinka suuri on aiheeton maksu ja onko takaisinperintä mielestäsi kohtuullinen. Mahdollisten virheellisten päätösten oikaisemiseen kassa tarvitsee sinulta suostumuksen.

Kuulemisen jälkeen asia käsitellään mahdollisimman pikaisesti Yrittäjäkassassa. Sinulle toimitetaan kyseiseltä ajalta uudet valituskelpoiset päätökset ja liikaa maksettu suoritus joko kuitataan tulevista työttömyysetuuksista tai toimitetaan pankkisiirto maksua varten. Jos et maksa liikamaksua sovitulla tavalla etkä esitä perusteltua syytä maksamatta jättämiselle, työttömyyskassa voi antaa takaisinperintäasian ulosottoviranomaisen hoidettavaksi.

Jos pyydät liikamaksun takaisinperinnästä luopumista, sinun tulee esittää luotettava selvitys taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista työttömyyskassaa varten.

Liikamaksun takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai osaksi, jos se katsotaan kohtuulliseksi, tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen. Jos liikamaksu johtuu vilpillisestä menettelystä, liikamaksu peritään aina takaisin.

Takautuva eläke tai muu etuus

Jos sinulle myönnetään takautuvasti esimerkiksi sairauspäiväraha tai työkyvyttömyyseläke samalle ajalle, jolta olet saanut työttömyyspäivärahaa, kassa perii etuuden ensisijaisesti maksajalta (Kela tai vakuutusyhtiö).