Miten tehty työ ja palkka tai yritystoiminnasta saatu tulo vaikuttavat päivärahaan?

Sinulla on työttömänä ollessasi mahdollisuus ottaa vastaan osa-aikaisia töitä menettämättä oikeuttasi työttömyyspäivärahaan. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Maksujakson työttömyyspäiviltä maksetaan tällöin täyttä ansiopäivärahaa, ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Jos olet työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön tai alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, ilmoita asiasta TE-toimistoon ja kassaan, toimita päivärahahakemuksen liitteeksi työsopimus ja ilmoita työtunnit päivärahahakemuksella.

Sovittelussa otetaan huomioon seuraavat ansiotulot: sovittelussa huomioon otettava tulo. Kassa saa tulorekisteristä tiedon palkkatuloista ja maksetuista etuuksista. Yritystoiminnan tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan ne on toimitettava kassaan itse. Kassa pyytää lisätietoja tarvittaessa.

Sovitellun päivärahan hakemisesta kerrotaan sivulla Miten haen soviteltua päivärahaa.

Sovittelussa tarkastellaan työaikaa ja ansioita

Kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaikasi ei ylitä 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Sovittelusäännön mukaan puolet saamastasi tulosta vähentää maksettavaa työttömyysetuutta. Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä, ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan niin suuri, kuin päivärahan perusteena oleva palkka (nk. 100 % sääntö).

Kun osa-aikatyö alkaa, tulee päivärahan hakujakso muuttaa vastaamaan palkanmaksujaksoa. Tavanomainen sovittelujakso on kuukausi tai neljä viikkoa (jos palkka maksetaan esimerkiksi kahden viikon välein). Kuukausi ei tarkoita välttämättä kalenterikuukautta vaan kuukauden jaksoa esimerkiksi kuukauden 16. päivästä seuraavan kuukauden 15. päivään.

Päivärahaa määriteltäessä kuukausipalkasta saadaan päiväpalkka jakamalla kuukausipalkka luvulla 21,5. Päiväpalkasta saadaan kuukausipalkka kertomalla päiväpalkka luvulla 21,5.

Lomakorvausten jaksotus

Jos vastaanotat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja sinulle maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksia, jaksotetaan ne ennen päivärahaoikeuden alkamista. Tältä ajalta sinulle ei makseta ansiopäivärahaa. Työsuhteen päättyessä pitämättömät vuosilomat siis siirtävät ansiopäivärahaoikeuden alkua niin monella päivällä, kuinka monen lomapäivän keskimääräistä palkkaa maksettu lomakorvaus vastaa. Jaksotusaika kuluu maanantaista perjantaihin.

Jaksotus koskee ainoastaan päättyneitä, kokoaikaisia ja yli kaksi viikkoa kestäneitä työsuhteita. Osa-aikaisesta työsuhteesta maksettuja lomakorvauksia ei jaksoteta, vaan ne sovitellaan päivärahan maksamisen yhteydessä.

Lomakorvauksen jaksotus ja omavastuuaika eivät kulu yhtä aikaa. Omavastuuaika alkaa vasta mahdollisen lomakorvauksen jaksotuksen jälkeen.