Inkomst som beaktas vid jämkning

Förvärvsinkomster som beaktas vid jämkning är: grundlön som betalas för arbete med tillhörande tillägg och ersättningar semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning till den del de inte periodiseras semesterlön på basis av deltidsarbete lön under uppsägningstid till den del som personens ansökan om arbetslöshetsförmån inte avvisas på grund av rätt till lön under uppsägningstiden resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem försäkringspremie för sparlivförsäkring betalad av arbetsgivaren försäkringspremie för individuell, frivillig pensionsförsäkring betalad av arbetsgivaren, till den del den är skattepliktig penningersättning som har sparats i och lyfts ur arbetstidsbanken stipendier som arbetsgivaren betalar till den del de är skattepliktiga ersättning på basis av immaterialrättigheter, t.ex. royalty, ersättning för användning, upphovsrätt och uppfinning i arbetsförhållande arvode för uppdrag som förtroendeman och arbetsskyddsfullmäktig samt arvode som betalats på basis av samarbete enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar utbetalt arvode arvode som jämställs med lön den del av lönen enligt lönegarantin som, om den betalades av arbetsgivaren, skulle vara sådan förvärvsinkomst som jämkas betjäningsavgift förvärvsinkomst från företagsverksamhet med undantag av ren inkomst från skogsbruk räknat enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk förvärvsinkomstdelen av dividendintäkter förvärvsinkomstdelen av förtäckt dividend mötesarvode övriga förvärvsinkomster jämställda med de ovan angivna. Inkomster som inte beaktas vid jämkning är: ...

Inkomstregistret

Löneuppgifter från inkomstregistret Arbetslöshetskassorna baserar sina förmånsbeslut på uppgifterna som finns i inkomstregistret. I och med att uppgifterna hämtas från inkomstregistret behöver man inte bifoga så många bilagor med sin förmånsansökan. Vilka uppgifter erhåller arbetslöshetskassorna från inkomstregistret? Från inkomstregistret får arbetslöshetskassorna uppgifter som påverkar förmånens storlek eller rätt till förmåner. Här ingår lön före arbetslöshet eller alterneringsledighet, uppgifter om anställningsförhållanden samt inkomster under arbetslöshets- eller alterneringsperioder. Arbetslöshetskassorna har tillgång till sådan information bara ifall du har ansökt om förmån. Vilka uppgifter anger arbetsgivaren i inkomstregistret? Arbetsgivarna har meddelat löner till inkomstregistret sedan januari 2019. Arbetsgivarna ska meddela sina löneuppgifter till registret inom 5 dagar räknat från löneutbetalningsdatum. Arbetsgivarna kan meddela löneuppgifter till inkomstregistret i kortfattat eller mera omfattande format. För arbetsgivarna är det obligatoriskt att meddela löneuppgifter i minst kortfattat format. Kortfattat format innebär att löneuppgifter meddelas utan specifikationer. I det mera omfattande formatet specificeras lönedelarna närmare. Arbetsgivarna kan också meddela frivilliga kompletterande uppgifter till inkomstregistret, t.ex. uppgifter om frånvaro och löneperioder. Varför bads jag skicka löneintyg? Inkomstregistret gör det lättare för många att ansöka om förmåner, men det är möjligt att du fortfarande kommer att bli ombedd att skicka in löne- och anställningsuppgifter. Detta beror antingen på att uppgifterna ...

Vad ska jag göra när min arbetslöshet slutar?

Arbetar du som löntagare är det vanligtvis bäst att ha sin arbetslöshetsförsäkring i en löntagarkassa. Som medlem i Företagarkassan kan man inte tjäna in löntagares arbetsvillkor. Information om löntagarkassor hittar du på Arbetslöshetskassornas samorganisationens webbsida. Om du startar ny företagsverksamhet eller blir arbetsoförmögen ska du meddela kassan. Du kan meddela dina ändrade uppgifter till medlemsregistret, se blanketter. Går du i pension eller blir arbetsoförmögen ska du meddela kassan. Beroende på din situation ska du gå ut ur kassan eller ansöka om nedsatt medlemsavgift. Närmare anvisningar finns på sidan Vad ska jag göra efter dagpenningsperioden? 

Jag har börjat arbeta som löntagare, måste jag byta kassa?

Blir du löntagare ska du bli medlem i en löntagarkassa för att kunna tjäna in ditt arbetsvillkor. Man kan ansluta sig i en löntagarkassa om man är sysselsatt i arbete som uppfyller löntagares arbetsvillkor. Arbetsgivaren ska ha möjlighet att övervaka arbetet. Kraven för arbetstid uppfylls om den sammanlagda arbetstiden (ett eller flera arbeten) är minst 18 timmar. Kraven för lön uppfylls när lönen är kollektivavtalsenlig. Finns inget kollektivavtal inom branschen ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 283 euro i månaden. Det finns 17 löntagarkassor in Finland. Kontaktuppgifter finns på Arbetslöshetskassornas samorganisations webbsida. När du byter kassa kan du behålla ditt i Företagarkassan intjänade arbetsvillkor tills du uppfyller löntagares arbetsvillkor. Betalning av efterskyddsdagpenning förutsätter att du har blivit medlem i din nya kassa inom en månad sedan du gick ut ur Företagarkassan. Ytterligare förutsätts att medlemsavgifterna till Företagarkassan har betalats t.o.m. datum för utträde. Har du blivit utesluten från kassan har du ingen rätt till efterskydd. Löntagares arbetsvillkor är 26 kalenderveckor. Arbetsvillkoret för företagares familjemedlemmar är 52 veckor. 2020 temporära förbättringar Blir du medlem i en löntagarkassa och blir arbetslös innan du har hunnit tjäna in löntagares arbetsvillkor, kan löntagarkassan betala företagares efterskyddsdagpenning som fastställs i enlighet med arbetsinkomsten du ...

Hur påverkar arbete och lön eller inkomster från företagsverksamhet min dagpenning?

Medan du är arbetslös kan du ta emot kortvarigt arbete eller deltidsarbete utan att din rätt till dagpenning utgår. Kassan kan betala dagpenning om TE-byrån har konstaterat att företagsverksamheten är en bisyssla, kan kassan betala dagpenning. Ingen inkomstdagpenning betalas för heltidsarbete som fortgår över två veckor. Då betalas full inkomstdagpenning under betalningsperiodens arbetslöshetsdagar, ifall andra förhinder för betalning inte föreligger. Om du som arbetslös har mottagit deltidsarbete eller ett heltidsarbete som fortgår högst två veckor ska du meddela till TE-byrån och kassan, skicka ditt arbetsavstal som bilaga till dagpenningsansökan och ange dina arbetstimmar på din dagpenningsansökan. Kassan beaktar inkomster vid jämkning: inkomster som beaktas vid jämkning. Kassan får uppgifter om löner, förvärvsinkomster och förmåner från inkomstregistret. Du behöver inte skicka lönespecifikation som bilaga till din ansökan. Inkomsterna från företagsverksamheten skickas inte till inkomstregistret, utan du ska skicka dem själv. Kassan ber om mera information om det behövs. Du kan läsa hur man ansöker om jämkad dagpenning här. Arbetstid och inkomst som beaktas vid jämkning För att kunna få jämkad dagpenning ska man arbeta högst 80 % av den maximala arbetstiden som gäller i branschen. Om inkomsten från arbete eller företagsverksamheten (som bisyssla) före förskottsinnehållning är högst 300 euro i månaden ...

Hur ansöker jag om jämkad dagpenning?

Om du börjar i lönearbete, företagsverksamhet eller eget arbete ska du meddela TE-byrån. TE-byrån utreder om arbetet utgör hinder för betalning och ger sitt eventuella arbetskraftpolitiska utlåtande till kassan. Meddela kassan om arbetet på den följande dagpenningsansökan. Kassan får löneuppgifter från Inkomstregistret. Skicka kopia av ditt arbetsavtal som bilaga till din ansökan. Utgångspunkten är att man vid jämkning ska beakta inkomster enligt betalningsprincipen. Ansök om dagpenning för samma perioder som du får lön för, minst i perioder på en månad eller fyra veckor. Skriv “på arbete” och antalet arbetstimmar om du har arbetat. Uppge på din ansökan om lön har betalats under ansökningsperioden. Kassan kan betala dagpenning först när inkomsten syns i Inkomstregistret. Du kan också skicka lönebesked som bilaga till din ansökan. Arbetstimmarna du uppger ska stämma med arbetstimmarna på lönebeskedet. För att kunna få jämkad dagpenning ska du arbeta högst 80 % av den maximala arbetstiden i branschen. Då sparar du dagarna i räknaren. Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) löper inte under tiden 1.7.–31.12.2020. Läs mera om temporära ändringar. Du behöver inte skicka dagpenningsansökan om du vet att arbetstimmarna överskrider 80 %. Skicka arbetsavtal och arbetsintyg med din följande ansökan. Observera att man inte tjänar ...