Inkomst som beaktas vid jämkning

Förvärvsinkomster som beaktas vid jämkning är:

 • grundlön som betalas för arbete med tillhörande tillägg och ersättningar
 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning till den del de inte periodiseras
 • semesterlön på basis av deltidsarbete
 • lön under uppsägningstid till den del som personens ansökan om arbetslöshetsförmån inte avvisas på grund av rätt till lön under uppsägningstiden
 • resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem
 • försäkringspremie för sparlivförsäkring betalad av arbetsgivaren
 • försäkringspremie för individuell, frivillig pensionsförsäkring betalad av arbetsgivaren, till den del den är skattepliktig
 • ersättning för immateriella rättigheter, men inte upphovsrättsersättning
 • penningersättning som har sparats i och lyfts ur arbetstidsbanken
 • stipendier som arbetsgivaren betalar till den del de är skattepliktiga
 • arvode för uppdrag som förtroendeman och arbetsskyddsfullmäktig samt arvode som betalats på basis av samarbete enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • utbetalt arvode
 • arvode som jämställs med lön
 • den del av lönen enligt lönegarantin som, om den betalades av arbetsgivaren, skulle vara sådan förvärvsinkomst som jämkas
 • betjäningsavgift
 • förvärvsinkomst från företagsverksamhet med undantag av ren inkomst från skogsbruk räknat enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk
 • förvärvsinkomstdelen av dividendintäkter
 • förvärvsinkomstdelen av förtäckt dividend
 • mötesarvode
 • övriga förvärvsinkomster jämställda med de ovan angivna.

Inkomster som inte beaktas vid jämkning är:

 • ekonomisk förmån som betalas av arbetsgivaren och som periodiseras
 • semesterersättning för heltidsarbete
 • semesterlön på basis av heltidsarbete
 • sedvanlig skattefri natura- och personalförmån
 • försäkringspremien för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattefri
 • lön för väntetid
 • skadestånd
 • penninggåva, skattefri del av stipendier och understöd
 • ränteförmån i samband med anställningslån
 • tilläggsförmåner från arbetsplatsens sjukkassa
 • inkomst från personalfond
 • vinstutdelningsposter
 • i form av lönegaranti betalad lön som, ifall den hade betalats av arbetsgivaren, inte hade varit jämkningsbar inkomst
 • på anställning baserad aktieemission
 • aktieoption
 • kapitalinkomstdelen av dividendintäkter
 • kapitalinkomstdelen av förtäckt dividend
 • dagar med väderhinder på grund av köld inom byggnads- och skogsbranscherna – för dessa dagar betalas full arbetslöshetsdagpenning
 • upphovsrättsersättning
 • övriga inkomster jämställda med de ovan angivna.