Sovittelussa huomioon otettava tulo

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat: työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset lomaraha ja lomaltapaluuraha sekä lomakorvaus siltä osin kun sitä ei jaksoteta osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka irtisanomisajan palkka siltä osin kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantieemi työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen työaikapankkiin säästetty ja sieltä nostettu rahallinen korvaus työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verollisilta osin immateriaalioikeuksiin perustuva korvaus, kuten rojalti, käyttökorvaus, tekijänoikeuskorvaus ja korvaus työsuhdekeksinnöstä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastossa ja laitoksessa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio palkkaan rinnastettava palkkio palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa palveluraha yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettuna metsätalouden puhdasta tuloa osinkotulojen ansiotulo-osa peitellyn osingon ansiotulo-osa kokouspalkkio muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo. Sovittelussa huomioon otettavaa tuloa eivät ole: työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan kokoaikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka kokoaikaiseen työhön perustuva vuosiloma-ajan palkka tavanomainen veroton luontois- ja henkilökuntaetu yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin odotusajan palkka vahingonkorvaus rahalahja stipendit ja apurahat verottomalta osin työsuhdelainan korkoetu työpaikan ...

Tulorekisteri

Palkkatiedot tulorekisteristä Työttömyyskassat hyödyntävät etuuspäätösten perustana tulorekisterin tietoja 1.1.2020 lähtien. Tulorekisterin myötä etuushakemuksen mukana ei tarvitse toimittaa niin paljon liitteitä. Kassa pyytää tarvittaessa lisätietoja hakijalta. Mitä tietoja työttömyyskassat saavat tulorekisteristä? Työttömyyskassat saavat tulorekisteristä sellaiset tiedot, jotka vaikuttavat etuuden määrään tai etuusoikeuteen. Tällaisia ovat mm. työttömyyttä edeltävät palkkatulot (pois lukien yrittäjän YEL- tai MYEL-työtulotiedot) ja työsuhdetiedot sekä työttömyyden aikaiset tulot. Edellytyksenä tietojen hakemiselle on, että olet hakenut etuutta työttömyyskassasta. Lisäksi työttömyyskassa saa tulorekisteristä tiedot palkasta, jota maksetaan samalle ajalle etuuden kanssa. Mitä tietoja työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin? Työnantajat ovat ilmoittaneet palkat tulorekisteriin tammikuusta 2019 alkaen. Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin. Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Vähintään suppeiden palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on työnantajalle pakollista. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia täydentäviä tietoja. Näitä ovat esimerkiksi tiedot poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista. Miksi minulta pyydettiin palkkatodistus? Tulorekisteri helpottaa etuuden hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, tai siitä, että tilanteessasi tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn. Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot ...

Mitä teen, kun työttömyyteni päättyy?

Jos siirryt palkansaajaksi, sinun kannattaa liittyä heti johonkin palkansaajakassaan. Yrittäjäkassan jäsenenä ei voi kerryttää palkansaajan työssäoloehtoa. Lisätietoa palkansaajakassoista löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta. Jos aloitat uuden yritystoiminnan, ilmoita asiasta TE-toimistoon ja kassaan. Kassan sivuilta löytyvillä lomakkeilla voit ilmoittaa myös uudet yrityksen tiedot jäsenrekisteriä varten. Jos siirryt eläkkeelle tai tulet työkyvyttömäksi, ilmoita asiasta kassaan. Tilanteesta riippuen sinun kannattaa joko erota kassasta tai hakea huojennettua jäsenmaksua. Lue tarkemmin toimintaohjeita eri tilanteisiin kohdasta Mitä päivärahan jälkeen?

Aloitin palkkatyön, pitääkö minun vaihtaa kassaa?

Jos toimit päätoimisena palkansaajana, sinun kannattaa siirtyä johonkin palkansaajakassaan, jotta sinulle alkaa kertyä palkansaajan työssäoloehto. Palkansaajakassaan voi liittyä, jos on palkansaajan työssäoloehdon täyttävässä työssä. Työn pitää olla työnantajan valvottavissa ja vähimmäistyöaika on 18 tuntia viikossa. Palkan tulee olla kokoaikatyössä vähintään 1 283 euroa kuukaudessa (vuoden 2022 tasossa). Palkansaajakassoja on Suomessa 17 ja niiden yhteystiedot löytyvät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön sivuilta. Yrittäjäkassassa kerrytetty päivärahaoikeus säilyy palkansaajakassassa, kunnes palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt. Siirtyessäsi yrittäjyydestä palkkatyöhön ja liittyessäsi palkansaajakassaan varmista, että jäsenmaksusi Yrittäjäkassaan on maksettu eropäivään saakka. Jotta kerryttämäsi ansioturva säilyy kassasta toiseen siirtyessäsi, kassajäsenyyksien väliin ei saa jäädä yli kuukauden vakuuttamatonta jaksoa. Palkansaajakassan työssäoloehto ja vakuutettuna oloaika on 26 viikkoa, ei-omistavilla yrittäjän perheenjäsenillä 52 viikkoa. Tämä tarkoittaa sitä vähimmäisaikaa, joka on oltava kassan jäsenenä ja samaan aikaan palkkatyössä, jotta päivärahaoikeuden voi saada. 2020 väliaikainen muutos: työttömyysturvan väliaikaiset lait Jos jäät työttömäksi ennen kuin palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt, voi palkansaajakassa maksaa jälkisuojan perusteella ansiopäivärahaa. Tällöin päiväraha määräytyy Yrittäjäkassan vakuutustasojen ja työtulon mukaan. Jos Yrittäjäkassa on jo maksanut päivärahaa, jatkaa palkansaajakassa samansuuruisen päivärahan maksamista. Päivärahaa maksetaan jäljellä olevat päivät enimmäisajasta (300, 400 tai 500 päivää). Jos aloitat päätoimisen palkkatyön, lähetä liittymislomake palkansaajakassaan. Suosittelemme valtuuttamaan uuden kassan erottamaan sinut Yrittäjäkassasta. Tällöin jäsenyyteen ei tule katkosta ja säilytät ...

Miten tehty työ ja palkka tai yritystoiminnasta saatu tulo vaikuttavat päivärahaan?

Sinulla on työttömänä ollessasi mahdollisuus ottaa vastaan lyhytaikaisia tai osa-aikaisia töitä menettämättä oikeuttasi työttömyyspäivärahaan. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Maksujakson työttömyyspäiviltä maksetaan tällöin täyttä ansiopäivärahaa, ellei maksamiselle ole muita esteitä. Jos olet työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön tai alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ilmoita asiasta TE-toimistoon ja kassaan, toimita päivärahahakemuksen liitteeksi työsopimus ja ilmoita työtunnit päivärahahakemuksella. Sovittelussa otetaan huomioon seuraavat ansiotulot: sovittelussa huomioon otettava tulo. Kassa saa tulorekisteristä tiedon palkkatuloista ja maksetuista etuuksista. Yritystoiminnan tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan ne on toimitettava kassaan itse. Kassa pyytää lisätietoja tarvittaessa. Sovitellun päivärahan hakemisesta kerrotaan sivulla Miten haen soviteltua päivärahaa. Sovittelussa tarkastellaan työaikaa ja ansioita Kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaikasi ei ylitä 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa (279 € neljässä viikossa) ilman ansioturvan pienentymistä. Silloin kun työtulo on suurempi kuin 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljässä viikossa, ansiopäiväraha sovitellaan, eli päivärahasta vähennetään puolet suojaosan ylittävästä työtulosta. Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä, ellei maksamiselle ole muita esteitä. Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan niin suuri, kuin päivärahan perusteena oleva palkka (nk. 100 % sääntö). Työtuloa ei kuitenkaan huomioida enimmäismäärässä, jos se jää alle suojaosan. Voit siis ansaita 300 euroa kuukaudessa tai 279euroa neljässä ...

Miten haen soviteltua päivärahaa?

Ilmoita TE-toimistoon aloittaessasi palkkatyön, yritystoiminnan tai oman työn. TE-toimisto tutkii, onko työnteko tai yritystoiminta esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle ja antaa mahdollisesti asiasta lausunnon tai tiedotteen työttömyyskassalle. Ilmoita työn aloittamisesta myös kassalle seuraavan päivärahahakemuksen yhteydessä. Palkkatiedot kassa saa tulorekisteristä. Sinun tulee toimittaa kopio työsopimuksesta hakemuksen liitteeksi. Mikäli et ole tehnyt kirjallista työsopimusta, työnantajan tulisi täyttää työnantajan selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Tulot sovitellaan 1.4.2019 alkaen palkan maksuajankohdan mukaan. Hae päivärahaa samalta jaksolta, kun osa-aikatyön palkka maksetaan, kuitenkin vähintään neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolta. Merkitse päivärahahakemukseen työskentelypäivien kohdalle työssä ja kirjoita tuntisarakkeeseen tehdyt työtunnit. Ilmoita hakemuksella myös onko sinulle maksettu palkkaa hakujakson aikana. Kassa voi maksaa päivärahan vasta saatuaan palkkatiedot tulorekisteristä. Voit halutessasi toimittaa palkkalaskelman hakemuksen liitteeksi. Hakemuksessa ilmoittamiesi työtuntien tulee täsmätä palkkatodistuksen työtuntien kanssa. Jos työaika ylittää sovittelujakson aikana 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta, päivärahaa ei voida maksaa. Tällöin eivät myöskään päivät kulu enimmäisajan laskurista. Päivärahan enimmäisaika ei kerry ajalla 1.7.-31.12.2020. Lue lisää väliaikaisista muutoksista vuonna 2020 ja 2021. Sinun ei tarvitse lähettää päivärahahakemusta kassaan, mikäli tiedät työtuntien ylittävän 80 prosentin rajan tai ansioiden ylittävän päivärahan perusteena olevan palkan. Toimita kuitenkin mahdollinen työsopimus ja -todistus mahdollisen seuraavan päivärahahakemuksen liitteeksi. Huomioi, että yrittäjäkassan jäsenelle ei kerry palkansaajan työssäoloehtoa ja kassan vaihtaminen saattaa olla aiheellista. Voit ...

Takaisinperintä

Päivärahan hakijalla on ilmoitusvelvollisuus Ilmoita päivärahahakemuksella, jos sinulle on maksettu esimerkiksi palkkaa, työsuhteesta, omasta työstä tai yritystoiminnasta saatua ansiotuloa tai muuta vastiketta, korvausta tai taloudellista etua, tai olet hakenut tai saanut jotain sosiaalietuutta. Kassa saa tulorekisteristä tiedon palkkatuloista ja vuodesta 2021 lähtien sieltä löytyy tieto myös maksetuista etuuksista. Sinun ei siis tarvitse toimittaa palkkalaskelmaa hakemuksen liitteeksi.  Yritystoiminnan tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan ne on toimitettava kassaan itse. Kassa pyytää lisätietoja tarvittaessa. Lue lisää kohdista Miten haen soviteltua päivärahaa? ja Sovittelussa huomioon otettava tulo. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa takaisinperintään Väärin perustein maksetut päivärahat on perittävä takaisin. Kun työttömyysetuutta on maksettu aiheetta, eli kun työttömyysetuuden saajalla ei ole lainkaan ollut oikeutta etuuteen tai kun etuutta on maksettu määrältään liian suurena, tehdään takaisinperintä. Kassa perii liikaa maksetun etuuden takaisin riippumatta liikamaksun syystä. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa mahdollisen takaisinperinnän lisäksi hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Työttömyyskassan hallitus voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen tai erottaa jäsenyydestään sen, joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa myös tutkintapyyntöön ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin riippuen siitä, onko teko ollut tahallinen. Jos teko katsotaan tahalliseksi, kassa saattaa joutua tekemään asiasta tutkintapyynnön poliisille. Toimenpiteet liikamaksun yhteydessä Kun sinulle on ...