Miten tehty työ ja palkka tai yritystoiminnasta saatu tulo vaikuttavat päivärahaan?

Sinulla on työttömänä ollessasi mahdollisuus ottaa vastaan lyhytaikaisia tai osa-aikaisia töitä menettämättä oikeuttasi työttömyyspäivärahaan. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Maksujakson työttömyyspäiviltä maksetaan tällöin täyttä ansiopäivärahaa, ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Jos olet työttömänä vastaanottanut osa-aikatyön tai alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ilmoita asiasta TE-toimistoon ja kassaan, toimita päivärahahakemuksen liitteeksi työsopimus ja ilmoita työtunnit päivärahahakemuksella.

Sovittelussa otetaan huomioon seuraavat ansiotulot: sovittelussa huomioon otettava tulo. Kassa saa tulorekisteristä tiedon palkkatuloista ja vuonna 2021 sieltä löytyy tieto myös maksetuista etuuksista. Yritystoiminnan tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, vaan ne on toimitettava kassaan itse. Kassa pyytää lisätietoja tarvittaessa.

Sovitellun päivärahan hakemisesta kerrotaan sivulla Miten haen soviteltua päivärahaa.

Sovittelussa tarkastellaan työaikaa ja ansioita

Kassa voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaikasi ei ylitä 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Työtön voi ansaita 300 euroa kuukaudessa (279 € neljässä viikossa) ilman ansioturvan pienentymistä.

Työttömyysturvaan on tehty väliaikaisia lakimuutoksia vuonna 2020 ja 2021: väliaikaiset muutokset

  • Ansiopäivärahan suojaosa on korotettu 300 eurosta 500 euroon. Väliaikainen laki on voimassa 1.6.-2020-30.11.2021 alkaville hakujaksoille. Jos haet päivärahaa kalenterikuukauden jaksoissa, 500 euron (465 € neljässä viikossa) suojaosaa sovelletaan kohdallasi ensimmäisen kerran kesäkuun ajalta maksettavaan päivärahaan. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.12. ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.
  • Ajalla 11.5.2020-30.11.2021 alkavien hakujaksojen kohdalla on luovuttu erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta. Sovittelujakso on siis aina 4 peräkkäistä kalenteriviikkoa tai kuukausi, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta ei ole oikeutta päivärahaan.

Silloin kun työtulo on suurempi kuin 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljässä viikossa, ansiopäiväraha sovitellaan, eli päivärahasta vähennetään puolet suojaosan ylittävästä työtulosta. Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä, ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan niin suuri, kuin päivärahan perusteena oleva palkka (nk. 100 % sääntö).

  • Työtuloa ei kuitenkaan huomioida enimmäismäärässä, jos se jää alle suojaosan. Voit siis ansaita 500 euroa kuukaudessa tai 465 euroa neljässä viikossa ilman, että ansiopäiväraha pienenee päivärahalle ja työtulolle asetetun enimmäisrajan johdosta.

Kun osa-aikatyö alkaa, tulee päivärahan hakujakso muuttaa vastaamaan palkanmaksujaksoa. Tavanomainen sovittelujakso on kuukausi tai neljä viikkoa (jos palkka maksetaan esimerkiksi kahden viikon välein). Kuukausi ei tarkoita välttämättä kalenterikuukautta vaan kuukauden jaksoa esimerkiksi kuukauden 16. päivästä seuraavan kuukauden 15. päivään.

Jos tavanomaiseen sovittelujaksoon sisältyisi sellaisia ajanjaksoja, joilta sinulla ei ole oikeutta päivärahaan, sovittelujaksoa lyhennetään. Samoin voidaan menetellä osa-aikatyön alkaessa. Tällöin muodostetaan niin kutsuttu erityinen sovittelujakso, joka on neljää viikkoa tai kuukautta lyhyempi. Erityiselle sovittelujaksolle lasketaan laskennallinen työtulo. Erityistä sovittelujaksoa ei sovelleta 11.5.-30.11.2021 alkavilla jaksoilla

Päivärahaa määriteltäessä kuukausipalkasta saadaan päiväpalkka jakamalla kuukausipalkka luvulla 21,5. Päiväpalkasta saadaan kuukausipalkka kertomalla päiväpalkka luvulla 21,5.

Esimerkki työtulon vaikutuksesta kuukauden sovittelujaksolla, suojaosa 500 €

Työttömyysturvan suojaosa on 500 € 30.11.2021 saakka. Lue työttömyysturvan väliaikaisista laeista.

730 € Hakijan palkka osa-aikatyöstä tai enintään kahden viikon kokoaikatyöstä
70 €/päivä Täysi ansiopäiväraha
Tutkitaan, etteivät tehdyt työtunnit ylitä 80 % alalla sovellettavasta enimmäistyöajasta.
730‒500 €=230 € Osa-aikatyön palkanmaksujakso on kalenterikuukausi ja palkasta vähennetään suojaosa 500 €.
230 €/2=115 € Puolet yli jäävästä osuudesta vaikuttaa vähentävästi päivärahaan.
115 €/21,5=5,35 € 115 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (5,35 €) vähennetään hakijan ansiopäivärahasta.