Hur påverkar arbete och lön eller inkomster från företagsverksamhet min dagpenning?

Medan du är arbetslös kan du ta emot kortvarigt arbete eller deltidsarbete utan att din rätt till dagpenning utgår. Kassan kan betala dagpenning om TE-byrån har konstaterat att företagsverksamheten är en bisyssla, kan kassan betala dagpenning. Ingen inkomstdagpenning betalas för heltidsarbete som fortgår över två veckor. Då betalas full inkomstdagpenning under betalningsperiodens arbetslöshetsdagar, ifall andra förhinder för betalning inte föreligger.

Om du som arbetslös har mottagit deltidsarbete eller ett heltidsarbete som fortgår högst två veckor ska du meddela till TE-byrån och kassan, skicka ditt arbetsavstal som bilaga till dagpenningsansökan och ange dina arbetstimmar på din dagpenningsansökan.

Kassan beaktar inkomster vid jämkning: inkomster som beaktas vid jämkning. Kassan får uppgifter om löner, förvärvsinkomster och förmåner från inkomstregistret. Du behöver inte skicka lönespecifikation som bilaga till din ansökan. Inkomsterna från företagsverksamheten skickas inte till inkomstregistret, utan du ska skicka dem själv. Kassan ber om mera information om det behövs.

Du kan läsa hur man ansöker om jämkad dagpenning här.

Arbetstid och inkomst som beaktas vid jämkning

För att kunna få jämkad dagpenning ska man arbeta högst 80 % av den maximala arbetstiden som gäller i branschen. Om inkomsten från arbete eller företagsverksamheten (som bisyssla) före förskottsinnehållning är högst 300 euro i månaden (279 € i fyra veckor) påverkas inte dagpenningens storlek.

Om lönen är över 300 euro i månaden (279 € per fyra veckor) jämkas inkomsten och arbetslöshetsdagpenningen. Vid beräkning av jämkad dagpenning avdras 50 % av jämkningsperiodens inkomster till skyddsdelen överskridande del från den fulla dagpenningen. Jämkad dagpenning betalas för alla dagar under ansökningsperioden (även för dagar då man har arbetat), ifall andra förhinder för betalning inte föreligger.

Inkomsten före förskottsinnehållning och den utbetalda dagpenningen får sammanlagt inte överstiga lönen som ligger till grund för dagpenningen (den s.k. 100 % regeln).

  • Kassan beaktar inte inkomster som underskrider skyddsdelen i maximibeloppet. Dina inkomster kan vara 300 euro i månaden (279 € per fyra veckor) utan att dagpenningen minskas p.g.a. 100 % regeln.

Jämkningsperioden är fyra kalenderveckor eller en månad. Betalar arbetsgivaren månadslön ska du i fortsättningen ansöka om dagpenning per månad. Betalas lön för i perioder om två veckor ska du fylla i din dagpenningsansökan i perioder på fyra veckor.

Vid jämkning beaktas lönen under jämkningsperioden. Om en s.k. särskild jämkningsperiod tillämpas, omräknas periodens löneinkomst till månadsinkomst. Sådan månadsinkomst fås när man dividerar löneinkomsten med antalet dagar i perioden och multiplicerar dagslönen med 21,5.